SV utför
volume_up
{adjective}

utför (also: avgående, dyster, nedåt, borta)
volume_up
down {adj.}
Vem kommer att sätta stopp för vår färd utför i den så kallade effektivitetens namn?
Who will stop this us going down this slippery slope in the name of so-called efficiency?
Om Världsbanken gör det till en prioritet att bekämpa fattigdomen kan vi vara nöjda med att den utför den uppgift som vi har fastslagit.
If the World Bank makes combating poverty a priority, we can be satisfied that it is fulfilling the remit that we laid down.
Det är därför ingen överflödig lyx att i förordningen fastställa att kommissionen, när den utför sina utredningar, måste respektera de berörda parternas rättigheter.
It is therefore well worth laying down in the Regulation that, when carrying out an investigation, the Commission should respect the rights of the parties concerned.

Context sentences for "utför" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTvärtom går det utför med ekonomin. Programmet måste omförhandlas rent allmänt.
In fact, it is in decline, and that programme has to be generally renegotiated.
SwedishDetta är ett av de uppdrag som detta kontor utför i sina inspektionsrapporter.
That is one of the jobs that is undertaken by the FVO in its inspection reports.
SwedishEn konsekvensbedömningsnämnd har inrättats och den utför ett mycket bra arbete.
An Impact Assessment Board has been set up and it is doing a great deal of good work.
SwedishDeras arbete gynnar ekonomin lika mycket som det arbete en anställd utför.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
SwedishFastän arbetet de utför är krävande är traditionella kvinnoarbeten dåligt betalda.
Even though the work they involve is demanding, typical women’s jobs are badly paid.
Swedish(EN) ”de som utför kommersiell trafik skall inneha ett certifikat som avses i”
'those involved in commercial operations shall hold an attestation as referred to in'
SwedishDet är en dyrbar historia att ersätta de tjänster som dessa växter och djur utför.
Replacing the services provided by these plants and animals is an expensive business.
SwedishJag gör en paus nu för att berömma det arbete som Catherine Ashton utför.
I pause at this point to pay tribute to the work being done by Catherine Ashton.
SwedishEuropaparlamentet utför bara sin plikt och skyldighet att vara EU: s kontrollorgan.
The European Parliament is only doing its duty as the EU's supervisory body.
SwedishDet som krävs är att var och en av institutionerna utför sin roll allt bättre.
We are simply asking each of the institutions to play their own role better and better.
SwedishDet råder ingen intressekonflikt när just det här universitetet utför en undersökning.
There is no conflict of interest when that particular university carries out a study.
SwedishDetta arbete utför revisionsrätten professionellt, inom ramen för dess personalresurser.
This work, the Court does professionally, within the limits of its human resources.
SwedishKommittén skall när den utför sitt uppdrag höra arbetsmarknadens parter.
In fulfilling its mandate, the Committee shall consult management and labour.
SwedishDet finns en risk att medlemsstaterna utför dubbelarbete i kampen mot fattigdom.
In the fight against poverty, there is the risk of Member States duplicating their efforts.
SwedishVinsterna tillfaller den som utför brottet, de externa kostnaderna får betalas av andra.
The perpetrator makes the profit; external costs are left for others to pay.
SwedishVilka alternativ är tillgängliga för medborgare som råkar utför en svårighet?
What options are available to the citizen who encounters a difficulty?
SwedishKommissionen utför sitt arbete så snabbt och så noggrant som möjligt.
The Commission acquits itself of its duty as quickly and meticulously as possible.
SwedishVi är här för att se till att kommissionen utför sitt arbete ordentligt.
We are here to make sure that the Commission carries out its work properly.
SwedishProfessor Diamandouros visar ett stort mått av värdighet när han utför sina uppgifter.
Professor Diamandouros demonstrates a great deal of dignity in the course of his duties.
SwedishJag vill gratulera er till det arbete ni utför på vitryska: , fru Litvina.
I would like to congratulate you on the work you are doing in Belarusian: , Mrs Litvina.