SV

utföra [utförde|har utfört] {verb}

volume_up
1. general
Det är ett uppdrag som vi måste utföra.
This is a mission which we have to accomplish.
Vi känner alla till att det var en synnerligen tuff uppgift som ni hade att utföra.
We are all aware that this was a particularly tough task that you had to accomplish.
Camiel Eurlings hade ett mycket svårt arbete att utföra.
   – Mr President, Mr Eurlings had a very difficult job to accomplish.
För att det skall bli möjligt måste vi utföra våra uppgifter och dessa länder måste i sin tur utföra sina.
To achieve this, we and those countries need to fulfil our respective obligations.
Där har dock unionen mycket arbete kvar att utföra, även på den inre marknaden.
But to achieve this the Union will have to do a great deal of work; also in the internal market as well.
Jag är också av den uppfattningen att en sådan institution som en stiftelse kan utföra mycket.
I share the belief that an institution such as the proposed foundation can achieve something positive.
Europakommissionen har underlåtit att utföra en nyttokostnadsanalys av förslaget.
The European Commissioner has failed to carry out a cost-benefit analysis of the proposal.
Kommissionens avdelningar lämpar sig bäst för att utföra denna uppgift.
The Commission services are best placed to carry out this task.
Här ser du en sammanfattning av åtgärderna som AutoPiloten kommer att utföra.
Here you see a summary of the actions which the AutoPilot will carry out.
En robot kan inte utföra ett mord mer än en människa kan gå på vatten.
A robot can no more commit murder than a human can walk on water.
Jag känner till många fundamentalistiska katoliker som skulle bli bestörta vid tanken på att någon skulle utföra terroristhandlingar i deras namn.
I know lots of fundamentalist Catholics who would be appalled at the idea that anybody would commit a terrorist act in their name.
Men också sammansvärjning, deltagande i och försök att utföra en brottslig handling faller under skyldigheten till utlämning, och det är väl ändå att gå väldigt långt.
But conspiracy, participation and an attempt to commit an offence will also require compulsory extradition and that is definitely far-reaching.
Det är en fråga om vad vi skall utföra och vad vi kan göra på gemenskapsnivå.
There is a question of what should we do, and what we can do, at a European level.
Idrottsföreningarnas verksamhet sammanför människor för att utföra uppoffrande frivilligarbete.
Sports societies bring people together to do self-sacrificing voluntary work.
Så vårat DNA har kapaciteten att utföra dessa läkande mekanismer.
So our DNA has the capacity to do these kinds of wound-healing mechanisms.
De provisoriska åtgärderna är dock lämpliga för att utföra viktiga ändringar så snart som möjligt.
Nevertheless, the interim measures are adequate in order to effect important alterations as soon as possible.
Unionen bör begränsa sig till sina kärnuppgifter och utföra dessa väl.
The Union should concentrate on its core tasks and to carrying them out to good effect as well.
Jag hoppas att vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med samma effektivitet under de år som kommer för att utföra stora saker för EU.
I hope that we will continue to work together with such powerful effect over the years to come in order to achieve much for Europe.
Om du markerar ett kommando överförs det till fältet Kommando att utföra.
If you select a command, it is transferred to the Command to execute box.
Om du vill utföra en SQL-sökning för att filtrera data från en databas, öppnar du Sökningsutkast.
In order to execute an SQL query for filtering data from a database, open Query Draft.
Ett sådant centrum skulle göra det möjligt att både planera och utföra olika insatser mycket mer effektivt.
Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently.
Jag ska låta din stav utföra ett större konststycke.
I will give your staff a greater wonder to perform.
Ofta tvingas de utföra det tyngsta arbetet, föda och uppfostra många barn utan nämnvärd belöning.
They often have to do the hard work, give birth to and bring up many children, and are scarcely remunerated for this.
Man kan utföra ett experiment där man ger två grupper av människor hundra dollar på morgonen.
You can do an experiment where you give two groups of people a hundred dollars in the morning.
– Jag skall se till att tjänsteenheterna tittar närmare på det för att se till att vi kan utföra vår verksamhet som vi borde kunna i kammaren.
I will have the services look into that to ensure that we can go about our business as we ought to be able to in the House.
   – Jag skall se till att tjänsteenheterna tittar närmare på det för att se till att vi kan utföra vår verksamhet som vi borde kunna i kammaren.
   I will have the services look into that to ensure that we can go about our business as we ought to be able to in the House.
Detta är en enorm uppgift och jag är säker på att ni kommer att utföra den väl!
This is a massive task to perform and I'm sure you will perform it well!
    Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
Observatoriet brukar utföra de arbetsuppgifter som Eurostat inte kan.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Jag håller med Nirj Deva om att vägen till konfliktlösning är enkel att staka ut men desto svårare att utföra i praktiken.
I agree with Mr Deva that the route to conflict resolution is easy to delineate but more difficult to pursue in practice.
De är typiska för de problem vi stött på, dvs. otillräckliga resurser för att kunna utföra arbetet förenade med alltför restriktiv praxis och restriktiva förfaranden.
They are typical of the problems we face, namely insufficient resources to do the job wedded to overly restrictive practices and procedures.
Om detta ska vara möjligt måste medlemsländerna så absolut snart som möjligt utföra en i praktiken integrerad havsförvaltning, där beslut kan fattas på ett enda ställe.
If this is to be possible, the Member States must, as soon as possible, implement a form of maritime governance that is integrated in practice, with a single centre for decision making.
Europakommissionen har underlåtit att utföra en nyttokostnadsanalys av förslaget.
The European Commissioner has failed to carry out a cost-benefit analysis of the proposal.
Kommissionens avdelningar lämpar sig bäst för att utföra denna uppgift.
The Commission services are best placed to carry out this task.
Det var ett tungt ansvar, men ni lyckades utföra det hela med framgång.
It was an onerous responsibility, and you managed to carry it out successfully.
Sedan 2004 har transportföretagen i Slovenien haft tillstånd att utföra cabotagetransporter.
Since 2004, carriers in Slovenia have been allowed to practise cabotage.
2. business
I mars kommer Europeiska rådet att utföra halvtidsöversynen av Lissabonprocessen.
In March, the European Council will conduct the mid-term review of the Lisbon process.
Jag håller med om att vi bör utföra kontroller över gränserna, om så bara för att lugna befolkningen.
I agree that we should conduct cross-border checks, if only to calm the population.
Och grannen kunde inte utföra några militära operationer för deras bränsleförråd var otillgängligt.
And that neighbor was unable to conduct any military operations because their fuel supply was locked up.
Detta är en enorm uppgift och jag är säker på att ni kommer att utföra den väl!
This is a massive task to perform and I'm sure you will perform it well!
    Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
Observatoriet brukar utföra de arbetsuppgifter som Eurostat inte kan.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Om du markerar ett kommando överförs det till fältet Kommando att utföra.
If you select a command, it is transferred to the Command to execute box.
Om du vill utföra en SQL-sökning för att filtrera data från en databas, öppnar du Sökningsutkast.
In order to execute an SQL query for filtering data from a database, open Query Draft.
Ett sådant centrum skulle göra det möjligt att både planera och utföra olika insatser mycket mer effektivt.
Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently.

Context sentences for "utföra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag hoppas att utländska media ska kunna utföra sitt arbete utan restriktioner.
I hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.
SwedishDet är en fråga om vad vi skall utföra och vad vi kan göra på gemenskapsnivå.
There is a question of what should we do, and what we can do, at a European level.
SwedishDe måste vara utomordentligt modiga för att utföra det viktiga arbete som de gör.
They have to be extraordinarily brave to do the important work that they do.
SwedishStämmer det att i synnerhet ungdomslagen undviker att utföra dopningstester?
Is it the case that youth teams in particular avoid carrying out doping tests?
SwedishUtan dessa bolag skulle inte Eurostat ha klarat av att utföra sina uppdrag.
Without these companies, Eurostat would not have been able to fulfil its tasks.
SwedishI mars kommer Europeiska rådet att utföra halvtidsöversynen av Lissabonprocessen.
In March, the European Council will conduct the mid-term review of the Lisbon process.
SwedishVi känner alla till att det var en synnerligen tuff uppgift som ni hade att utföra.
We are all aware that this was a particularly tough task that you had to accomplish.
SwedishVi tar i själva verket hjälp av andra krafter för att utföra vår kommunikativa roll.
In fact, we call on other powers to carry out this communication role for us.
SwedishVi måste därför utföra specifika studier för att klarlägga den exakta omfattningen.
We therefore need to carry out specific studies to discover its true extent.
SwedishHur ska det då vara möjligt att utföra effektiva kontroller av föräldrars vårdnadsrätt?
How will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
SwedishIllojal konkurrens påverkar alltid landets förmåga att utföra kontroller.
Unfair competition always has an impact on this country's ability to make checks.
Swedish Vilka ytterligare utbetalningar planerar kommissionen att utföra i framtiden och när?
 What further payments does the Commission intend to make in the future, and when?
SwedishLåt oss därför utföra jobbet, samtidigt som vi arbetar för ett bättre scenario.
Therefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
SwedishHåller han med om att det kan vara något mycket viktigt som vi praktiskt kan utföra?
Would he agree that this may be something very important that we can do practically?
SwedishDetta är en enorm uppgift och jag är säker på att ni kommer att utföra den väl!
This is a massive task to perform and I'm sure you will perform it well!
SwedishJag vill därför säga mycket tydligt: Vi i Europaparlamentet har ett arbete att utföra.
I therefore say very clearly: we in the European Parliament have a job to do.
SwedishBulgarien har fortfarande en hel del svårt arbete kvar att utföra.
(PL) Mr President, Bulgaria still has a great deal of difficult work to do.
SwedishStater av i dag åtar sig alltför många uppgifter som de inte är förmögna att utföra.
The modern-day state is taking on too many duties that it is incapable of performing.
SwedishDå kan du bara utföra kommandon som leder till sidelement som är tillåtna i HTML-läge.
You can then only choose commands that call up the page items allowed in HTML mode.
SwedishVi måste dock även reformera systemet så att det effektivt kan utföra sina uppgifter.
However we also need to reform the scheme so that it can fulfil its role effectively.