"utförande" English translation

SV

"utförande" in English

SV utförande
volume_up
{neuter}

1. general

Planen för projektets utförande sammanställs i en projektplan.
The plans for the execution of the project are collected in a project plan.
Handboken beskriver bl a projektering, utförande och kontroll vid användning av gummiklipp i hästsportanläggningar.
This manual includes a description of the planning, execution and control the use of tire shreds in equestrian facilities.
Det är nu dags att dra en klar och skarp gräns mellan intellektuell prestation och utförande, mellan planering och genomförande.
The time has come to make a clear distinction between intellectual services and executive services, between design and execution.
Det var tvivelaktigt drivet av kriterier vad gäller utformningen och inte utförande.
It was very questionably driven by design criteria and not performance criteria.
Förbättrat utförande går hand i hand med programmens kvalitetsförhöjning.
Improved performance goes hand in hand with the enhancement of the quality of programmes.
Deras överläggningar, där de representerat Europeiska unionens tre element, har fört fram till ett föredömligt utförande av medbeslutanderollen.
Their negotiations representing the three elements of the European Union have led to an exemplary performance of the co-decision role.

2. business

utförande (also: utmätning)
Planen för projektets utförande sammanställs i en projektplan.
The plans for the execution of the project are collected in a project plan.
Handboken beskriver bl a projektering, utförande och kontroll vid användning av gummiklipp i hästsportanläggningar.
This manual includes a description of the planning, execution and control the use of tire shreds in equestrian facilities.
Det är nu dags att dra en klar och skarp gräns mellan intellektuell prestation och utförande, mellan planering och genomförande.
The time has come to make a clear distinction between intellectual services and executive services, between design and execution.

Context sentences for "utförande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm den metod som är länkad till den här händelsen returnerar FALSE, utförs aldrig " Vid utförande ".
If the linked method sends back FALSE, " When initiating " will not be executed.
SwedishMed " Innan utförande " har du en möjlighet att stoppa verkställandet.
With " Before commencing " you can still veto the process.
SwedishKommissionen måste vara involverad i testernas utförande.
The tests must be carried out with the Commission's involvement.
SwedishRutiner för utförande av examensarbete - externa handledare
Procedures for conducting thesis - external supervisors
Swedishen fråga under utförande?.
The best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress'.
Swedishen fråga under utförande?.
The best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress '.
SwedishFrån utförande av medeltida kejsarurkunder med strecketsning till rättsligt likställande av digitala signaturer!
From the identification marks on imperial mediaeval documents to equal status in law for digital signatures!
SwedishDet skulle inträffa, om det i 15 medlemsstater alltid funnes åtta nationella valörer i modifierat utförande.
This is what we would have if there were 8 national denominations of different design in each of 15 Member States.
SwedishGemenskapen lämnar bidrag till medlemsstaternas utgifter i samband med verksamheternas utförande.
The Community makes contributions to offset the Member States' expenditure in connection with implementing the relevant arrangements.
SwedishGemenskapen lämnar bidrag till medlemsstaternas utgifter i samband med verksamheternas utförande.
The Community makes contributions to offset the Member States ' expenditure in connection with implementing the relevant arrangements.
SwedishRutiner för utförande av examensarbete
Procedures for student degree project writing
SwedishFör det första vet vi att nya former för arbetets utförande, arbetsorganisationen och flexibla modeller i regel också leder till ökad sysselsättning.
Firstly, we know that, in general, flexible models and new forms of organising work also lead to more jobs.
SwedishDärmed är det vår uppfattning att vitboken i föreliggande utförande inte utgör något realistiskt sätt att ge sig i kast med järnvägens framtid.
It now seems that the White Paper, as it is presented, is not a realistic way to handle the future of the railways.
SwedishPå så sätt skulle medlen genom utförande av tjänster till yrkesverksamma öka, och man skulle få en större självständighet.
In that way their resources would be increased through the provision of services to professionals and greater autonomy would be achieved.
SwedishUtförande av tjänster över gränserna
SwedishÅ andra sidan är det mycket viktigt att vi ändrar systemet för utförande av jourtjänster mot bakgrund av dessa tjänsters olika natur.
On the other hand, it is essential to amend the regime for operating on-call services in view of the varied nature of these services.
SwedishAsylsökande förtjänar vårt medlidande eftersom de ändå är offer för otydliga regler, slumpmässigt utförande och bristande kontroll.
Asylum seekers deserve our sympathy, for they too are ultimately the victims of ambiguous rules, random implementation and inadequate inspection.
SwedishDetta betänkande syftar till att följa upp kommissionens utförande av Europaparlamentets rekommendationer.
Madam President, Commissioner, the aim of this report is to assess the Commission's implementation of the European Parliament's recommendations.
SwedishDet är till exempel ett faktum att några av våra regeringar och underrättelsetjänster samarbetat med CIA vid utförande av extraordinära överlämnanden.
It is a fact, for instance, that some of our governments and security services cooperated with the CIA in carrying out extraordinary rendition.
SwedishI så måtto är detta betänkande ett utförande av Amsterdamfördraget, och man kan inte rösta om rättsligt felaktiga förslag, sådana kan man bara avvisa.
In this respect, this report forms part of the implementation of the Treaty of Amsterdam, and one cannot vote on erroneous, legal proposed amendments, one can only reject them!