"utfall" English translation

SV

"utfall" in English

SV utfall
volume_up
{neuter}

1. general

utfall (also: resultat)
volume_up
outcome {noun} (result)
Ordförandeskapet kommer att eftersträva ett tillfredsställande utfall i alla dessa frågor.
The presidency will watch for a satisfactory outcome to all these issues.
Vid sådana tillfällen tenderar människor att vilja se ett helt annat utfall.
At such times, people's emotions incline them to desire a very different outcome.
Såvitt jag har förstått skulle rådet också föredra detta utfall.
I understand that the Council would also prefer this outcome.
volume_up
lunge {noun}
Det totala utfallet 1995 var 82 % av tillgängliga fonder.
The overall outturn for 1995 was 82 % of available funds.
Jag förvissade mig i de diskussioner jag hade just i går, om att utfallet 1998 till och med kommer att bli något starkare än så.
I am satisfied from discussions I had just yesterday that the 1998 out-turn may be even somewhat stronger than that.

2. "resultat"

utfall
volume_up
result {noun} (outcome)
Jag hoppas verkligen att detta är upptakten till ett positivt utfall i morgondagens omröstning.
I really hope that this is a prelude to a good result at tomorrow's vote.
Vi måste kunna jämföra utfall, och inte bara som i dag kostnaderna.
We must be able to compare results and not only, as at present, costs.
Utfallet i dessa måste sedan respekteras, såsom det svenska folkets nej till euron.
The result of these referendums must then be respected, just like the people of Sweden ’ s ‘ no’ to the euro.

Synonyms (Swedish) for "utfall":

utfall

Context sentences for "utfall" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnder kampanjen inför folkomröstningen kommer jag att kraftfullt stödja ett "ja" -utfall.
During the referendum campaign I will be strongly supporting a 'yes' vote.
SwedishUnder kampanjen inför folkomröstningen kommer jag att kraftfullt stödja ett " ja " -utfall.
During the referendum campaign I will be strongly supporting a 'yes ' vote.
SwedishMaximalt utfall i det generella incitamentsystemet är två månadslöner.
The maximum amount in the general incentive system is two month's salary.
SwedishVi måste kunna jämföra utfall, och inte bara som i dag kostnaderna.
We must be able to compare results and not only, as at present, costs.
SwedishSchultz hade med andra ord kunnat bespara oss vissa utfall.
I thus believe that Mr Schulz could have spared himself the effort of making certain remarks.
SwedishDet som nu diskuteras verkar vara det bästa möjliga utfall som turkcyprioterna kan förvänta sig.
What is now upon the table seems the best possible deal that the Turkish Cypriots can ever expect.
SwedishJag tror inte att det är med hätska utfall mot tobaksodlingen som vi kommer till rätta med tobakens gissel.
I do not think that attacking tobacco production is the way to resolve the scourge of nicotinism.
SwedishUtskottet för sysselsättning och sociala frågor bedömning av respektive villkor för stödberättigande med positivt utfall.
The Committee on Employment and Social Affairs assessed the respective eligibility conditions favourably.
SwedishJag vill inte förutse undersökningens utfall, men kommissionen har stor erfarenhet av att ha med japanerna att göra.
I would not wish to second-guess the study, but the Commission has lots of experience in dealing with the Japanese.
SwedishDetta utfall var inte avsiktligt, men jag kan uppriktigt rekommendera alla partier att införa jämställdhet för alla sina listor.
We therefore began searching through our membership, and we finally obtained the list we wanted and needed.
SwedishDet förekom även utfall mot polisen, inte bara de överdrifter från polisens sida som jag fördömde, låt oss inte glömma det.
Mr Vinci, there were also charges against the police and not just the police excesses that I have condemned, let us make it clear.
SwedishDet förekom även utfall mot polisen, inte bara de överdrifter från polisens sida som jag fördömde, låt oss inte glömma det.
Mr Vinci, there were also charges against the police and not just the police excesses that I have condemned, let us make it clear.
SwedishDet handlar inte om att stigmatisera någon regering eller medlemsstat, men dessa hätska utfall avslöjar den ökande homofobin inom EU.
It is not a question of stigmatising this or that government or this or that Member State, but these diatribes reveal this rise in homophobia within the European Union.
SwedishJag vill slutligen fråga varför den slovakiska ledamoten som gjorde hatfyllda utfall mot ungrare tilläts tala två gånger.
Finally, Madam President, I would like to ask why the Slovak Member who was uttering a diatribe full of hatred against Hungarians was allowed to speak on two occasions.
SwedishDetta skulle medföra stor ovisshet för utvidgningen, en utvidgning som ännu inte har klara riktlinjer och en tidsindelning som kan garantera ett framgångsrikt utfall.
This would create major uncertainties for enlargement. Indeed the enlargement process lacks the clear plan and timetable essential to its success.
SwedishNär han gör ett utfall politiskt mot ministerbänken, om man så säger, börjar han med att ge dem komplimanger, vilket gör det mycket svårt att vara negativ i sitt svar.
When he takes a crack at the front bench, so to speak, he begins by complimenting them, which makes it extremely difficult to be negative in response.
SwedishVi läser också att parlamentet starkt fördömer alla rasistiska utfall och hatattacker och uppmanar alla myndigheter att göra allt som står i deras makt för att straffa de ansvariga.
We also read that this Parliament strongly condemns all racist and hate attacks and calls on all authorities to do everything in their power to punish those responsible.
SwedishUnder debatten fram till folkomröstningen kommer jag, tillsammans med mina kolleger i Fianna Fáil, att entusiastiskt arbeta för ett kraftfullt " ja-utfall ".
During the course of the debate leading up to the referendum vote together with my colleagues in the Fianna Fáil political party, I will be campaigning enthusiastically for a strong 'yes ' vote.
SwedishDess slutsatser bekräftar vissa analyser som hittills har gjorts av det utfall narkotikapolitiken i EU och i världen har haft.
This report is a valuable database and its conclusions corroborate certain evaluations made to date about the ineffectiveness of drugs policies in the European Union and at global level.
SwedishSvartahavsregionens betydelse insåg vi redan 2007, men vår hantering av frågan har gett ett minst sagt blygsamt utfall: Inga konkreta projekt och inga konkreta resultat.
Madam President, since 2007, we have acknowledged the importance of the Black Sea region, yet the impact of our approach has been modest to say the least: no concrete projects, no concrete results.