"utforma" English translation

SV

"utforma" in English

Enskilda medlemsstater skall utforma sina läroplaner enligt nationella förutsättningar.
Individual Member States must design their curricula according to national circumstances.
Vi behöver er för att utforma en heltäckande och beslutsam strategi.
We need you to design a comprehensive and decisive strategy.
För närvarande arbetar kommissionen med att utforma detta system.
The Commission is currently working on the design of this scheme.
Hur har ni tänkt utforma vår gemensamma framtid när ni konsekvent har underskattat det som ger liv och själ?
How do you intend to shape our common future if you consistently undervalue what provides body and soul?
Det är trots allt det enda organ vi har för att utforma en gränsöverskridande redovisningsstandard.
It is, after all, the only body we have to do a cross-border account standards setting process.
Vi anser dock inte att det är kommissionen som skall utforma och lägga fram lagförslagen.
We appreciate that there is a need for the proposed legislation, but we do not think that the Commission should be the body to formulate and put forward the legislative proposal.
Den har övergett alla befogenheter att utforma en politik inom detta specifika område.
It has relinquished all power to form policy in this particular area.
I utkastläget kan du utforma formulärlayouten.
In the Design mode you can define the form layout.
För att utforma detta konkret är det högst önskvärt med en debatt.
In order to give concrete form to this requirement of multilingualism, we need a debate as a matter of urgency.
Tidigare hade vi inte rätt att utforma frågan på detta sätt.
Before now, we did not have the right to frame the question in those terms.
Viktigast av allt är att vi måste utforma den internationella debatten ytterligare för perioden efter 2012.
Most importantly, we will have to further frame the international debate after 2012.
Varje land kan självt utforma sitt arbetarskydd, om det uppfyller europeiska miniminormer.
Each country can frame its own health and safety regulations provided that European minimum standards are observed.
Om vi skall kunna utforma en bra miljöpolitik behöver vi tillgång till bra information.
Therefore, some kind of model for cooperation would be very useful.
I sista hand kan man säga, att hela den europeiska välfärdsmodellen vilar på hur vi lyckas utforma beskattningen.
Ultimately it could be said that the whole of the European welfare state model depends on how we succeed in adjusting taxation.
Vid denna tidpunkt är vi aktivt upptagna med att utforma EU 2020-strategin, där vi ska utforma framtiden för den europeiska modellen.
At this time, we are actively engaged in the design of the EU 2020 strategy where we shall define the future of the European model.
Det är ett viktigt instrument för att utforma en gemensam energipolitik.
This is an important tool for shaping a common energy policy.
Vi borde dock utforma verktygen för utsläppshandeln så att industrin får lika villkor.
However, we should make the tools for the emissions trade such that industry has equal conditions.
Avslutningsvis kan vi inte begränsa oss till att utforma framtida marknadsverktyg för perioden efter 2013.
To close, we cannot confine ourselves to designing future market tools for after 2013.
I samma stund som vi möts här i dag möts i Dublin företrädare från de 25 medlemsstaterna för att utforma detaljer i fördraget.
Even as we meet here today, representatives from the 25 Member States meet in Dublin to hammer out details in relation to the Treaty.
Utforma texten i fetstil eller i ett annat teckensnitt, ändra textens färg och bakgrund, centrera texten, bara för att nämna några av möjligheterna.
Some possibilities are: create the text in bold or in another font style, change the text color and background, or center the text.
Bakgrunden på sidorna i ett tecknings - eller presentationsdokument kan du antingen rita och utforma i bakgrundsvyn eller så kan du tilldela sidorna en annan sidformatmall.
You can draw and create the background of a slide in a presentation or drawing document either in the master view or by assigning another Page Style to the slides.

Synonyms (Swedish) for "utforma":

utforma

Context sentences for "utforma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishParlamentet måste utöva sina rättigheter att granska EEAS och utforma dess budget.
Parliament must exercise its rights to scrutinise the EEAS and shape its budget.
SwedishVi kan inte bygga Europa om inte våra medborgare hjälper till att utforma bygget.
We cannot build Europe unless our citizens help to shape the construction process.
SwedishMan arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.
Work is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
SwedishDetta är den strukturella reform som Europa behöver och som vi måste utforma.
This is the structural reform that Europe needs and that we will have to devise.
SwedishI Turkiet är den viktigaste prioriteringen just nu att utforma en ny konstitution.
In Turkey, the development of a new constitution is now the highest priority.
SwedishDärefter kan vi utforma eventuella nya krav och åtgärder på grundval av detta.
We can then formulate any new requirements and measures on the basis of that.
SwedishVi i parlamentet har en stor roll att spela för att utforma förvaltningen i Europa.
We in Parliament have a major role to play in the shaping of governance in Europe.
SwedishDet tycker jag är så allvarligt att jag skulle vilja utforma ett slags varning.
I think this is so serious that I would like to formulate a kind of warning.
SwedishI betänkandet uppmanas kommissionen utforma särskilda förslag när det gäller detta.
It calls on the European Commission to make specific proposals in this regard.
SwedishTill den rättsordningen hör rätten till en chans att utforma sitt eget liv.
This rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
SwedishDet som vi gör är att behärska det förflutna för att utforma en gemensam framtid.
What we are doing is mastering the past in order to forge a common future.
SwedishSlutligen måste vi hela tiden utforma utvecklingsbiståndet på ett meningsfullt sätt.
Finally, we must continue to organize this development aid in a rational way.
SwedishPå så sätt kan vi kanske utforma en utvecklingsrunda som verkligen är värd sitt namn.
Perhaps in that way we can devise a Development Round generally worthy of the name.
SwedishKommer medlemsstaterna inte längre att ha frihet att utforma sin egen utrikespolitik?
Will the Member States no longer be free to define their own foreign policy?
SwedishPå detta sätt bör vi utforma den europeiska budgetpolitiken under de kommande åren.
That is how we should formulate our European budgetary policy over the next few years.
SwedishVi håller inte på att utforma olika sektoriella politikområden. Vi bygger en kontinent.
We are not designing different sectoral policies: we are building a continent.
SwedishAtt utforma en ny författning kommer att vara det första viktiga provet i det hänseendet.
Drawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
SwedishVi måste hjälpa till att utforma de statliga regeringsorganen och att utveckla ekonomin.
We must help shape the organs of state government and help develop the economy.
SwedishOm inte socialdemokraterna eller PPE-DE klarar av detta kan vi utforma förslaget åt dem.
If the Social Democrats or the EPP-ED cannot manage it, we will draft it for them.
SwedishDet är därför hög tid för oss att utforma bestämmelser och införa dem.
This is why it is high time for us to draw up regulations and put them in place.