"uthärda" English translation

SV

"uthärda" in English

SV uthärda
volume_up
[uthärdade|har uthärdat] {verb}

1. general

Sjösäkerhet ligger i allas intresse, för man kan knappast uthärda tanken på att ännu en ” Prestige ” eller ” Erika ” skall sjunka utanför någon kust.
Maritime safety is in everyone's interests, because another or sinking off any coast does not bear thinking about.
Sjösäkerhet ligger i allas intresse, för man kan knappast uthärda tanken på att ännu en ”Prestige” eller ”Erika” skall sjunka utanför någon kust.
Maritime safety is in everyone's interests, because another or sinking off any coast does not bear thinking about.
Det är dessa människor som redan har sagt att jag bör söka psykiatrisk vård därför att de inte kan uthärda att förlora ett val på demokratiskt sätt.
Those are the men who have already said that I should seek psychiatric help because they could not bear to lose elections in a democratic manner.
Förresten var det kulturen som hjälpte dem att uthärda under fyra år.
By the way, it was culture that helped them to endure four years of war.
Denna ekonomiska påfrestning är svår för oss att uthärda.
This financial pressure is difficult for us to endure.
Vi har redan upplevt Kremls ideologiska manipulation och vill inte uthärda den igen.
We have already experienced the Kremlin's ideological manipulation, and do not wish to endure it again.
uthärda (also: tolerera, leva med)
Det är deras enda utväg ur denna tragiska situation som nästan saknar motstycke i Europa och som de har varit tvungna att uthärda.
It is their only way out of this tragic situation, almost unprecedented in Europe, which they have had to live through.
Regionen kommer inte att kunna uthärda ännu ett krig.
The region will not be able to withstand another war.
Denna dialog, som vi utan tvivel behöver, måste bland vänner vara kritisk och måste uthärda kritik.
This dialogue, which we undoubtedly need, must be both a critical one and one capable of withstanding criticism among friends.
uthärda
volume_up
to cope [coped|coped] {vb} (with)

2. colloquial

Synonyms (Swedish) for "uthärda":

uthärda

Context sentences for "uthärda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDärför kan vi uthärda ert inpass!
Mr Ferber, talking rubbish is a human right too, so we can forgive your heckling!
SwedishDet är svårt att uthärda, eftersom Europaparlamentet bara rådfrågas.
It is very difficult to tolerate the fact that, in this respect, Parliament is only consulted.
SwedishLandet kan inte uthärda en sådan åderlåtning, det framgår av den ekonomiska situationen.
The country cannot afford such a drain on its resources, as is evident from the economic situation.
SwedishVi var emellertid tvingade att uthärda detta, om vi skulle kunna säkra någon framtid över huvud taget.
However, it had to be endured to secure any future at all.
SwedishÄntligen kan länder och folk som har tvingats uthärda en kommunistdiktatur komma in i ett stort område med fred och frihet.
The new Europe is not an enlarged Europe though; instead it is a reunited Europe.
SwedishDe vanförhållanden som detta för med sig går inte att uthärda.
The resulting imbalance cannot be sustained.
SwedishDet kan vi överleva, vi har lagt en god grund, men vi måste dock vara säkra på att vi verkligen kan uthärda det.
We can survive it, we have laid the right foundations, but we must be certain that we can see it through.
SwedishDetta är ett självplågeri som vi måste uthärda i parlamentet, och ni, herr talman, är i hög grad ansvarig för det.
The various issues concerned are still under discussion, so it is too early to give a definitive answer.
SwedishDenna dialog, som vi utan tvivel behöver, måste bland vänner vara kritisk och måste uthärda kritik.
This dialogue, which we undoubtedly need, must be both a critical one and one capable of withstanding criticism among friends.
SwedishDetta är ett självplågeri som vi måste uthärda i parlamentet, och ni, herr talman, är i hög grad ansvarig för det.
That is the masochism we have to suffer in this Parliament, and you, Mr President, are largely responsible for it.
SwedishHur mycket mer frustration kan man uthärda innan det uppstår en ny regionalism och de fattigaste länderna hamnar på efterkälken?
How much more frustration can be endured before a new regionalism emerges and the poorest countries are left behind?
SwedishDet kallas σιδηροκέφαλος, vilket betyder att man har ett järnhuvud för att kunna uthärda allt som kommer att falla ned på det under en svår period.
We say: σιδηροκέφαλος, which means may you have an iron head in order to sustain everything that will fall on it during a difficult course.
SwedishJag vet att detta är ett sätt att gradera en ohygglighet som är svår att uthärda, men det är så man måste gå till väga, även i ett så fasansfullt fall...
I know that this is only partly limiting the unbearable awfulness of the act, but, even in such horrible circumstances, this is how things must be done...
SwedishProblemet med arbetslöshet har samtidigt nått gränsen av vad vi kan uthärda, våra industrier är känsliga och risken för en allvarligare kris är stor.
Along with this, the problem of unemployment has reached the limit of what is bearable, our industries are fragile and there are grave risks of a major crisis.
SwedishDet var våra barn som tillbringade långa nätter på torget i Minsk efter valet den 19 mars, när de vuxna inte kunde uthärda kylan utan gick hem.
It was our children who spent long nights standing on the square in Minsk after the elections on 19 March, when the adults could not stand the cold and returned to their homes.
SwedishVet ni inte att de nya medlemsstaterna håller på att bli ett försöksområde för de ursprungliga 15 medlemsstaterna, som vill undersöka hur mycket mer människorna kan uthärda?
Do you not know that the new Member States are becoming an experimental terrain for the original 15 Member States, in order to test how much more people can take?
SwedishSedan i juli har hennes fysiska och psykiska tillstånd snabbt försämrats, samtidigt som bestämmelserna och förhållandena kring hennes fängslande blir striktare och svårare att uthärda.
Since last July her physical and psychological state has been deteriorating rapidly, while the rules and conditions regarding her incarceration are becoming stricter and more unbearable.
SwedishI dag tvingar oss konsumtionssamhället att betala för detta välbefinnande med en ohämmad utveckling som sker till priset av obalans i miljön som blir allt svårare att uthärda.
Today the consumption-at-all-costs society is taking a toll on that well-being through unfettered progress which is taking place at the price of increasingly intolerable environmental disequilibrium.