SV utkast
volume_up
{neuter}

1. general

utkast (also: skiss, plan, kladd, uttagning)
volume_up
draft {noun}
Europeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
Detta återspeglas faktiskt i kommissionens utkast till förhandlingsramar.
Indeed, this is reflected in the Commission's draft negotiating framework.
Europeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
- (SV) The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
utkast (also: avsikt, motiv, ritning, design)
volume_up
design {noun}
Den här funktionen använder du för att snabbt växla mellan utkast - och användarläge.
This function is used to switch quickly between Design and User mode.
Välj de tabeller som ska läggas till i Utkast-fönstret genom att klicka här.
Click here to select the tables you want to insert into the design window.
Vad vi nu behöver göra är att av detta göra ett brett utkast till planskiss så att vi inte har några problem i framtiden.
What we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
2.Vilken metod kommer den att använda för att utveckla stadgan och inom vilken tidsrymd kommer ett första utkast att vara färdigt?
2.What methodology will be used in drawing up the Charter and when can we expect the first draft to be ready?
Jag hoppas att det kommande polska ordförandeskapet i hög grad ska bidra till utarbetandet och antagandet av ett utkast till direktiv om denna fråga.
I hope that the upcoming Polish Presidency will make a significant contribution to the drawing up and adoption of a draft directive on this matter.
En oberoende kommitté med reglerare kommer att fungera som rådgivargrupp för kommissionen vid utarbetandet av utkast till genomförandeåtgärder för ramprinciperna.
An independent Regulators ' Committee will act as an advisory group to the Commission when drawing up draft implementation measures for the framework principles.
Det första exemplet på det är ett utkast för stöd för utvecklingen av energinät i Europa.
The first example of this is going to be an outline for supporting developing energy networks in Europe.
I detta skede stöder inte vår grupp punkt 39, som går för långt i sitt utkast om OLAF:s framtida roll.
At this stage our group does not support point 39, which goes too far in its outline of OLAF’s future role.
Detta dokument bör innehålla ett utkast till en ny strategi för att förbättra identifieringen och bedömningen av alla kemikalier.
This document ought to include an outline of a new strategy for improving the identification and assessment of all chemicals.
utkast (also: skiss, symbol)
utkast (also: drag, dos, dragning, klunk)
utkast (also: stomme, skelett, benstomme)
utkast (also: förslag, sketch)
utkast (also: förslag, skiss, plan, planritning)
Den är ett utkast till EU:s ekonomiska styrning av Europa.
It is a blueprint for economic governance of Europe by the European Union.
Vad vi nu behöver göra är att av detta göra ett brett utkast till planskiss så att vi inte har några problem i framtiden.
What we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
Kommissionen har sammanställt ett mycket tydligt utkast över vad som har uppnåtts och vad som fortfarande måste göras innan vi når det sista hindret.
The Commission has laid out a very clear blueprint of how much has been achieved and what has yet to be done before we reach the final hurdle.

2. business

utkast
Färdplanen som vi kommer att lägga fram för er som ett grovt utkast i vår kommer att innehålla det.
The Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.

3. sports

utkast

Synonyms (Swedish) for "utkast":

utkast

Context sentences for "utkast" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är ett mycket bra utkast, ett mycket seriöst arbete av parlamentet.
This is a very good proposal and a very thorough job of work by Parliament.
SwedishMen i Stockholm fastslogs utkast som rör social- och utbildningspolitiken!
And all the while, Stockholm was busy setting specifications for social and education policy!
SwedishSammanlagt är detta utkast från Redondo Jiménez helt obestridligt.
Overall, this report by Mrs Redondo Jiménez is thoroughly uncontentious.
SwedishI min politiska grupp var jag ordförande för en grupp av rättsliga experter som lade fram ett utkast.
In my political group, I chaired a group of legal experts who drafted a text.
SwedishDet är det utkast som enhälligt antagits av parlamentets delegation vi nu diskuterar.
It is this proposal, unanimously adopted by Parliament's delegation, which has been submitted to us.
SwedishNi känner till beslutet att enstämmigt avslå vårt utkast enligt 100a.
You are aware of the decision whereby our submission according to 100a was unanimously rejected.
SwedishVad vi har som utkast från kommissionen på denna punkt, är snarare ett virrvarr än en klar överblick.
The plan we have from the Commission for this is a bit of a muddle, not a clear system.
SwedishParlamentet har här kommit med ett utkast till en modell som sedan också fastslogs i en överenskommelse.
Parliament drafted a model here which was then enshrined in an agreement.
SwedishKommande diskussion om detta nya utkast kommer att ge oss tillfälle att klargöra denna fråga.
The forthcoming discussion on this new proposal will give us an opportunity to clarify this question.
SwedishParlamentet tar sig friheten att lämna in sina förslag, när ni lägger fram ett utkast för oss.
If you present Parliament with a proposal, Parliament takes the liberty of introducing its proposals.
SwedishEtt utkast till ett EU-patent bör utarbetas så snabbt som möjligt.
A European Community patent should be speedily drafted.
SwedishHan hade en svår uppgift, eftersom kommissionens utkast var dåligt, milt uttryckt.
I therefore propose that we should stick to what was decided by the Committee on Legal Affairs and the Internal Market.
SwedishVi bör också notera att detta utkast till förordning utan tvekan kommer att innebära bättre miljösäkerhet och miljöskydd.
I voted in favour of this report, which recommends that this proposal be adopted.
SwedishUnder det gångna året har vi haft ett konvent som resulterade i en konstitution, åtminstone ett utkast till en sådan.
That means dealing successfully with more cross-border problems, and in a more democratic manner.
SwedishNu har kommissionen den 3 december lagt fram ett utkast, alltså efter det att vi redan hade satt i gång det.
The Commission then brought forward a proposal on 3 December, after we had already set the wheels in motion.
SwedishI den föreliggande rapporten behandlas ett utkast till rambeslut från rådet som kommissionen har förelagt oss.
The present report deals with a Commission proposal with a view to the adoption of a Council framework decision.
SwedishDen gamla kommissionen tog alltför ofta fram utkast till grönböcker och vitböcker utan att några beslut fattades.
The old Commission very often drafted too many green papers and white papers without any decisions being taken.
SwedishDessa utkast skall översändas av rådet till Europeiska rådet och tillställas de nationella parlamenten.
These proposals shall be submitted to the European Council by the Council and the national Parliaments shall be notified.
SwedishJag vill därför säga att jag anser att detta utkast bör fullföljas så snart som möjligt.
I therefore wish to emphasise the urgency of introducing a bold policy with regard to areas to the south and east of the European Union.
SwedishUtkast till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordningen) (omröstning)
Proposal for a Council regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (Financial Regulation) (vote)