"utlåning" English translation

SV

"utlåning" in English

volume_up
utlåning {comm. gen.}

SV utlåning
volume_up
{common gender}

utlåning
I de interna kreditvärdighetsbedömningarna är dessa lägre än för utlåning till företag.
In the IRB approaches these are lower than for lending to corporates.
Jag skulle vilja ta mig an utlåning av pengar också, men det är en annan fråga.
I would like to tackle money lending as well, but that is another issue.
Den viktigaste faktorn har varit det privata bankväsendets lättsinniga utlåning av pengar.
The most important factor was the excessively careless lending of money by private banks.
utlåning (also: lån)
volume_up
loan {noun}
Denna utlåning har emellertid ett tak som är definierat i avtalen mellan organen.
There is, however, a ceiling to this provision of loans, which has been determined in interinstitutional agreements.
Lånen till projekt för förnybar energi utgjorde 6,2 miljarder euro av vår sammanlagda utlåning, och användes huvudsakligen till vind- och solkraftsprojekt.
The loans for renewable energy projects accounted for EUR 6.2 billion of our total lending, and were used mainly for wind and solar power projects.
Med en utlåning på 36 miljarder euro år 2000 och en sammanlagd kapitalstock på 100 miljarder euro utövar den ett betydande inflytande genom sin politik.
With loans amounting to EUR 36 billion granted in the year 2000 and total capital of EUR 100 billion, it exercises significant influence through its policy.

Context sentences for "utlåning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna utlåning har emellertid ett tak som är definierat i avtalen mellan organen.
That is a maximum annual figure of EUR 200 million from the Guarantee Fund.
SwedishEn ny orgie av spekulationer, där räntesatserna för utlåning nådde historiska nivåer.
A new orgy of speculation, with borrowing rates hitting historic highs.
SwedishDenna utlåning har emellertid ett tak som är definierat i avtalen mellan organen.
There is, however, a ceiling to this provision of loans, which has been determined in interinstitutional agreements.
Swedish.– Garantifonden tillkom ursprungligen som ett sätt att skydda EU:s budget mot potentiella risker i samband med växande utlåning till tredjeland.
   . The Guarantee Fund was originally established as a way of protecting the EU budget from potential risk in relation to its growing external loans.
SwedishJag håller också med föredraganden om att EIB måste göra strikta förändringar av sin utlåning av pengar genom mellanhänder, så att dessa inte hamnar i skatteparadis.
I also agree with the rapporteur that the EIB must make strict changes to its funding via intermediaries, as this may end up in tax havens.
SwedishMed en utlåning på 36 miljarder euro år 2000 och en sammanlagd kapitalstock på 100 miljarder euro utövar den ett betydande inflytande genom sin politik.
With loans amounting to EUR 36 billion granted in the year 2000 and total capital of EUR 100 billion, it exercises significant influence through its policy.
SwedishEU garanterar lånen på ett sådant sätt att långivaren inte råkar ut för några förluster och att långivaren dessutom kan finansiera sin egen utlåning med marknadskapital.
The EU guarantees the loans in such a way that the lender does not incur any losses and it may finance its own borrowing further with market money.
SwedishOm banker är tvungna att ha mer kapital för utlåning och finansiella instrument ökar deras förmåga att klara förluster.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, if banks have to hold more capital for loans and financial instruments, that increases their ability to bear losses.
SwedishDen låga räntenivån ger också bränsle till en ökad utlåning till den privata sektorn och vi har kunnat se en fortsatt stark ökning av lån till bostadsköp.
The low level of interest rates is also fuelling the growth of credit to the private sector, and we have witnessed continued strong growth in loans for house purchase.
SwedishDet finns dock vissa små, nystartade företag som är högriskobjekt, och jag håller med kommissionsledamoten om att utlåning till dessa även fortsättningsvis bör föra med sig en hög kapitalavgift.
There are, however, some small start-up businesses which are high-risk and I agree with the Commissioner that they should continue to attract a high capital charge.
SwedishAv de olika immateriella tjänster som produceras inom den finansiella sektorn ersätts en del genom särskilda provisioner med angivna priser medan priset för andra ingår i räntor för in- och utlåning.
The financial sector provides intangible services, some of which are paid for by specially invoiced procurement, while for others the cost is included in the interest on loans or deposits.