"utlösa" English translation

SV

"utlösa" in English

SV

utlösa [utlöste|har utlöst] {verb}

volume_up
Ibland kan ekonomisk tillväxt till och med utlösa eller förstärka spänningarna i samhället.
Sometimes economic growth may even trigger or intensify tensions in society.
Den globala uppvärmningen kommer att utlösa en farlig kamp om energitillgångarna.
Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources.
Europa 2020-strategin får inte utlösa ännu ett konkurrensmaraton och en privatiseringsflykt.
Europe 2020 must not trigger another competition marathon and privatisation exodus.
Det är ju ett fribrev för alla fanatiker och kommer med största sannolikhet att utlösa en ny terrorvåg mot minoriteterna.
That is nothing but a licence for all fanatics and will most probably provoke a new wave of terrorism against minorities.
Det verkar som om det var ett försökt att utlösa en internationell konflikt som skulle ha försatt hela Centralasien i fara.
It seems that this was an attempt to provoke an international conflict which could put the whole of Central Asia at risk.
EU för att utlösa och påskynda denna försämring av den europeiska sociala modellen.
Some people even accuse the European Union of provoking and speeding up that deterioration of the European social model.
Gemensamma hot mot en trygg energiförsörjning i Europa bör följaktligen utlösa ett gemensamt svar.
Common threats to secure energy for Europe should therefore produce a common response.

Context sentences for "utlösa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet krävs inte mycket för att utlösa våld, och karikatyren är aldrig långt borta.
The least thing can spark off violence, and caricature is never far away.
SwedishNickel kan, när det kommer i kontakt med den mänskliga huden, utlösa allergiska reaktioner.
Nickel can cause allergic reactions when it comes into contact with human skin.
SwedishMen endast en stor kris eller an omfattande historisk kompromiss kan utlösa något sådant.
But only a major crisis or a grand historic compromise can bring this about.
SwedishDessutom skulle förslaget utlösa en räcka reformer som är helt omöjlig att förutse.
Moreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
SwedishSjälvfallet måste ett förstärkt samarbete vara lättare att utlösa i en utvidgad union.
Clearly the triggering of reinforced cooperation must be made easier in an enlarged Union.
SwedishMen ingen av sidorna vill dra sig ur helt och bli anklagad för att utlösa fullt krig.
However, neither side wants to pull out completely and be accused of triggering all-out war.
SwedishKommer kommissionen att aktivt påverka beslutet om att utlösa övergångsklausulen?
Will the Commission actively seek to positively influence a decision on the ‘passerelle’ clause?
SwedishVi kunde välja att utlösa skyddsklausuler, vilket är tillåtet enligt WTO:s regler.
We had the option of bringing safeguard clauses into play, which is permitted under the WTO’s rules.
SwedishEuropaparlamentet är säkerligen den mest lämpliga platsen för att utlösa den mekanismen.
The European Parliament is certainly the most appropriate place to set that process in motion.
SwedishDen mänskliga faktorn kan utlösa katastrofer som den här trots att vi har en bra teknik.
We have good technology, but if the human factor fails, then it could result in such disasters.
SwedishHan visste hur nära vi varit att utlösa ett kärnvapenkrig av misstag.
He knew how near we had been to unleashing a nuclear war by mistake.
SwedishVi kunde välja att utlösa skyddsklausuler, vilket är tillåtet enligt WTO: s regler.
We had the option of bringing safeguard clauses into play, which is permitted under the WTO’ s rules.
SwedishPå samma sätt kan man inte ostraffat utlösa brandlarmet på en biograf.
Equally you cannot with impunity shout 'fire' in a cinema.
SwedishDen turkiska befolkningen fruktar på goda grunder att detta kommer att utlösa ännu en våldsspiral.
The Turkish population fears, with good reason, that this will spark another spiral of violence.
SwedishMer nyligen har vi självmordsbombningen i London och försöken att utlösa ett blodbad i Glasgow.
More recently, we have had the London suicide bombings and the attempts to cause carnage in Glasgow.
SwedishUppmaning till WHO att se över definitionen av kriterierna för att utlösa en global pandemivarning.
The call on the WHO to revise the definition of the criteria for raising a global pandemic alert;
SwedishEtt officiellt erkännande för 40 miljoner invandrare från länder utanför EU skulle utlösa en störtflod.
The official admission of 40 million immigrants from outside Europe is the opening of the floodgates.
SwedishEtt officiellt erkännande för 40 miljoner invandrare från länder utanför EU skulle utlösa en störtflod.
The official admission of 40 million immigrants from outside Europe is the opening of the floodgates.
SwedishInstitutionerna behåller rollen att utlösa mekanismen.
The institutions keep the role of triggering the mechanism.
SwedishTrots dessa insatser från både kommissionen och parlamentet fortsätter denna fråga att utlösa polemik.
In spite of the efforts of both the Commission and Parliament, this matter continues to spark controversy.