"utlysa" English translation

SV

"utlysa" in English

SV utlysa
volume_up
{verb}

Har kommissionen för avsikt att utlysa tjänsten som direktör för OLAF?
Does the Commission plan to advertise the post of Director of OLAF?
Trots detta fortsätter försvarsministeriet att utlysa nya uttagningsprov, vilket leder till stora kostnader för de statliga finanserna.
Nevertheless, the Ministry continues to advertise new competitions, at considerable cost to public funds.
Somliga fruktar till och med att han provocerar fram kaoset för att kunna utlysa undantagstillstånd och skjuta upp valet.
Some people even fear that he is inciting the chaos in order to be able to proclaim a state of emergency and postpone the elections.
Ytterligare: stöder rådet UEN-gruppens initiativ att utlysa den 25 maj som den internationella dagen för hjältarna i kampen mot totalitära diktaturer?
In addition, does the Council support the initiative taken by the UEN group to proclaim 25 May as the International Day of the Heroes of the Fight Against Totalitarianism?
Ytterligare: stöder kommissionen UEN-gruppens initiativ att utlysa den 25 maj som den internationella dagen för hjältarna i kampen mot totalitära diktaturer?
In addition, does the Commission support the initiative taken by the UEN group to proclaim 25 May as the International Day of the Heroes of the Fight Against Totalitarianism?

Synonyms (Swedish) for "utlysa":

utlysa

Context sentences for "utlysa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi välkomnar president Saakashvilis beslut att utlysa ett förtida presidentval.
We welcome President Saakashvili's decision to call early presidential elections.
SwedishJag vill emellertid utlysa en varning när det gäller frågan om blyad bensin.
However, I want to sound an alarm over the question of leaded petrol.
SwedishVi skulle kanske utlysa en folkomröstning för hela Europa om dessa prioriteringar?
What about calling a Europe-wide referendum on these priorities?
SwedishSedan dess har regeringen vägrat återkalla parlamentet eller utlysa nya val.
Ever since, it has refused to restore it or call new elections.
SwedishDetta är ett idealiskt tillfälle att återupprätta den konstitutionella ordningen och utlysa nyval.
This is an ideal opportunity to restore constitutional order and call new elections.
SwedishYttre påtryckningar kan tvinga juntan att utlysa demokratiska val.
External pressure might force the junta to call democratic elections.
SwedishProblemet är just att Hækkerup mycket snart måste utlysa val.
The problem, in a nutshell, is that Mr Hækkerup will have to call elections very soon.
SwedishHar kommissionen för avsikt att utlysa tjänsten som direktör för OLAF?
It is really a political question for our political authorities.
SwedishKärnan i en demokrati är normalt att utlysa val, få en ny majoritet och sedan införa nya lagar.
The core of democracy is normally to hold elections, to have a new majority and then new laws.
SwedishFör det första kan EU utlysa en kampanj för att Östersjön skall klassas som ett särskilt känsligt område.
Firstly, it can campaign for the Baltic Sea to be classified as a particularly sensitive area.
SwedishEuropeiska unionen uppmuntrar också Vitryssland att avskaffa eller utlysa ett moratorium för dödsstraffet.
The European Union also encourages Belarus to abolish or declare a moratorium on the death penalty.
SwedishNu när Gordon Brown inte vågade utlysa nyval är behovet av en brittisk folkomröstning större än någonsin.
Now that Gordon Brown has bottled out of an election, the need for a British referendum is greater than ever.
Swedish- Vi bör arbeta för att befästa Hamas beslut att utlysa en vapenvila, ett beslut som även har bekräftats.
- we should work towards consolidating Hamas’ decision to call a truce, a decision that has also been confirmed;
SwedishDen sittande presidenten kommer sannolikt att utlysa presidentval innan hans mandatperiod löper ut i januari 2006.
Various specific issues need to be raised with regard to the situation in certain countries in the region.
SwedishVi måste utlysa en upphandling.
The same considerations apply with the roads: we need to launch a tender, we need to be transparent about this and that takes a bit of time.
SwedishVårt parlament har redan i tidigare resolutioner, senast 1997, krävt att man skall utlysa ett europeiskt idrottsår.
Parliament has been pressing us for a European year of sport in previous resolutions, the last of which was in 1997.
SwedishOm det exempelvis skulle bli nödvändigt att utlysa nyval i vissa valkretsar så kommer han att respektera detta.
If, for example, it were necessary to hold fresh elections in a number of constituencies etc., he would fall in with this.
SwedishDen sittande presidenten kommer sannolikt att utlysa presidentval innan hans mandatperiod löper ut i januari 2006.
The current President is inclined to call a presidential election before the end of his presidential term in January 2006.
SwedishDet är ett förberedande steg till att utlysa nya val där befolkningen i området kan välja sina företrädare.
This will lead to the holding of new elections in which the population of the region will be able to elect their representatives.
SwedishPKK måste utlysa ett ensidigt eldupphör.
The PKK must call a unilateral ceasefire.