SV

utmärkt {adjective}

volume_up
Detta är ett utmärkt betänkande från en utmärkt föredragande.
   Mr President, this is an excellent report from an excellent rapporteur.
Detta är därför en utmärkt prestation och ett utmärkt betänkande.
This is therefore an excellent achievement, and an excellent compromise.
Jag anser att detta skulle vara en utmärkt åtgärd och en utmärkt gest.
I think this would be an excellent approach and an excellent gesture.
utmärkt (also: tunn, ståtlig, elegant, smal)
Detta låter vid en ytlig betraktelse påskina att situationen inom jordbruket är utmärkt.
This would superficially imply that the situation in agriculture is fine.
För det andra tycker jag att punkt 26 i Lagendijkbetänkandet är en utmärkt idé.
Secondly, I consider Paragraph 26 in the Lagendijk report to be a fine idea.
Det här är verkligen ett utmärkt exempel på effektivitet och användbarhet!
A fine demonstration of effectiveness and usefulness that is!
Jag anser att denna text är ett utmärkt exempel på interinstitutionellt samarbete.
I believe that this text is a perfect example of interinstitutional cooperation.
Ett utmärkt exempel är det mystiska ärendet med bananerna.
A perfect example of this is the symbolic banana dossier.
Jag anser att detta är ett utmärkt tillfälle att visa att EU lyssnar på folket.
I believe this is the perfect opportunity to demonstrate that Europe is listening to the people.
Den gemensamma valutan erbjuder en utmärkt miljö för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
The single currency offers a splendid environment for the promotion of employment.
För det första, myndigheten är ett utmärkt exempel på subsidiaritet.
Firstly, the agency is a splendid example of subsidiarity.
Jag gratulerar föredraganden till ett utmärkt betänkande.
Mr President, my compliments to the rapporteur on a splendid report.
Ulrich Stockmann har alltid utmärkt sig som en opartisk poliker som lyssnar till alla parter.
Mr Stockmann has always distinguished himself as an impartial politician who listens to all sides.
Så här får man inte behandla en kommissionär som utmärkt sig genom att öppna järnridån.
   Madam President, this is no way to treat a Commissioner who distinguished himself by opening the Iron Curtain.
Både kommissionen och kommissionsledamöterna har utmärkt sig genom en hög och ständigt ökande grad av samarbete.
Both the Commission and the Commissioners have distinguished themselves by their considerable and constantly rising level of cooperation.
utmärkt (also: grann, modig, djärv, skön)
utmärkt (also: perfekt)
utmärkt (also: flott, stilig, förnämlig)
utmärkt (also: toppen)
utmärkt

Context sentences for "utmärkt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har ett enda ramverk för AVS-samarbetet, och det fungerar alldeles utmärkt.
We have a single framework for ACP cooperation, and it operates quite admirably.
SwedishMerkies till ett utmärkt betänkande.
(RO) Mr President, I congratulate Mrs Merkies for the excellently drafted report.
SwedishNåväl, utskottet har godkänt detta vilket säkert passar er utmärkt, herr Nisticò.
Good, the Committee has taken on board what you certainly have in mind, Mr Nisticò.
SwedishKonkurrensen går utmärkt, men den produktiva basen och sysselsättningen förstörs.
Competition is all very well, but the production base and jobs are being destroyed.
Swedish. - (NL) Jag tackar mina kolleger som har arbetat tillsammans så utmärkt.
rapporteur. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.
SwedishDetta fungerar utmärkt och är kopplat till det viktiga standardiseringsarbetet.
It functions very well and is linked to a major standardisation initiative.
SwedishDet är en utmärkt idé för att skapa ett stabilt och framgångsrikt Irak i framtiden.
We are ready to designate experts that could work together with the United Nations.
SwedishAllt som sagts ovan har dessutom flera av er lagt fram på ett utmärkt sätt.
We can therefore endorse Amendments 13-75, but unfortunately not Amendments 1-12.
SwedishHär vill jag passa på tillfället att tacka föredraganden för ett utmärkt arbete.
I wish to thank the rapporteur for his outstanding work towards this goal.
SwedishDet finns emellertid två aspekter av skatteflykt som har utmärkt sig under krisen.
However, there are two aspects of tax evasion which have stood out during the crisis.
SwedishJag har nämnt alla de berörda länderna, och Italiens underskott är ett utmärkt exempel.
I have named all the countries concerned – Italy’s deficit being a prime example.
SwedishOch det är alldeles utmärkt att det finns en så bred uppslutning för dessa åtgärder.
It is also absolutely wonderful that there is such broad support for these measures.
SwedishÄven projektet Gateway To Japan är utmärkt som handelsbefrämjande projekt.
The Gateway to Japan project is also outstanding as a trade promotion project.
SwedishVi behöver konkreta instrument, något som Europass är ett utmärkt exempel på.
We hope the European Parliament will support the Commission in its efforts.
SwedishAvslutningsvis vill jag gratulera föredragande Ebner till ett utmärkt betänkande.
I would finally like to congratulate the rapporteur, Mr Ebner, on his wonderful report.
SwedishFör det första Europeiska byrån för återuppbyggnad, som har gjort ett utmärkt arbete.
Firstly, the European Agency for Reconstruction which has done sterling work.
SwedishJag vill understryka att en utmärkt lagstiftning bör vara parlamentets främsta prioritet.
I would stress that excellence in law making must be Parliament's main priority.
SwedishDetta är en utmärkt, men ironisk, symbol för både parlamentet och Europeiska unionen.
This is a superb, but ironic, symbol of both this Parliament and the European Union.
SwedishPretsbetänkandet är utmärkt strukturerat, och jag gratulerar föredraganden till det.
The Prets report is excellently structured and I congratulate the rapporteur on that.
SwedishJag har nämnt alla de berörda länderna, och Italiens underskott är ett utmärkt exempel.
I have named all the countries concerned – Italy’ s deficit being a prime example.