"utreda" English translation

SV

"utreda" in English

SV utreda
volume_up
[utredde|har utrett] {verb}

Parlamentet måste utreda de politiska gruppernas missbruk av medel.
Parliament must investigate the misappropriation of funds by its political groups.
Detta gäller kommissionens befogenheter att utreda fördragsbrott.
Mr President, this is about the Commission's power to investigate a breach of the Treaties.
En utredningskommission har tillsatts av regeringen för att utreda olycksorsakerna.
A committee of inquiry has been set up by the government to investigate the causes of the accident.

Synonyms (Swedish) for "utreda":

utreda

Context sentences for "utreda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste genast utreda dessa frågor och ta itu med problemen.
Commissioner, we must immediately examine these issues and deal with the problems.
SwedishNär det gäller Nord Stream var vi naturligtvis också tvungna att utreda säkerhetsfrågan.
In the case of Nord Stream, too, we naturally had to examine the issue of safety.
SwedishDet vore kanske också värt att utreda möjligheterna att använda räntesubventionslån.
It might also be worth explaining the possibility of utilising interest subsidy loans.
SwedishBehöriga tjänsteenheter kommer att utreda detta, herr Poettering, det går jag i god för.
I can assure you that the services will look into this very closely, Mr Poettering.
SwedishNi kan vara säker på att vi har noterat er anmärkning och att vi skall utreda frågan.
Please rest assured that your comment has been noted and will be examined.
SwedishBrittiska parlamentet har tillsatt ett utskott för att utreda frågan.
The British parliament has set up a committee and is investigating the matter.
SwedishDet är självklart oerhört viktigt att utreda olyckor och deras orsaker och verkan.
Investigating incidents and their causes and effects is obviously of substantial importance.
SwedishNästa vecka, när jag är i USA, kommer jag att utreda hur vi skulle kunna samarbeta.
Next week, when I am in the US, I will check how we could cooperate.
Swedish2004 började kommissionen utreda omstruktureringsstöden till polska varv.
In 2004, the Commission started investigating restructuring aid for the Polish shipyards.
SwedishJag ber rådets ordförande att använda sig av toppmötet i Luxemburg för att utreda denna fråga.
I ask the President-in-Office to use the Luxembourg summit to study this question.
SwedishUndersökningar startades omedelbart för att utreda ansvaret för omständigheterna kring läckan.
An investigation was begun immediately to discover who was responsible for the leak.
SwedishSjälvklart måste vi också utreda anledningarna till att Hamas vann valet.
Of course, we also need to explore the reasons why Hamas was elected.
SwedishNågot som alltså berör några få länder, men som vi bör utreda vidare.
One particular concern centred on the possible statistical implications of pension reforms.
SwedishBeträffande denna utmaning kommer vi självklart att utreda frågan om teknologiska grundvalar.
As regards this challenge, we will clearly look into the issue of technological platforms.
SwedishVisserligen måste vi utreda de institutionella reformerna ytterligare.
Institutional reforms still need careful consideration, of course.
SwedishKommissionen ser inga fördelar med att vidare utreda frågan.
The Commission does not consider it appropriate to undertake a study of this matter.
SwedishVid översynen av direktivet år 2004 måste vi därför utreda hur och när vi kan nå det långsiktiga målet.
The Commission is able wholly to approve Amendments Nos 3, 4, 6, 7, 13, 14 and 15.
SwedishI betänkandet finns många frågor som vi måste arbeta vidare med och utreda.
Further to this idea, I find countless concerns in the report that deserve to be worked on and studied.
SwedishJag anser att vi behöver utreda de sociala följderna av att genomföra direktivet.
I believe that the social consequences resulting from the implementation of this directive must be assessed.
SwedishVi kommer att utreda situationen mycket grundligt mot bakgrund av gällande bestämmelser.
We shall thoroughly examine the issue regarding protocol.