"utrymme" English translation

SV

"utrymme" in English

SV utrymme
volume_up
{neuter}

utrymme (also: plats, rum, spännvidd)
volume_up
room {noun}
Denna lydelse lämnar fortfarande utrymme för institutionaliserad homofientlighet.
This wording still leaves room for institutionalised homophobia.
Likväl finns det utrymme för Europarlamentet att införa förbättringar.
Nevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
Minoriteter och majoriteter måste få utrymme för mänskligt och kulturellt utbyte.
Minorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
utrymme (also: uppgift, anställning, tjänst, hem)
volume_up
place {noun}
Däremot finns inget utrymme för omvälvande förändringar eller riskfyllda experiment.
There is no place, however, for revolutionary change or high-risk experimentation.
Det fanns inget utrymme i denna debatt för realiteten i konsumenternas vardag.
There was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
Det fanns inget utrymme i den här debatten för realiteten i konsumenternas vardag.
There was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
Följden blev att det fortfarande finns utrymme för dessa övergrepp att fortsätta.
As a result, there is still scope for allowing those abuses to continue.
Det finns säkerligen utrymme för en förbättring av effektiviteten inom detta område.
Surely there is scope for improvement in efficiency in that area.
På denna marknad finns det ringa utrymme för speciella ställningstaganden på EU-nivå.
In this market, there is little scope for special positions at EU level.
utrymme (also: svängrum, plats, rum, rymd)
volume_up
space {noun}
Vi upptäcker att folk kan dela på samma utrymme, göra saker med ledigt utrymme.
We're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
Frågan gäller vårt utrymme i unionen som är ett öppet utrymme.
This matter concerns our Union space, which is an open space.
I många städer får cykel och spårvägar mer utrymme och begränsas bilens frihet.
Many cities give bicycles and trains more space and restrict the freedom of cars.
utrymme (also: bukt, vik, bås, ylande)
volume_up
bay {noun}
utrymme (also: bredd, vidd)
Kapaciteten ska utökas och vi måste se till att budgeten ger utrymme för denna kapacitetsökning.
Its capacity must be increased and we need to ensure that the budget provides room for this increase in capacity.
Vi försöker bekämpa fattigdom, otillräcklig utbildning och yrkesutbildning, otillräckligt institutionellt utrymme att tillämpa lagar till och med när de finns.
We are trying to deal with poverty, insufficient education and training, insufficient institutional capacity to apply national laws even where they exist.
De måste kunna bege sig var som helst, eftersom palats av en sådan omfattning som de han äger, och han har en hel del, har utrymme att dölja stora vapenförråd.
They must be able to go anywhere because palaces the size that he has, and he has quite a few, have the capacity to conceal major weapon sites.
utrymme (also: svängrum)
Ni måste ges tillräckligt med utrymme för att kunna arbeta vidare med detta.
I wish you every success, including with the formation of the new Commission: you must be given elbow room to press on with this.
EU:s politik är inriktad på mer utrymme för cheferna vid stora internationella företag.
(NL) EU policy aims to give more elbow room to people at the helm of international companies, who are seen as magicians with the ability to guarantee prosperity and prompt economic growth.
Förslaget ger medlemsstaterna tillräckligt utrymme, skapar inga ytterligare administrativa bördor eller dubbleringar och det innebär också ett erkännande av de regionala myndigheternas roll.
The proposal provides the Member States with sufficient elbow room, creates no additional administrative burdens or duplication, and also explicitly recognises the role of regional authorities.

Synonyms (Swedish) for "utrymme":

utrymme

Context sentences for "utrymme" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe befintliga fördragen ger oss inte utrymme att nå alla dessa mål till fullo.
The current Treaties do not allow us fully to achieve all of these objectives.
SwedishJag skulle önska att sysselsättnings- och socialpolitiken hade fått större utrymme.
I would have liked to see more attention paid to employment and social policy.
SwedishExporten har skapat utrymme för nya företag och stora företag att växa fram.
Exports have paved the way for new businesses and large enterprises to emerge.
SwedishDet program vi i dag fått åhöra lämnar inte utrymme för några stora förhoppningar.
The programme we have heard today does not give us cause for any great hope.
SwedishMen den skapar också ett utrymme: N+2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
But it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
SwedishBarn som växer upp i familjer där kultur inte får något utrymme har svårigheter.
Children who grow up in families where little is done about culture have difficulties.
SwedishDet får inte handla om att ge utrymme år kommissionärers egna politiska övertygelser.
It cannot be the case that Commissioners ' own political convictions hold sway.
SwedishDet får inte handla om att ge utrymme år kommissionärers egna politiska övertygelser.
It cannot be the case that Commissioners' own political convictions hold sway.
SwedishDet finns inte utrymme för dispenser i det europeiska systemet för typgodkännande.
Derogations are not provided for in the European system for type approval.
SwedishMen den skapar också ett utrymme: N + 2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
But it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
SwedishPå listan finns det dubbelt så många namn än vad det finns utrymme för.
On the list I have the names of twice as many Members as it is possible to take.
SwedishVägar erbjuder enskilda förare för mycket utrymme för farligt och avvikande beteende.
Roads offer individual drivers too much freedom for dangerous and deviant behaviour.
SwedishKlicka på ett ledigt utrymme på sidan så att bilden inte längre är markerad.
Click in a free area of the page so that the picture is no longer selected.
SwedishDen måste ge utrymme för risktagande om vi på allvar vill att dessa frågor ska behandlas.
It has to allow risk-taking if we seriously want these questions to be addressed.
SwedishVi hävdar att även väst är skyldigt till att ha lämnat utrymme åt våldet.
We maintain that the west also has a responsibility for letting violence take hold.
SwedishGrekland har hållit en låg profil och gett utrymme åt konventet självt.
Greece assumed a hands-off approach and gave latitude to the Convention itself.
SwedishDärför är det bra att lämna utrymme för medlemsstaterna i den här förordningen.
It is therefore a good idea to leave some leeway for the Member States in this regulation.
SwedishDärav följer att det finns utrymme för mycket mer effektivitet och mer demokrati.
In my view, there are a few missed opportunities in a number of areas.
SwedishDet framgår tydligt att de förnybara energikällorna får ett stort utrymme.
It is quite clear that a large share has been allocated to all renewable energy sources.
SwedishInte heller när det gäller millennieåtagandena finns det något utrymme för ursäkter.
As regards the Millennium commitments, there are also no more excuses.