SV utveckla
volume_up
[utvecklade|har utvecklat] {verb}

1. general

Det vi skyddar är rätten att utveckla programvara, att utveckla branschen.
What we are defending is the right to develop software, to develop the industry.
Vi behöver bygga ut järnvägarna och vi behöver utveckla ett europeiskt järnvägsnät.
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
utveckla forskningen kring parasiter och sjukdomar som drabbar bin,
develop research into the parasites and diseases which are devastating hives;
Som ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.
As an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.
Jag anser dock att vi borde utveckla och förtydliga formen för dessa sammanträden.
I think, however, that we should elaborate and clarify the formula for these meetings.
Jag skall inte utveckla detta vidare eftersom det redan har sagts mycket om det.
I shall not elaborate on it any further, since much has already been said about this.
Om en isbjörn ska utveckla päls, så tar det tusentals generationer, kanske 100,000 år.
A polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.
Turkiet måste snabbt utveckla en övergripande strategi för att minska de regionala ojämlikheterna.
Turkey quickly needs to evolve a comprehensive approach in order to reduce regional inequality.
I det här avseendet måste vi verkligen utveckla en modern lagstiftningspraxis, såsom von Wogau påpekade.
This means we really have to evolve a modern legislative process, as Mr von Wogau mentioned.
Kanske är det möjligt att utveckla och utvidga Natura 2000.
Perhaps it would be possible to develop and expand Natura 2000.
Jag skall därför utveckla denna punkt ytterligare.
I will therefore expand further on this point.
Så jag kommer inte att utveckla det som mina kolleger har sagt.
Therefore I will not expand on what other colleagues have said.
Kanske är det möjligt att utveckla och utvidga Natura 2000.
Perhaps it would be possible to develop and expand Natura 2000.
Jag skall därför utveckla denna punkt ytterligare.
I will therefore expand further on this point.
Jag kan inte utveckla mig ytterligare, eftersom tiden är för kort.
In the time available to me I do not want to expand in any detail on any of these.
Let me quickly expand upon three points.
Konsumentskydd är en fråga som européerna blir alltmer angelägna om, av uppenbara skäl som jag inte behöver utveckla.
Consumer protection is an increasing concern for Europeans, for obvious reasons which I need not expand upon.
Jag hoppas att kommissionär Barnier i sin strävan efter dialog i Europas regioner kommer att utveckla den tanken och lära av det han får höra.
I hope that in his pursuit of dialogue around the regions of Europe, Commissioner Barnier will expand upon that thought and learn from what he hears.
Därför är sådana meddelanden rättsvidriga, såvida de, vilket ju är avsikten, skall utveckla rättsliga följder.
That is why such communications, insofar as they are intended to expound legal effects, which is indeed the intention, are unlawful.
För att underlätta vägen mot denna färdplan skulle jag vilja utveckla min idé om hur vi kan gå vidare.
In order to expedite moves towards this road map, I would like to expound my idea on how to now move forward.
Man måste akta sig för att utveckla teorier som leder till föreställningar såsom stadsstater eller som till och med kan gå så långt som statsgrannskap eller statsfamiljer.
Care must be taken not to expound theories which lead to concepts such as city-states, or may even go as far as state-neighbourhoods or state-families.
Att Europa håller på att utveckla en demokratisk form av transnationellt styrelsesätt är världsunikt.
Uniquely in the world, Europe is developing a democratic form of transnational governance.
Man bör inte utveckla genmodifierade frön och bekämpningsmedel i syfte att främja en mycket mer intensiv form av jordbruk.
It is not a matter of developing GMO seeds and pesticides in order to promote a much more intensive form of agriculture.
Bolagens vinster borde användas till att utveckla hållbara, alternativa former av energi.
Companies’ profits ought to be used to develop sustainable alternative forms of energy.
Är vi verkligen seriösa när det gäller behovet att utveckla EU: s forskningspolitik?
Are we really being serious as regards the need to foster the European research policy?
Är vi verkligen seriösa när det gäller behovet att utveckla EU:s forskningspolitik?
Are we really being serious as regards the need to foster the European research policy?
EU måste utveckla en gemensam - om inte en enda - energipolitik.
The EU must foster a common - if not single - energy policy.
Rumänien kommer att fortsätta att utveckla sitt kärnkraftsprogram för att generera elektricitet.
Romania will continue to develop its nuclear programme for generating electricity.
Detta skulle bidra till att förbättra livskvaliteten, skapa arbetstillfällen (med rättigheter) och utveckla (rättvist fördelat) välstånd.
This would help improve the quality of life, create jobs (with rights) and generate (fairly distributed) wealth.
Till exempel, det var såpbubblor som hjälpte oss att utveckla en byggnadsform som skulle fungera oavsett de slutgiltiga marknivåerna.
So for instance, it was soap bubbles that helped us generate a building form that would work regardless of the final ground levels.
Den första och viktigaste är att det krävs anrikat uran - har man inte anrikat uran finns det ingen möjlighet att utveckla ett militärt kärnvapenprogram.
First, and most important, it is necessary to have enriched uranium - if you do not have enriched uranium you will never have the possibility of a military nuclear programme.
Tyvärr utövar denna vision för lite tryck för att utveckla förnybara energikällor med företräde.
This objective unfortunately does not exert sufficient pressure to give priority to developing renewable sources of energy.
Ordförandeskapet bör också utöva kännbara påtryckningar på Kiev för att demontera ogenomskinliga ekonomiska strukturer som undergräver bemödandena att reformera och utveckla en rättsstat.
The Presidency should also exert effective pressure on Kiev to dismantle opaque economic structures which undermine efforts to reform and develop a legal state.

2. "plan, idé"

utveckla (also: utvecklas)

3. business

Det vi skyddar är rätten att utveckla programvara, att utveckla branschen.
What we are defending is the right to develop software, to develop the industry.
Vi behöver bygga ut järnvägarna och vi behöver utveckla ett europeiskt järnvägsnät.
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
utveckla forskningen kring parasiter och sjukdomar som drabbar bin,
develop research into the parasites and diseases which are devastating hives;

Synonyms (Swedish) for "utveckla":

utveckla

Context sentences for "utveckla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU har gått i spetsen när det gäller att utveckla begreppet mänskliga rättigheter.
Europe has been at the fore in developing the concept of universal human rights.
SwedishDet är ett förslag som vi hoppas att alla medlemsstater skall följa och utveckla.
That is something we hope all the Member States will follow up and make use of.
SwedishProjekt för att utveckla bredbandsnätverk kan genomföras i landsbygdsområden.
Rural areas can implement projects aimed at developing broadband Internet links.
SwedishLåt mig få utveckla den här frågan ytterligare.
Mr President, Mr Frischenschlager, let me go a little further into this question.
SwedishPå lång sikt bör man utveckla en stabil och allmänt accepterad energipolitik.
In the long term, a stable widely understood energy policy should be developed.
SwedishSjälva regeringarna bör utveckla handlingsplaner som rör flera politikområden.
Governments themselves should start up action plans for a package of policies.
SwedishVi måste uppmuntra medlemsstaterna att investera mer i att utveckla sina lärare.
We need to encourage Member States to invest more in developing their teaching staff.
SwedishDet är viktigt att utveckla en tydlig EU-linje på högsta nivå i detta ärende.
Developing a clear EU line on this question at the highest level is important.
SwedishDet skulle inte bidra till att utveckla en verklig inre marknad för konsumentkrediter.
This would, however, mean maintaining differences between national legislations.
SwedishVi förenar oss med arbetarna som kämpar för att utveckla kollektivtrafiken.
We side with the workers who are fighting for the development of public transport.
SwedishVi får inte bagatellisera den roll som EU bör spela för att utveckla dessa nätverk.
We must not underplay the role that Europe should play in developing these networks.
SwedishEn ny socialpolitisk agenda krävs också, med sikte på att utveckla ett samhälle ...
A new social policy agenda is also required, with a view to developing a society ...
SwedishDå kan vi även vara konstruktiva när det gäller att utveckla en realekonomi.
Then we can also be constructive regarding the development of a real economy.
SwedishDen andra aspekten som jag snabbt skulle vilja utveckla är budgetaspekten.
The second point that I should like to mention quickly is the budgetary aspect.
SwedishÄn så länge återstår emellertid mycket att göra för att utveckla metoder.
So far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
SwedishJag skulle vilja utveckla en punkt som också har tagits upp av föregående talare.
I should like to take up one point which previous speakers have also made.
SwedishDet fanns tidigare en inriktning på att utveckla särskilda europeiska system.
Before, there was a preoccupation with developing separate European systems.
SwedishCardiff skulle därför behöva bli något mer än att samla in och även utveckla planer.
Cardiff should therefore be far more than gathering or even evaluating plans.
SwedishVi måste nu göra en gemensam insats för att utveckla nästa generations bilar.
We now have to make a combined effort to create these next-generation cars.
SwedishSå vi har nu faktiskt möjlighet att utveckla vårt arbete för en ekonomisk politik.
So, in fact, we now have the opportunity to go further in our economic policy efforts.