SV utvecklas
volume_up
{verb}

1. general

utvecklas (also: , visa, uppstå, framträda)
Detta måste utvecklas under ett flexibelt och konsekvent legislativt ramverk.
They must be allowed to develop under a flexible and consistent regulatory framework.
Om inte Maastricht ses över kommer Europa att utvecklas till ett fattigt grannskap.
Unless Maastricht is revised, Europe will develop into a poor neighbourhood.
Det skall inte utvecklas till en europeisk polismyndighet med operativa befogenheter.
It must not develop into a European police authority with operational powers.
Vilken mix av energikällor kommer att uppstå, och vilket slags investeringsbeteende kommer att utvecklas på det här området?
What mix of energy sources will arise, and what kind of investment behaviour will develop in this field?
Vi måste täppa till de luckor i vårt samhälle där terrorismen kan utvecklas, luckor som uppstått till följd av missriktad tolerans.
We must close the gaps in our society in which terrorism can thrive, gaps that have arisen from misplaced tolerance.
Schengen tillkom med det syftet och utvecklas i den andan. Även dess uppgående i Amsterdamfördraget är en utveckling i den riktningen.
Schengen arose within this perspective and is operating within this perspective; its incorporation into the Treaty of Amsterdam is also moving decidedly within this perspective.
Processen utvecklas fortfarande, och den kommer att fortsätta att utvecklas.
The process is still developing, and it will go on developing.
Några utvecklas i forskningssyfte, och några går vidare till kommersialisering.
Some producs are developed for research purposes, and some go on to commercialization.
Förhoppningsvis kommer saker och ting att utvecklas i rätt riktning.
Hopefully, things will go in the right direction.
utvecklas (also: odla, växa, växa till sig, utvidgas)
Människor måste tillåtas att utvecklas, och utbildning är bara en del av den processen.
People must be allowed to grow, and education is just one part of that process.
Det är knappast troligt att en kulturhuvudstad utvecklas omkring en lastbilscentral.
A Capital of Culture is hardly likely to grow up around a lorry terminal.
Våra politiska, ekonomiska och sociala band måste fortsätta att utvecklas.
Our political, economic and social links must continue to grow.
Det är knappast troligt att en kulturhuvudstad utvecklas omkring en lastbilscentral.
A Capital of Culture is hardly likely to grow up around a lorry terminal.
Yttrandefriheten är en helig princip, men den kan inte tillämpas på bekostnad av våra barns rätt att utvecklas harmoniskt.
Freedom of speech is a sacred principle, but it cannot be applied at the cost of our children's right to grow up harmoniously.
Konkurrenskraft, sammanhållning och solidaritet måste utvecklas sida vid sida.
Competitiveness, cohesion and solidarity must progress in tandem.
Länder som utvecklas väl kommer att belönas med ytterligare medel från Meda.
Countries which progress well will be rewarded with additional MEDA funds.
Balkanländerna har ett ansvar gentemot varandra att utvecklas i harmoni.
The Balkan countries have a responsibility to one another to make progress in harmony.
Den andra aspekten måste omintetgöras så att den första kan utvecklas.
The second needs to be thwarted so that the first might thrive.
Vi måste hjälpa dem att nå framgång och utvecklas, och inte hålla dem tillbaka.
We must help them succeed and thrive and not hold them back.
Om den gemensamma jordbrukspolitiken skrotades skulle effektiva jordbrukare kunna utvecklas.
Scrapping the CAP would allow efficient farmers to thrive.
utvecklas (also: dundra, dåna, gå framåt, susa)
Medan elektronisk kommunikation, som exempelvis e-post, utvecklas starkt, ser tidigare statsmonopol framför allt inåt.
While electronic communication, such as e-mail, has enjoyed a real boom, former state monopolies are mainly turning inward.
utvecklas (also: skjuta, lirka, slipa, öka)
Vi vet nämligen att företagen, om inte andra åtgärder vidtas parallellt, lätt kan ersätta de förlorade timmarna genom att utnyttja den teknik som ständigt utvecklas.
We all know that, if there are no accompanying measures, companies will easily be able to use leading-edge technology in order to make up the hours lost.
utvecklas (also: blomma, blomstra, stå i blom)
Vi talar hela tiden om att skapa demokratiska stater utan att ha arbetat på att bygga upp demokratiska institutioner där demokratin kan utvecklas.
We keep talking about creating democratic states without having worked on creating the democratic institutions upon which democracy flowers.
De miljoner och åter miljoner människor som under det förra århundradet föll offer för grymma diktaturer måste vara det frö som demokratin fortsätter att utvecklas från.
The death, last century, of millions of people at the hand of cruel dictatorships must be the seed from which democracy must continue to germinate.
Säg till Turkiet att ge sig iväg från ön så att norra Cypern kan utvecklas.
Tell Turkey to get off the island so that northern Cyprus can develop.
Hur skall vi utvecklas om vi inte får infrastrukturer?
If infrastructures do not get there, how are we going to develop?
Såsom händelserna nu utvecklas begär vi omgående en omröstning med namnupprop så att debatten kan hållas.
As events unfold, we will promptly request a roll-call vote so that the debate can get underway.

2. "plan, idé"

utvecklas (also: utveckla)
volume_up
to incubate {vb} (plan, idea)

Context sentences for "utvecklas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi är alla överens om att ett effektivt transplantationssystem behöver utvecklas.
We are all agreed that an effective transplantation system needs to be developed.
SwedishDagens Slovakien är en av de stater som utvecklas snabbast i Europeiska unionen.
Today Slovakia is one of the most rapidly developing States in the European Union.
SwedishFör detta ändamål kommer partnerskap att utvecklas med de sydliga grannländerna.
To that end, partnerships will be developed with Southern Neighbourhood countries.
SwedishOch hennes krafter, både fysiska och mentala, utvecklas i fantastisk hastighet.
And her powers, both physical and mental...... are developing at a geometric rate.
SwedishEU-institutionernas politiska interventionism utvecklas i galopperande hastighet.
The political interventionism of the European institutions is rapidly taking hold.
SwedishAll denna lagstiftning har antagits med medbeslutande och utvecklas fortfarande.
All this legislation has been adopted under codecision and is continuing to evolve.
SwedishHär utvecklas och testas nya distansöverbryggande tekniker och dess tillämpningar.
It developed and tested new distance-spanning technologies and their applications.
SwedishDen innehåller det som behövs för att kommande generationer skall kunna utvecklas.
This rich biodiversity holds the assets for the development of future generations.
SwedishVarför utvecklas Irland bättre än något av de större medlemsländerna?
Why is Ireland performing better than a great many of the larger Member States?
SwedishTankearbetet utvecklas och detta återspeglas i de slutsatser som jag hänvisar till.
The thinking is developing and this is shown by the conclusions to which I refer.
SwedishEn annan viktig aspekt är också att alternativa finansieringskällor utvecklas.
Another important aspect is also the development of alternative sources of funding.
SwedishEgypten och de andra arabländerna har nu en chans att utvecklas demokratiskt.
Egypt and other Arab countries now have the opportunity of democratic development.
SwedishTrots detta händer det att den europeiska verkligheten utvecklas snabbare än väntat.
Despite this, European reality sometimes progresses more quickly than expected.
SwedishÄven industrin, lantbruket och servicesektorn har stora chanser att utvecklas.
Its industry, agriculture and services sector also have good development prospects.
SwedishJag uppfattar inte att Dohaförhandlingarna utvecklas i den takt som ni påstår.
I do not see the Doha Round developing at the speed that you are suggesting.
SwedishVi bör förhindra och ta itu med uppkommande problem innan de utvecklas till en kris.
We should prevent and tackle emerging problems before they escalate into a crisis.
SwedishDärför bör vårt samarbete på det utrikespolitiska området utvecklas ytterligare.
Our cooperation, therefore, in the area of foreign policy should be developed further.
SwedishVi förväntar oss att en gemensam strategi utvecklas tillsammans med medlemsstaterna.
We expect that a common strategy will be developed jointly with the Member States.
SwedishInom makroekonomi studeras hur ekonomin som helhet fungerar och utvecklas.
In macroeconomics we study how the economy works as a whole and how it develops.
SwedishDet är den perioden då ljud utvecklas, men vad är det som händer där uppe?
This is the critical period for sound development, but what's going on up there?