"väg" English translation


Did you mean: våg, vag
SV

"väg" in English

volume_up
väg {comm. gen.}
SV

väg {common gender}

volume_up
1. general
Det är denna väg vi måste gå – den väg som innebär strid och inte den som innebär undfallenhet.
This is the path that we must follow – the path of combat, not the path of slackness.
Ni sa att den väg som USA väljer att ta historiskt sett är fel väg.
You said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
Detta är den enda vägen: vi är tvingade att vandra denna enda väg.
This is the only path there is: we are condemned to following this path.
Ukraina har en lång och gropig väg framför sig, men det är den rätta vägen.
There is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
Exempelvis kan en förbättrad väg bidraga till att förebygga olyckor.
For instance, an improved road might contribute to the prevention of accidents.
Bullerproblemet ökar alltså, särskilt bullret från väg- och flygtrafiken.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
väg (also: stycke, vana, råd, sätt)
När det gäller en väg ut knipan är mer bidrag till jordbrukssektorn inte lösningen.
As to the way out, more funding of the agricultural sector is not the solution.
Ni sa att Geithners väg är fel väg och att den leder till fördärv.
You said that Geithner's way is the wrong way and leads to hell.
Vi har gått en annan väg, och jag tror att i och med konkurrensen går vi rätt väg.
We chose another route and I believe that competition is indeed the right way forward.
Den väg som de framtida medlemsstaterna skall tillryggalägga är avsevärd.
The distance to be covered by our future Member States is considerable.
Alla inser i dag betydelsen av den väg som har tillryggalagts.
Today everyone can appreciate the distance we have come along the road.
Jag talar om plasmadonation där man måste färdas ett stycke väg till en fast utrustning och reservera en halv dag.
I am talking about plasma donation, where you have to travel some distance to fixed machinery and it takes half a day.
Nordvästpassagen är en idealisk väg för att spara tid, pengar och bränsle och gynnar även miljön.
The Northwest Passage is an ideal way to save time, money and fuel and benefit the environment.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Genomfartstrafiken för godstransporter på vägarna i Alperna har varit en ständigt återkommande stridsfråga både i och utanför parlamentets debatter.
The passage of freight transport by road through the Alps is a bone of contention that recurs time and again both within and outside parliamentary debate.
Det är exakt rätt väg, och därför gläder det mig att vi har utformat direktivet på så vis.
That is precisely the right way of going about matters, and I am therefore very pleased that we have got the directive up and running in this way.
Så jag rusade i väg till danslektionen.
And so I ran out, and that was the dance lesson.
Therefore, Mr Kinnock, time is running out.
Betänkandet banar därför väg för en ny politisk metod som bör följas i andra betänkanden.
The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Avsikten var att genom dessa förordningar finna en väg som kan leda tillbaka till ursprungskällan till en eventuell sjukdom.
The aim was to find a trail, through legislation, leading to the possible source of the disease.
En väg som ibland präglats av seger och ibland av nederlag men som ofrånkomligen leder oss mot undergången.”
A trail marked at times by victory, at other times by defeat, but which is leading us inevitably to ruin'.
2. figurative
Vi måste fortsätta på denna framgångsrika väg i denna ytterst betydelsefulla etapp för unionen.
We need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
Är riktlinjer för en enhetlig tillämpning en möjlig väg att gå?
Are guidelines for uniform interpretation a feasible course of action?
I förra veckan verkade vi vara på väg mot en överenskommelse vid första behandlingen.
Last week it seemed we were on course to reach an agreement at first reading.

Synonyms (Swedish) for "väg":

väg
väga

Context sentences for "väg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessutom banar första generationens biobränslen väg för den andra generationens.
Moreover, first-generation biofuels serve as a bridge to the second generation.
SwedishResultaten är fantastiska, och de visar att EU har slagit in på en hållbar väg.
These are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
SwedishJag tror att vi är på rätt väg.
rapporteur. - (FR) Mr President, Mr Barrot, I believe we are on the right track.
SwedishDet är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
SwedishSå kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.
This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
SwedishDetta är en farlig väg att gå eftersom det kan spela euroskeptikerna i händerna.
This is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
SwedishYtterligare tolv medlemsstater har börjat samla in uppgifter på frivillig väg.
Twelve additional Member States are voluntarily starting to collect these data.
SwedishMitt betänkande gäller vitboken "Lära och lära ut - på väg mot kunskapssamhället."
My report is: White Paper "Teaching and learning - Towards the learning society".
SwedishVi har kommit en ganska lång väg sedan kommissionen kom med sin första vitbok.
We have come quite a journey since the Commission produced its first White Paper.
SwedishNär det gäller hamnarna så finns ingen lagstiftning på väg i det här skedet.
On maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
SwedishViktiga steg har tagits av Lettland på väg mot att genomföra politiska kriterier.
Significant steps have been taken in Latvia towards meeting the political criteria.
SwedishJag tänkte på detta i går, när jag var på väg hit med flyg från Rom till Bryssel.
I was thinking about this yesterday while on the plane from Rome to Brussels.
Swedishguldlakning; en metod för att på kemisk väg frigöra guld från annat material.
Example gold leaching, a method for chemically liberate gold from other material.
SwedishI Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
In Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
SwedishTiden flyger ohjälpligt i väg här i kammaren.
   Madam President, Commissioner, in this House, time flies by irretrievably.
SwedishMen hur långt kan vi följa en sådan väg utan att riskera bredare intressen?
But just how far can we follow such a route without endangering wider interests?
SwedishFör det första måste den rådande situationen lösas på fredlig väg utan våld.
The current situation should be solved in a peaceful manner without any violence.
SwedishDe kommer att bida sin tid tills dessa utländska viktigpettrar har rest sin väg.
They are going to bide their time until these foreign busybodies have left.
SwedishOch alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.
And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.
SwedishEuropeiska kommissionens förslag kommer en bra bit på väg i denna riktning.
The European Commission' s proposal has made a lot of headway in this direction.