"väggar" English translation


Did you mean: vagga
SV

"väggar" in English

EN

SV väggar
volume_up
{adjective}

volume_up
open {adj.}

Context sentences for "väggar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFolk utanför husets väggar måste verkligen undra vad som försiggår.
Mr President, people outside this House must really wonder what is going on here.
SwedishAlternativt kan du också definiera en ny nivå för väggarna med namnet " Väggar ".
Alternatively, for the walls, you could define a new level with the name " Walls ".
SwedishFör det andra kan hål i väggar av " lättmetall" föra med sig två möjliga problem.
Secondly, cavity implementations on 'light' metal walls have two potential problems.
SwedishFör det andra kan hål i väggar av " lättmetall " föra med sig två möjliga problem.
Secondly, cavity implementations on 'light ' metal walls have two potential problems.
SwedishOm detta sker här vid parlamentet, vad kan då hända utanför parlamentets väggar?
If such behaviour goes on here, in this very House, imagine what can happen in the wider world.
SwedishVi har inom dessa väggar gång på gång understrukit vikten av öppenhet och insyn.
In this Chamber, we have again and again emphasised the importance of openness and transparency.
SwedishEndast en kvinna av fem anmäler det som händer inom hemmet, innanför hemmets fyra väggar.
Only one woman in five reports what goes on at home, inside four walls.
SwedishFörenta nationerna påstår till och med att fler kvinnor dör av våld inom hemmets väggar än av cancer.
The UN even maintains that more women die from domestic violence than of cancer.
SwedishBuller känner inga gränser, ljud tränger igenom väggar, ekoeffekter sprider sig i alla utrymmen.
Noise respects no frontiers; noise penetrates every wall, resounds through every space.
SwedishVåldet mot kvinnor förekommer inte endast inom hemmets väggar.
Violence against women does not only occur within the four walls of a domestic household.
SwedishDär mord har begåtts får inga tysta väggar finnas.
To them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.
SwedishNamnen som nu genljuder inom dessa väggar vittnar om ondska.
These names resounding within these walls carry the weight of evil.
SwedishDet mesta våldet utspelar sig innanför den lyckliga familjens väggar.
Most violence occurs within the walls of the family home.
SwedishIfall jag vill fördjupa mitt förhållande till och bättre förstå väggar kanske jag måste vara mer som en vägg själv."
Maybe if I want to better relate to walls, maybe I need to be more wall-like myself."
SwedishVad nytt har hänt som inte redan har tagits upp inom dessa väggar?
What is new that has not been evoked in this context?
SwedishGivare vill för det mesta ha projekt och blå plaketter på väggar och flaggor som vajar över byggnader.
Donors typically like to have projects and like to have blue plaques on walls and flags over buildings.
SwedishJag måste betona att dessa konflikter inte bör drivas utanför parlamentets väggar i en demokratisk stat.
I need to stress that in a democratic state, these conflicts should not go beyond parliament's walls.
SwedishDär mord har begåtts får inga tysta väggar finnas.
There must be no walls of silence where murder is committed.
SwedishDenna byggnad är full av döda utrymmen och kala väggar som är extremt tråkiga, ovänliga och omänskliga.
This building is full of dead spaces and blank walls which are extremely tedious and unfriendly and inhuman.
SwedishKvinnor är utsatta för risker inom hemmets fyra väggar.
Women are at most risk within their own four walls.