"väl" English translation


Did you mean: val, val-
SV

"väl" in English

EN
EN
SV

väl {adjective}

volume_up
väl (also: frisk, bra, gott)
Endast var femte europé anser sig vara väl eller mycket väl informerad.
Only one in five Europeans feels 'well ' or 'very well ' informed.
De måste behandlas väl, informeras väl och betalas bra.
They need to be well treated, well informed and well paid.
Detta stämmer väl ihop med vårt utökade program för bättre lagstiftning.
This fits well with our wider, better legislation agenda.

Synonyms (Swedish) for "väl":

väl

Context sentences for "väl" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm detta gäller inom fotbollen måste det väl ändå även gälla finansmarknaderna.
If this applies to football, then it must surely apply to the financial markets.
SwedishOm majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.
If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
SwedishDetta kan väl knappast ses som ett positivt gensvar på vårt resolutionsförslag.
This would hardly count as a positive response to the resolution that we moved.
SwedishNej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.
No, I can understand that, but one might at least support one' s own proposals.
SwedishDet är också i linje med de förvaltningsreformer som redan väl har kommit igång.
It is also in line with the administrative reforms which have already started.
SwedishProblemet är att folk inte tror på resultatet när en sådan analys väl genomförs.
The problem is that when an analysis is carried out, the results are not believed.
SwedishKommissionen är också mycket väl medveten om strukturproblemen i denna sektor.
The Commission is very much aware of the structural problems in the sector too.
SwedishSom väl är befinner han sig fortfarande här i kammaren så att jag kan svara honom.
Thank goodness he is still in the Chamber and therefore I can give him an answer.
SwedishDe bör ha mer pengar, mer respekt och mer värdighet när de väl har pensionerats.
They should have more money, more respect and more dignity, once they have retired.
SwedishMen när vi väl kommer fram, kanske det visar sig att vi borde ha tänkt oss för.
However, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
SwedishVi hoppas att det är den medvind som EU:s jämställdhetspolitik så väl behöver.
We hope that it is the urgently needed tail wind for EU gender equality policy.
SwedishEn människa som kunde ha bidragit till att öka det allmännas väl lämnar landet.
An individual who could have contributed to increasing the common good leaves.
SwedishUtan tvivel har man nu lärt sig dessa läxor, mer än väl och inte utan kostnad.
No doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
SwedishJag tycker emellertid att stödet till tobaksodlingen är en väl så allvarlig fråga.
However, I think that support for tobacco growers is a matter of serious concern.
SwedishDå är det här väl ändå ett finansiellt instrument för miljön som är mycket magert.
It makes this financial instrument for the environment look very meagre indeed.
SwedishAtt subventionera sina ekonomiska konkurrenter är väl ändå vansinnig ekonomi!
Surely, to subsidise your economic competitors is the economics of the madhouse!
SwedishVem bryr sig väl om att utvecklingen av biodling är katastrofal i flera regioner?
Who cares that the situation of apiculture is becoming disastrous in many regions?
SwedishNej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.
No, I can understand that, but one might at least support one's own proposals.
SwedishDet råder väl ingen större oenighet om nödvändigheten och värdet av fortbildning.
There is no great disagreement about the necessity and value of further education.
SwedishJag tror att vi även här kan komma ännu längre när debatten väl är avslutad.
I think that, on this point too, we could take matters further after the debate.