"välgörande" English translation

SV

"välgörande" in English

SV

välgörande {adjective}

volume_up
välgörande
välgörande (also: fördelaktig)
De är i stället oftast välgörande och skall alltså uppmuntras.
Better still, it is usually beneficial and should therefore be encouraged.
Idrott är välgörande och bidrar till människors hälsa och välmående.
Sport is beneficial, and promotes human health and welfare.
Många människor tror att dessa produkter har en välgörande effekt, och de orsakar åtminstone ingen skada.
Many believe these products to be beneficial, and at least they do not cause harm.
välgörande (also: lämplig, trevlig, angenäm, tilltalande)
Cappuccino, för att uttrycka det så, är inte alltid välgörande för oss.
To use a figure of speech, cappuccino is not always good for us.
Detta kommer att vara bra för miljön och välgörande för de europeiska institutionernas trovärdighet.
This will be good for the environment and beneficial to the credibility of the European institutions.
För det sjunde betyder detta att ungefär 33 procent av alla inkomster går till välgörande ändamål och skatt.
Seventhly, that means that approximately 33% of all takings go on good causes and tax.
välgörande (also: angenäm, tacksam)
välgörande (also: hälsobringande)
välgörande (also: nyttig, sund)
Det skapar välgörande klarhet när det gäller ramarna för framtidens inriktning av kampen mot narkotika.
A clear statement of this kind is salutary and sets the parameters for our future policy to combat drugs.
Medicinen är stundom besk, men jag tror den är mycket välgörande.
It is sometimes a very bitter pill to swallow, but it can teach us some very salutary lessons.
Det är hög tid att dra slutsatserna av denna kris, som kanske är välgörande, såsom de föregående varit, vilka gjort det möjligt för oss att gå framåt.
It is high time that conclusions were drawn from this crisis, which is perhaps a salutary one, like the ones which preceded it and which allowed us to move forward.
välgörande (also: fördelaktig)

Synonyms (Swedish) for "välgörande":

välgörande
Swedish

Context sentences for "välgörande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBegreppet med tidszoner kan inte ställas mot likriktandets välgörande verkan!
The advantages of time zones cannot possibly outweigh the benefits of standardisation!
SwedishDär ingår fibrer, som är kända för att ha välgörande effekter för matsmältningen, och växtextrakt.
Fibre, which is known to aid digestion, in the same way as plant extracts, is included.
Swedishvälgörande?.
Personally, I have problems using the adjective " charitable " at all.
Swedishvälgörande?.
Personally, I have problems using the adjective "charitable" at all.
SwedishDärför representerar Randzio-Plaths betänkande en välgörande vändning.
So the report by Mrs Randzio-Plath is a refreshing change.
SwedishLåt mig säga att det förslag som då diskuterades om bland annat indikatorer är välgörande.
I would like to say that the proposal discussed there particularly with regard to indicators is refreshing.
SwedishDet är orättvist för våra partner, men har under alla förhållanden varit välgörande för vår interna tillväxt.
This has been unfair on our partners but has boosted internal growth.
SwedishIdrott är välgörande och bidrar till människors hälsa och välmående.
Matters relating to drug use in sport often make up quite a conspicuous number of sports news stories in the media.
SwedishDet är välgörande att ha en så erfaren föredragande.
It is refreshing to have such an experienced rapporteur.
SwedishLösningen på krisen ligger i stället i en välgörande förnyelse av den politiska och operativa situationen.
The solution to the crisis lies instead in the healthy renewal of the political and operational situation.
SwedishDetta är en kulturrevolution, men den kommer att vara välgörande för alla, speciellt för Europeiska unionens rykte.
This could make procedures less protracted and – particularly in the case of small grants – less burdensome.
SwedishI bästa fall, ett välgörande tvivel.
At best, we can give you the benefit of the doubt.
SwedishBefolkningen i våra länder är inte tillräckligt medveten om det välgörande med donation av mänsklig vävnad och mänskliga resurser.
The people of our countries are not sufficiently aware of the benefits of human tissue and cell donations.
SwedishJag kan verkligen inte säga detsamma om kommissionens ledamöter, och byråerna utgör i det avseendet en välgörande skillnad.
I really cannot say the same of the Members of the Commission, and the agencies make a refreshing change in this respect.
SwedishDen här reflexionen om EU-biståndets effektivitet är välgörande, men vi måste se upp för att inte krångla till det för oss.
This reflection on the efficiency of community aid is helpful, but we must take care not to adopt a long and complicated approach.
SwedishDet är inte för att hindra tekniska framsteg, utan för att optimera de välgörande effekterna och samtidigt begränsa nackdelarna i allt högre utsträckning.
This is not to impede technological progress, but to optimise the benefits by constantly reducing the risks.
SwedishDessutom är det också frågan om patenteringen är så gynnsam för patienten: man kräver patent för kommersiella och inte för välgörande syften.
It is also questionable how far patenting will benefit patients: patents are requested for commercial not charitable purposes.
SwedishJag kan verkligen inte säga detsamma om kommissionens ledamöter, och byråerna utgör i det avseendet en välgörande skillnad.
This relates in particular to our belief that travel expenses should be reimbursed on the basis of the actual costs incurred rather than the distance travelled.
SwedishOckså jag skulle vänskapligt vilja lyckönska José Happart, som arbetat effektivt och uthålligt och samtidigt spelat den välgörande rollen som parlamentets klipulver.
His work has always been efficient and consistent and he has also sometimes acted as a necessary irritant to this House.
SwedishDenna föreställning är mycket välgörande för harmoniska relationer mellan människor.
This belief can do much to help harmonious human relations, and anyone who is violent to those around him is simply denying this biblical truth.