"välmåga" English translation

SV

"välmåga" in English

volume_up
välmåga {comm. gen.}
EN

SV välmåga
volume_up
{common gender}

Context sentences for "välmåga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta får inte glömmas bort, och vi måste därför försvara dessa företags välmåga.
This must not be forgotten, and we must therefore stand up for the wellbeing of these enterprises.
SwedishÅtta är ett lyckotal i kinesisk kultur och förknippas med tur och välmåga.
Eight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.
SwedishMålet för detta arbete är att ge folket möjlighet att dela EU:s välmåga och välstånd.
The object of the whole exercise is to give the people a chance to share in Europe’s wealth and prosperity.
SwedishVad betyder Europa för medborgarnas välfärd och välmåga?
What does Europe mean for welfare, for the prosperity of citizens?
SwedishDiskrimineringen lever i högönsklig välmåga, den finns ute i världen och i EU.
Mr President, discrimination is alive and well, and it is living in the world and in the European Union.
SwedishMänniskorna i olika delar av det före detta Jugoslavien har förstås rätt att leva i fred och välmåga.
The people of the various parts of former Yugoslavia clearly have a right to live in peace and prosperity.
SwedishHar inte varje människa rätt till hälsa och välmåga.
Is not every person entitled to health and welfare?
SwedishInte att förhandla fram vår egen framgång, utan att uppnå denna framgång för det gemensammas välmåga.
Not in terms of negotiating our own prosperity, but in terms of achieving that prosperity through the prosperity of all.
SwedishVad betyder Europa för medborgarnas välfärd och välmåga?
How does the citizen experience Europe?
SwedishEn utökning av samarbetet förstärker den inre marknadens funktion samt medborgarnas välmåga och delaktighet.
Increased cooperation will boost the functionality of the Internal Market as well as our citizens' prosperity and degree of inclusion.
SwedishEn utökning av samarbetet förstärker den inre marknadens funktion samt medborgarnas välmåga och delaktighet.
Increased cooperation will boost the functionality of the Internal Market as well as our citizens ' prosperity and degree of inclusion.
SwedishDirektivet står för en finkänslig balansgång mellan patentgivning och respekt för djurens välmåga och den mänskliga värdigheten.
The directive represents a delicate balance between granting a patent and respect for animal welfare and dignity of humans.
SwedishEndast produkter där livsmedelssäkerhet, djurens välmåga och miljövård värderas högt får komma i fråga för säljfrämjande åtgärder.
Only products which pay proper attention to food safety, animal welfare and the environment should be considered for subsidy.
SwedishFörutom att utbildning är nyckeln till medborgarnas delaktighet är det även en grundläggande förutsättning för våra samhällens välmåga.
Education is not only a key to inclusion on the part of our citizens, but also a basic prerequisite for our societies to succeed.
SwedishTadzjikistans välmåga är nära sammankopplad med den närmaste omgivningen, såsom de utsiktslösa, våldsamma striderna i Afghanistan.
The fate of Tajikistan largely depends upon what is happening in its immediate surroundings, such as the hopeless, violent conflict in Afghanistan.
SwedishJag stöder i stort sett den gemensamma ståndpunkten även om jag delar en del av mina kollegers oro med avseende på djurens välmåga och etisk kontroll.
I broadly support the common position although I share some of the concerns of my colleagues in relation to animal welfare and ethical control.
SwedishI det här förslaget ses företagare i första hand som välgörare som har hela samhällets välmåga som ledstjärna och därför måste belönas.
This proposal sees companies first and foremost as benefactors, which have the welfare of society as a whole in mind and must be remunerated for it accordingly.
SwedishAtt bekämpa föroreningar är en ädel men svår kamp i balansgången mellan den ekonomiska välfärden och människors välmåga.
Mr President, Mrs de Palacio, pollution abatement is a noble but difficult struggle, a delicate balance between economic prosperity and human welfare.
SwedishFör de europeiska folkens välmåga vägrar vi därför att ratificera detta olagliga fördrag och vad Frankrike beträffar kommer vi att begära folkomröstning.
That is why, for the good of the peoples of Europe, we are refusing to ratify this illegitimate treaty, and as regards France, we shall demand a referendum.
SwedishDjurens välmåga uppfattades av de fattiga länderna som en rik persons intresse och var för några av dem nästan obscent i förhållande till hungrande människor.
Animal welfare was perceived by poor countries as a rich person's interest which, to some of them, was almost obscene where we are confronted with starving people.