"värde" English translation

SV

"värde" in English

EN

SV värde
volume_up
{neuter}

värde (also: valuta, utdelning, valör)
volume_up
value {noun}
värde 1; värde 2;...värde 30 är de argument, vars största värde ska bestämmas.
Value 1; Value 2;...Value 30 are arguments, the largest value of which must be determined.
värde 1; värde 2;...värde 30 är de argument, vars minsta värde ska bestämmas.
Value 1; Value 2;...Value 30 are arguments, the smallest value of which must be determined.
Logiskt värde 1; logiskt värde 2... logiskt värde 30 är villkor som ska undersökas.
Boolean value 1; Boolean value 2...Boolean value 30 are conditions to be checked.
värde
volume_up
worth {noun} (value)
Ännu ett tillfäller för en Fylke-hob att visa sitt värde.
Another opportunity for one of the Shire-folk to prove their great worth.
Koreanska kunder köper varor från EU till ett värde av 25 miljarder euro varje år.
Korean customers buy some EUR 25 billion worth of EU goods every year.
Vi bör göra dessa test om och när man har kunnat påvisa deras värde.
We should do these tests if and when the evaluation shows its worth.
Vi anser vidare att begreppet samhällsmedborgarskap inte tillför något av värde utan snarare bidrar till begreppsförvirring.
We regret that the report makes no distinction between those areas of immigration to be handled at European level and those to be handled at national level.
Renoverade historiska platser med karakteristisk arkitektur och ett kulturhistoriskt värde ger dessutom anseende och särprägel till en stads eller ett lands profil.
Furthermore, renovated historical sites offer distinctive architectural elements and a heritage value that adds prestige and distinction to the image of a city or country.
värde (also: fördel)
volume_up
merit {noun}
Däri ligger stadgans värde, inte i någon bestämmelse om hur den skall reformeras.
This is its great merit, and not any provision on its reform.
Europas stora värde ligger i att ha känt till hur man omsätter principerna i verklighet.
Europe's great merit is to have turned principles into reality.
Detta är inte för att vi inte tror att några av ändringsförslagen har något värde.
That is not because we do not think some of the amendments have merit.
värde (also: laga kraft, giltighet, validitet)
Giltighetsregeln används när ett nytt värde anges.
The validity rule is activated when a new value is entered.
Min partigrupp och jag ifrågasätter denna konstruktions betydelse och värde.
My party and I dispute the sense and validity of this construction.
I huvudsak bekräftas Lissabonstrategins värde i översikten.
In essence, the overview confirms the validity of the Lisbon strategy.

Synonyms (Swedish) for "värde":

värde
Swedish

Context sentences for "värde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt mig understryka att vi sätter stort värde på det arbete som ombudsmannen gör.
Let me emphasise that we set great store by the work carried out by the Ombudsman.
SwedishVi sätter stort värde på en tydlig förklaring av dessa problem från kommissionen.
We set great store by a clear explanation of these problems by the Commission.
SwedishJag var säker på att våra besökare skulle sätta värde på att veta vad vi talar om.
I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
SwedishDet finns åtgärdsprogram och en gemenskapsstrategi för kvinnors och mäns lika värde.
We have action programmes and a Community framework strategy on gender equality.
SwedishOrdförandeskapet sätter högt värde på Europaparlamentets stöd i detta avseende.
The Presidency highly values the support of the European Parliament in this respect.
SwedishVirrankoski konstaterade att respekt för djuren är ett sådant europeiskt värde.
Mr Virrankoski mentioned that European values include a respect for animals.
SwedishMen allt detta vore utan värde om EU saknade trovärdighet som kommunikatör.
But all this would be worthless if the EU, as a communicator, lacked credibility.
SwedishI textfältet värde anger Du det rationella tal som ska omvandlas till valutaformat.
Optionally, you may enter the number of decimal places in the decimals field.
SwedishDär står det: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
This states: 'All human beings are born free and equal in dignity and rights.
SwedishOm ramen befinner sig någonstans där emellan får rundningen ett mellanliggande värde.
You adjust the degree of rounding by moving the frame between these two positions.
SwedishÄr en volontärtjänst fortfarande av värde i vårt samhälle?
Mr President, is a voluntary service still a valid proposition in our society?
SwedishMin grupp fäster då också stort värde vid förverkligandet av detta betänkande.
My Group attaches considerable importance to the conclusion of this report.
SwedishHälsa är ett värde och inte en handelsvara som kan utsättas för konkurrensen.
Health is a blessing, not a commodity which can comply with the rules of competition.
SwedishDet blir allt svårare att upprätthålla ett värde som vi alla tycker är så viktigt.
It is becoming harder and harder to maintain the values that we all find so important.
Swedish... datafältet innehåller ett värde som inte ligger mellan de båda värdena x och y.
Except for the Group function, the above functions are so-called Aggregate functions.
SwedishArtikel 1: " Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter" .
Article 1 states that 'All human beings are born free and equal in dignity and rights'.
SwedishSom kronan på Guds skapelse är varje människa unik och av oskattbart värde.
As the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
SwedishDeras arbete måste åsättas värde och de måste också garanteras anständiga inkomster.
Their work must be valued and they must also be guaranteed decent incomes.
SwedishArtikel 1: " Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter ".
Article 1 states that 'All human beings are born free and equal in dignity and rights '.
SwedishFinns det något värde i kompromissen mellan högern och vänstern, och kan man lita på den?
The movement of services following liberalisation is not and cannot be one-way.