"väsen" English translation

SV

"väsen" in English

volume_up
vas {comm. gen.}
EN

SV väsen
volume_up
{neuter}

väsen (also: besvär, bråk)
volume_up
ado {noun}
Jag anser verkligen att detta är mycket väsen för ingenting.
Mr President, I really think this is much ado about very little.
Man kan säga att denna fråga på sätt och vis representerar mycket väsen för ingenting.
Mr President, in a way one might say this issue represents much ado about nothing.
Detta är min andra poäng: mycket väsen för ingenting.
Therein lies my second point: much ado about nothing.
väsen (also: enhet, enheten, entitet)
volume_up
entity {noun}
Människan kan inte uppfattas som ett väsen oberoende av dem som finns runt omkring och som månar om dess direkta välbefinnande.
Man cannot be regarded as an entity independent of those around him and concerned solely with his immediate well-being.
Unionen har som ett politiskt väsen en moralisk och politisk plikt att se till att den rena miljön får skydd och främjas under artikel 130 i Maastricht-avtalet.
The Union as a political entity has a moral and legal obligation to ensure that a clean environment is protected and promoted under Article 130 of the Maastricht Treaty.
De är två väldigt olika väsen, det upplevande självet och självet som minns och att bli förvirrad över dem är en del av rörigheten hos begreppet lycka.
Those are two very different entities, the experiencing self and the remembering self, and getting confused between them is part of the mess about the notion of happiness.
Kompromissens väsen ligger en gång för alla i att man inte uppnår det optimala.
In essence, the total compromise is less than the sum of its parts.
Och jag insåg att detta är konstens innersta väsen.
And I understood that this was the very essence of art.
När allt kommer omkring är detta den inre marknadens innersta väsen.
After all, that is the essence of the Single Market.
volume_up
fuss {noun}
Meda-programmen har ständigt omgärdats, och gör det fortfarande, av för mycket väsen.
The MEDA programmes have always been surrounded by too much fuss, and they still are.
Ett väsen det är helt onödigt att återgå till.
It is totally pointless to return dwell on this fuss.
We are making too great a fuss over something that will provide very few results.
väsen (also: tillvaro, existens, ande, varelse)
volume_up
being {noun}
Men han kunde memorera alla behov av alla väsen han är, kommer bli och var.
But he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
Samtidigt måste vi självfallet också föra de principiella resonemangen om unionens karaktär och väsen.
At the same time, we must, of course, also conduct the arguments of principle concerning the nature and being of the Union.
Att förbjuda kloning och samtidigt uttala sig för patent på kloning och klonade levande väsen är absurt!
To ban cloning while at the same time permitting cloning and cloned living beings is absurd!
volume_up
genius {noun}
Bakom detta står en nattstånden antikommunisms onda väsen, som kan förgifta stämningen inte bara här i parlamentet utan även i de anslutande staterna.
This is the work of the evil genius of stagnant anti-Communism, which is capable of poisoning the atmosphere not only in this House but also in the acceding states.
väsen (also: tumult)
volume_up
hubbub {noun}
väsen (also: gräl, oväsen, spektakel, strid)
volume_up
row {noun}
väsen (also: bråk, uppståndelse)
volume_up
to-do {noun}

Synonyms (Swedish) for "väsen":

väsen

Context sentences for "väsen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVerkligheten är den att bedrägeriet är av samma väsen som byggandet av Europa.
The reality is that fraud is an inescapable counterpart of European integration.
SwedishMen han kunde memorera alla behov av alla väsen han är, kommer bli och var.
But he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
SwedishVi har gjort lika mycket väsen av detta som när vi diskuterade konstitutionen.
We have made as heavy weather of this as when discussing the constitution.
SwedishDessa händelser var ett slag mot själva demokratin, mot själva parlamentets väsen.
These events struck at the heart of democracy itself, at the very nature of parliament.
SwedishVi måste äntligen lära oss att djur är levande väsen och inga handelsvaror.
We must finally learn that animals are living creatures and not commodities.
SwedishDet är alltid bra när han noterar att han ibland skapar för mycket väsen.
It is always good when he notices that he occasionally makes too much noise.
SwedishJag antar att det är en lokal insamling och att ni inte gör nåt väsen av er?
Can I assume this is a local fundraiser and you're not gonna be making too big a hoo-ha out of it?
SwedishDet är precis mot detta som mest väsen och mest kritik riktas - enligt min mening oförtjänt.
It is precisely here that most of the noise and criticism is centred - in my view undeservedly.
SwedishBåde vi och rådet har gjort mycket väsen av denna fråga.
Both we and the Council have traditionally made heavy weather of this issue.
SwedishGrekerna kallade detta kreativa väsen för "daimoner."
The Greeks famously called these divine attendant spirits of creativity "daemons."
SwedishSluta hänvisa till ” EU ” som om det vore ett vitt skilt väsen.
The EU will be leaderless for as long as its national leaders play to their public galleries.
SwedishFör att sammanfatta vill jag säga: mycket väsen för ingenting.
Taking stock, I would say: too much hype and too little substance.
SwedishDet gäller mer än detta: varje människa är ett okränkbart väsen.
He is worth much more than that: every man is a sacred history.
SwedishDetta innebär en grundläggande förändring av databasens väsen.
This amounts to a fundamental change in the database’s character.
SwedishOch när ett politiskt klargörande skall göras, så svarar jag, politiker i hela mitt väsen, politiskt.
And when a political point is made, I, as a politician to my bone marrow, respond politically.
SwedishAtt förbjuda kloning och samtidigt uttala sig för patent på kloning och klonade levande väsen är absurt!
To ban cloning while at the same time permitting cloning and cloned living beings is absurd!
SwedishDet är bara ett högst tillfälligt problem som vi står inför och vi bör inte göra så stort väsen av det.
It is only a very temporary problem that we are facing and we should not make a big issue of it.
SwedishSluta hänvisa till ”EU” som om det vore ett vitt skilt väsen.
Stop referring to ‘Europe’ as if it were a thing apart.
SwedishVi har gjort mycket väsen av definitionen av ”vodka”.
We made very heavy weather of the definition of 'vodka'.
SwedishHan vägrar att inse att han endast är ett levande väsen.
He refuses to acknowledge that he is only a creature.