SV

väsentlig {adjective}

volume_up
1. general
Sådan forskning är en väsentlig byggsten för innovationer och konkurrenskraft.
Such research is an essential building block for innovation and competitiveness.
En annan väsentlig sektor är att definiera ett betydande marknadsinflytande.
Another essential sector is the definition of significant market player.
Europeiska rymdorganisationen utgör en väsentlig del av den europeiska integrationen.
The European Space Agency is an essential part of European integration.
Med EKSG: s medel har man finansierat en väsentlig forskningsverksamhet.
The ECSC's resources have been used to finance important research.
Ytterligare en väsentlig punkt gäller Europeiska läkemedelsmyndigheten i London.
Another important point relates to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products in London.
Jag vill tacka Swiebel för att detta gjorts till en så väsentlig del av betänkandet.
I would like to thank Mrs Swiebel for making this such an important part of the report.
Det finns dessutom en annan lika väsentlig fråga, som rör rättsligt samarbete.
There is another equally substantial issue, moreover, of judicial cooperation.
Spelar FN någon väsentlig roll i dag för att åstadkomma internationell säkerhet och fred?
Does it now play any substantial role in ensuring international security and peace?
För detta ändamål krävs en väsentlig ökning av handeln mellan länder i syd.
To this end, a substantial increase in South-South trade is required.
Det betyder att en väsentlig del av förutsättningarna för normala rättsstatliga principer saknas.
This means that a considerable part of the preconditions for a normal rule of law is missing.
Avtalet i sin nuvarande form utgör en väsentlig förbättring jämfört med interimsavtalet från 1995.
The whole agreement in its present form is a considerable improvement on the 1995 interim agreement.
Jag föreställer mig att det sannolikt skulle tillkomma en väsentlig merkostnad om man var tvungen att lämna fingeravtryck vartannat år.
I think there could be considerable extra costs if you have to take them every two years.
Trä har blivit ett väsentligt element som byggmaterial, råmaterial och energibärare.
Wood has become a basic element as a raw material, a work material and also as a source of energy.
I jordbrukskapitlet förekommer väsentliga fel när det gäller betalningarna.
In the Chapter on agriculture, payments were again affected by material errors.
Om det inte sker en väsentlig förändring inom Buttigliones ansvarsområde kommer vi att tvingas rösta mot er kommission.
Unless there is a material change in Mr Buttiglione's portfolio, we shall be obliged to vote against your Commission.
Det finns väsentliga brister i tankekonstruktionen.
There are pivotal shortcomings in the thought process.
Det är nu uppenbart att Europeiska unionen har kommit att ikläda sig en väsentlig roll när det gäller att försöka uppnå fred i Mellanöstern.
It is now evident that the European Union has come to assume a pivotal role in pursuing peace within the Middle East.
Aktivt genomförande av CDM kommer att vara väsentligt för att vinna det stöd vi behöver för Kyotoprotokollet från utvecklingsländerna.
Active implementation of CDMs is going to be pivotal to winning the support we need for the Kyoto protocol from the developing countries.
Euron - och särskilt mynten - är säkert en mycket väsentlig beståndsdel av Europa.
Mr President, the euro, and particularly the coin, is certainly a quintessential component of Europe.
Jag vill tacka ledamöterna för en mycket väsentlig och ansvarsfull debatt i dag.
I would like to thank the Members for a very substantive and responsible debate today.
Kommissionen arbetar redan på en väsentlig uppdatering och översyn av det nuvarande systemet.
The Commission is already working on a substantive updating and review of the current scheme.
Kommissionen anser att denna förordning inte innebär någon väsentlig förändring avseende konventionens text.
The Commission considers that this regulation makes no substantive amendment to the text of the Convention.
väsentlig
Språken utgör en väsentlig del av Europas språkliga och kulturella mångfald.
Languages are an integral part of Europe's linguistic and cultural diversity.
Dessa regioner utgör faktiskt en väsentlig del av Europeiska unionen.
These regions are well and truly an integral part of the European Union.
. - (FR) Internet är en väsentlig del av våra barns dagliga liv.
. - (FR) The Internet is an integral part of our children's everyday lives.
2. "avsevärd, betydlig"
väsentlig (also: avsevärd, märkbar, ansenlig, uppskattbar)
volume_up
appreciable {adj.} (large(-sized))
För övrigt visar all hittillsvarande erfarenhet att minskade arbetsgivaravgifter inte leder till någon väsentlig ökning av sysselsättningen, men däremot till en ökning av vinsterna.
Moreover, the current reality shows that a reduction in employers' contributions does not lead to an appreciable increase in employment, but rather to an increase in profits.
För övrigt visar all hittillsvarande erfarenhet att minskade arbetsgivaravgifter inte leder till någon väsentlig ökning av sysselsättningen, men däremot till en ökning av vinsterna.
Moreover, the current reality shows that a reduction in employers ' contributions does not lead to an appreciable increase in employment, but rather to an increase in profits.
3. "vetenskap"
väsentlig
volume_up
intimate {adj.} (science)
4. formal
väsentlig
Sådan forskning är en väsentlig byggsten för innovationer och konkurrenskraft.
Such research is an essential building block for innovation and competitiveness.
En annan väsentlig sektor är att definiera ett betydande marknadsinflytande.
Another essential sector is the definition of significant market player.
Europeiska rymdorganisationen utgör en väsentlig del av den europeiska integrationen.
The European Space Agency is an essential part of European integration.

Context sentences for "väsentlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har hört en del väldigt väsentlig och hård kritik av byråkratiska förfaranden.
We have heard some very fundamental, harsh criticism of the bureaucratic procedures.
SwedishDet finns en väsentlig motsägelse mellan unionens uttalade mål och verkligheten.
There is a major contradiction between the Union’s stated aims and reality.
SwedishEn väsentlig del av medlemsländernas ekonomiska politik gäller skattepolitiken.
A significant part of the Member States' economic policy revolves around tax policy.
SwedishEn väsentlig del av paketet kommer att vara den strategiska energiöversynen inom EU.
A core part of the package will be the strategic European Union energy review.
SwedishFör oss gröna var det allmänna registret en central och väsentlig hjärteangelägenhet.
The public register was a fundamental and central cause for concern to us Greens.
SwedishDet har inte gjorts någon väsentlig utvidgning av majoritetsbeslutet i rådet.
There has been no significant extension of majority decision-making in the Council.
SwedishArbetstid utgör uppenbarligen en väsentlig del av denna process och måste övervakas.
Working time is clearly part and parcel of this process and needs to be monitored.
SwedishEn väsentlig del av medlemsländernas ekonomiska politik gäller skattepolitiken.
A significant part of the Member States ' economic policy revolves around tax policy.
SwedishUnionsmedborgarskapet utgör således en väsentlig del av unionens legitimeringsgrund.
Citizenship of the Union therefore plays a key part in legitimizing the Union.
SwedishSyrien spelar dock en väsentlig roll, och där måste det således börja hända mycket mer.
As, however, Syria plays a crucial role, a great deal more needs to be done there.
SwedishDet är en väsentlig politisk kamp och jag är optimistisk om våra chanser att vinna.
It is a necessary political struggle and I am optimistic about our chances of winning.
SwedishDetta yttrar sig ändå inte i någon väsentlig minskning av arbetslösheten.
It does not present itself, however, as some fundamental reduction in unemployment.
SwedishOch idén bakom är så enkel och självklar, men jag tror att resultatet är väsentlig.
And the idea is so simple, so obvious, but I think the consequences are really profound.
SwedishEuropaparlamentet har fullgjort en väsentlig uppgift som vi ålagts i Romfördraget.
The European Parliament has accomplished a concrete task, laid down by the Treaty of Rome.
SwedishVi har nu kommit så långt att det finns väsentlig samstämmighet på viktiga punkter.
We have now reached the point where there is fundamental agreement on fundamental points.
SwedishKlimatförändringarna är en väsentlig del av den större dagordningen för hållbar utveckling.
Climate change is a crucial part of the broader agenda on sustainable development.
SwedishFrigivandet av politiska fångar innebär inte någon väsentlig förändring.
The liberation of political prisoners does not essentially alter anything.
SwedishDiskussionen om arbetsmarknaden är en väsentlig del av den europeiska sociala modellen.
The job market debate is a fundamental part of the European social model.
SwedishSom ni sa, det är förändringen i kultur som kommer att vara absolut väsentlig här.
As you said, it is the change of culture that is going to be absolutely vital in this respect.
SwedishDe är en väsentlig beståndsdel av 2000-talet, av tänkandet på 2000-talet.
They are a fundamental component of the 21st century, of the 21st century way of thinking.