SV

väsentliga {adjective}

volume_up
Landet saknar väsentliga politiska friheter och de mänskliga rättigheterna kränks.
It lacks essential political freedoms and human rights are violated.
Detta är en av de väsentliga marknadsöppnande principerna för den inre marknaden.
This is one of the essential market-opening principles of the internal market.
Hur kan de lagstiftande organen utöva denna väsentliga kontrollfunktion?
How can the legislative bodies exercise this essential function of control?
Den betydelse som ni i går tillskrev de sociala, miljömässiga och kulturella frågorna eller ert erkännande att det väsentliga aldrig ansågs vara brådskande när ni var premiärminister?
The importance you attributed yesterday to social, environmental and cultural issues or your acknowledgement that when you were Prime Minister the important was never regarded as urgent?

Context sentences for "väsentliga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVåra luftkvalitetsdirektiv innehåller väsentliga begränsningar i det avseendet.
Our air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
SwedishDet är dock nödvändigt att ta reda på mer om vissa väsentliga frågor.
In the meantime, we need to know more about certain fundamental issues, such as:
SwedishSyftet med denna korta genomgång är att understryka det väsentliga i denna fråga.
The purpose of this brief review is to underline the essence of this matter.
SwedishMen det handlar framför allt om nödvändigheten av väsentliga politiska reformer.
But more than anything, it is about the need for crucial political reforms.
SwedishDetta skede slutar i juni i år, och vi kommer att presentera de väsentliga förslagen.
This stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
SwedishVi stöder Ribeiro e Castros föreliggande betänkande på alla väsentliga punkter.
We agree with all the key points contained in Mr Ribeiro e Castro's report.
SwedishKvaliteten på tjänsterna och respekten för allmännyttan förblir väsentliga krav.
The quality of service and respect for general interests remain critical requirements.
SwedishDen tar upp det väsentliga och centrala iakttagelser, inte alla detaljer.
It concentrates on the main central issues and does not get lost in the details.
SwedishDärför fru kommissionsledamot och kära kollegor, de berör det väsentliga.
Because, Commissioner, ladies and gentlemen, they hit at the heart of the matter.
SwedishAlbright har rest dit för att stödja Netanyahu, inte för att fördöma det väsentliga.
She has gone to give support to Netanyahu, not to condemn what needs to be condemned.
SwedishPå vår sida anser vi att detta inte bör röstas igenom utan väsentliga ändringar.
On our side, we believe that it should not be voted through without fundamental amendment.
SwedishDetta är det väsentliga: ”Just do it”, för att citera en företagsslogan.
This is what really matters: ‘just do it’, to quote one company’s constant refrain.
SwedishDen första är att GUSP och försvaret är väsentliga områden för oss i framtiden.
The first is that CFSP and defence are key areas for us in the future.
SwedishDärför anser jag att vi måste ställa oss de väsentliga frågorna nu.
I think, therefore, that we have to ask ourselves the fundamental questions now.
SwedishNågra väsentliga punkter har inte alls eller alltför kortfattat tagits upp i direktivet.
The directive goes into some basic points either too briefly or not at all.
SwedishDärför är jag glad över att det väsentliga än en gång upprepas här.
This is why I am pleased that the main points are once again being set out here.
SwedishJag anser att vi i framtiden måste ta itu med fyra väsentliga punkter.
Mr Sterckx has already addressed some of them, and I would like to raise them again.
SwedishSom föredragande instämmer jag helt med det väsentliga i detta betänkande.
As rapporteur, I can completely identify with the thrust of this report.
SwedishJust detta direktiv möjliggör väsentliga framsteg för saluföring av trä.
This directive in particular would enable great progress to be made in marketing wood.
SwedishHans försvar förbigår fullständigt det väsentliga i våra invändningar.
His speech in the Commission's defence totally ignores the point of our accusations.