SV

väsentligt {adverb}

volume_up
1. general
Den har sörjt för väsentligt mer insyn i beslutsprocesserna.
It has essentially ensured greater transparency in the decisionmaking process.
Ur militär synvinkel har operationerna i allt väsentligt slutförts.
From a military point of view, the operations have essentially been completed.
Det minskar trovärdigheten hos ett synsätt som i allt väsentligt är lovvärt.
This diminishes the credibility of what is essentially a commendable approach.
Dessa förslag måste förändras väsentligt innan de blir acceptabla.
These proposals must be changed substantially before they would be acceptable.
Målet är att väsentligt minska den fattigdom och misär som så många lever i.
The aim is to reduce substantially the poverty and misery experienced by so many.
Jag beklagar att vi inte kommer att få möjlighet att påskynda detta väsentligt i Hongkong.
I regret that we will not be able to advance this substantially in Hong Kong.
2. "mycket, påtagligt"
väsentligt (also: avsevärt, märkbart)
För det andra har det konstaterats att budgetöverskottet har minskats väsentligt.
Secondly, it was noted that the budgetary surplus had fallen appreciably.
Gränsförvaltningsbyråns budget för 2007 har utökats väsentligt och ligger nu på sammanlagt 22,2 miljoner euro.
The Agency's budget for 2007 has been increased appreciably and now stands at a total of EUR 22.2 million.

Context sentences for "väsentligt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag måste säga att jag i allt väsentligt håller med om analysen i betänkandena.
I must tell you that I largely agree with the analysis appearing in each report.
SwedishAv dessa skäl är det väsentligt att en utvärdering av det nya systemet genomförs.
For these reasons, conducting an assessment of the new system is of the essence.
SwedishSärskilt i de sydligare länderna är papperspengar väsentligt populärare än mynt.
In the southern countries in particular, notes are far more popular than coins.
SwedishJag tror att betänkandet som vi röstar om här i dag är ett väsentligt framsteg.
I believe the report on which we are voting today is a significant step forward.
SwedishNatos och Europeiska unionens satsning har inte löst något väsentligt problem.
The ÍÁÔÏ and European Union operation has not resolved any fundamental problems.
SwedishDen 8 juni röstade parlamentet för ”ett väsentligt förstärkt Life+-program”.
On 8 June, Parliament voted for ‘a significantly strengthened LIFE + programme’.
SwedishAtt avlägsna Syrien som ett hot är väsentligt för att uppnå detta strategiska mål.
Removing Syria as a threat is a key element in achieving this strategic objective.
SwedishJag menar att hennes betänkande väsentligt förbättrade förslaget till betänkande.
I think that her report has significantly improved upon the draft directive.
SwedishEn sådan förbättring skulle underlätta institutionernas gemensamma arbete väsentligt.
Such an improvement would make the joint work of the institutions much easier.
SwedishDet är väsentligt men motsvarar inte det som sker i Tunisien och Egypten.
It is significant, but not equivalent to what is happening in Tunisia and Egypt.
SwedishNaturligtvis håller jag i allt väsentligt med om vad rådets ordförande just har sagt.
Naturally I very much agree with what the President-in-office has just said.
SwedishBildande av eget kapital och innovation skulle väsentligt kunna ökas genom denna åtgärd.
Capital accumulation and innovation could be greatly increased by this measure.
SwedishDet som ökat väsentligt mer är dock de varierande delarna av företagsledares löner.
However, the variable components in management pay increased considerably more sharply.
SwedishOch detta anser jag vara ett väsentligt genombrott för parlamentets rättigheter.
And I consider this a major breakthrough for the rights of Parliament.
SwedishKvoterna för de övriga nya medlemsstaterna har också minskats väsentligt.
The quotas for other new Member States have also been significantly reduced.
SwedishBland de största länderna är det bara Italien som har minskat sin produktion väsentligt.
Of the biggest countries only Italy has reduced its production significantly.
SwedishDitt inlägg var ytterst symboliskt och mycket väsentligt.
Thank you, Madam Vice-President, what you said was highly symbolic and rich in essence.
SwedishDet som är väsentligt för PPE-DE-gruppen är att konsumenten kan välja.
What matters to the European People' s Party is that the consumer has choices.
SwedishDet som är väsentligt för PPE-DE-gruppen är att konsumenten kan välja.
What matters to the European People's Party is that the consumer has choices.
SwedishVi måste inse att vi bär ett väsentligt medansvar till denna utveckling.
We have to recognise that we bear a lot of the responsibility for these developments.