"vagt" English translation

SV

"vagt" in English

volume_up
vag {adj.}

SV vagt
volume_up
{adverb}

vagt (also: allmänt, svagt, obestämt, oklart)
Berlusconi talade vagt om medfinansiering över gemenskapens budget.
Mr Berlusconi has spoken vaguely about cofinancing under the Community budget.
Vagt formulerade jämställdhetsmål är vanligt förekommande, liksom brist på tid och resurser.
Vaguely worded gender equality goals are common, as are a scarcity of time and resources.
It has been only vaguely defined.

Context sentences for "vagt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBerlusconi talade vagt om medfinansiering över gemenskapens budget.
Mr Berlusconi has just referred to the need to stimulate growth and competitiveness in Europe.
SwedishRia Oomen-Ruijtens betänkande är alltför vagt när det gäller detta.
Mrs Oomen-Ruijten's report is much too weak in this regard.
SwedishDe är antingen alltför vagt eller alltför allmänt formulerade.
They are formulated in excessively lax or generalised terms.
SwedishBåda dessa kategorier är mycket vagt definierade.
Both of these categories are very loosely defined.
SwedishEU påminner vagt om en fyrhövdad drake.
It distantly reminds me of a four-headed dragon.
SwedishSom alltid är betänkandet vagt och ospecificerat, men jag röstade ändå för eftersom det inte finns något annat betänkande.
I voted in favour since there is no other report.
SwedishDet var inte längre fråga om att fortsätta med detta på ett vagt och fragmenterat sätt.
There was a gap in the financing of EUR 2.4 billion when the private sector pulled out. Parliament insisted on the gap being filled with money from the EU's budget.
SwedishJag har mottagit några oroliga brev från intresserade parter om att kommissionens förslag, såsom det utformats, är litet för vagt.
I have received some letters of concern from interested parties that the Commission proposal, as drafted, is a little too lax.
SwedishVi röstade dock emot punkt 11 som rör minskat skydd av de medborgerliga rättigheterna, eftersom den är så vagt formulerad.
However, we have voted against paragraph 11 regarding the diminution of the protection of the rights of citizens because of its vagueness.
SwedishEtt annat problem är att detta finansiella instrument är vagt, för det kan användas för att finansiera inte bara civila projekt utan även militära.
Another problem is the vagueness of this financial instrument, for it is capable of being used to fund not only civilian but also military projects.
SwedishDet är inte så klart eftersom toppmötet var påtagligt vagt i det avseendet.
This is not so evident as the Summit is remarkably opaque about this, especially if we consider the three most important Prime Ministers involved.
SwedishA1 är ett mycket vagt begrepp: man kan vara A1 och utföra viktiga funktioner, som generaldirektör för utveckling, press eller andra generaldirektorat, eller vara assistent.
How can it be - and this is a question which I continue to ask - that these criteria of merit, surprise surprise, have only worked in favour of certain nationalities?
SwedishJag beklagar verkligen att det inte har beaktats, eftersom kampen mot penningtvätt inte kan utkämpas med ett vagt instrument som bara kan åstadkomma ineffektivitet och förslösade ansträngningar.
Failing to distinguish between citizens of the European Union and non-citizens flies in the face of all the principles that underlie our Community law.
SwedishKärandens bevisbörda fastställs i förslaget på ett sätt som inte bara är helt främmande för den rättsliga tekniken utan också - vilket är allvarligare - ytterst vagt.
The plaintiff's burden of proof is established in the proposal in terms which are not only entirely alien to legal technique, but - this is the most serious point - highly imprecise.
SwedishDet är för vagt och även farligt, särskilt som vi i bedrägeribekämpningsroteln Uclaf för hela Europeiska unionen endast har några få tjänstemän för att kontrollera misstänkta fall.
That is too lax, it is too dangerous, especially since our fraud prevention unit UCLAF has to cover the entire European Union with only a small number of officials to investigate suspicious cases.
SwedishI nuläget är pensionen endast en sparprodukt som man vagt, mycket vagt, klär ut till en pension, och jag vill tacka Karas för allt han gjort för att få denna klädsel så snarlik som möjligt.
At present, we are just dressing up savings products in a very ill-defined way. I would like to thank Mr Karas for all the efforts he has made to make this dressing-up as convincing as possible.