"valmöjlighet" English translation

SV

"valmöjlighet" in English

SV valmöjlighet
volume_up
{common gender}

valmöjlighet (also: alternativ, option, val)
volume_up
option {noun}
Vi har inte velat stödja ett sådant system genom att rösta för en valmöjlighet.
We did not want to support this entire system by voting for one option.
Vår enda andra valmöjlighet hade varit att stoppa hela initiativet.
Our only other option was to stop the whole initiative.
Enligt min åsikt innebär en sådan valmöjlighet uppenbara risker.
I believe that an option such as this poses clear risks.
valmöjlighet (also: alternativ, urval, val, rätt att välja)
volume_up
choice {noun}
Dvs det fanns viss valmöjlighet men allting var inte valfritt.
That is to say, there were some choices, but not everything was a matter of choice.
Allmänheten måste alltid ha en valmöjlighet när det gäller nyhetsrapportering.
The public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
Jag vill att passagerarna även fortsättningsvis ska ha denna valmöjlighet.
I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.

Synonyms (Swedish) for "valmöjlighet":

valmöjlighet
Swedish

Context sentences for "valmöjlighet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMed andra ord är en förståndig parallell tillämpning av sharialagar och Nigerias konstitution en valmöjlighet.
This strikes me as the overriding message that we must convey to the Commission and the Council.
SwedishNi måste erkänna att det är en väldigt massa valmöjlighet!
In other domains -- the world of communications.
SwedishJag skulle vilja be er att överväga denna valmöjlighet när ni gör utvärderingen.
The Commission and the Council have now proposed the establishment of a new agency, but the question arises of where it is to be located.
SwedishNär det gäller valmöjlighet saknas det tydligen någonting mellan en negativ revisionsförklaring och en positiv ansvarsfrihet.
In terms of choices, there is clearly something missing between a negative DAS and a positive discharge.
SwedishFri rörlighet innebär valmöjlighet.
Freedom of movement means the ability to choose.
SwedishJag anser att det är mycket viktigt att kvinnor i mindre utvecklade länder också har rätt till abort och rätt att se det som en valmöjlighet.
   – Mr President, the Commissioner stated that the Commission is very cautious in its relations with reproductive health programmes.
SwedishEn fri marknad definieras också av tydliga regler som när de tillämpas genom öppna mekanismer ger alla konsumenter en valmöjlighet.
Freedom of the market is also defined by clear rules that, when applied through transparent mechanisms, put consumers as a whole in a position to choose.
SwedishJag vill betona att det inte går att tvinga dem att arbeta längre, utan de måste ha en äkta valmöjlighet, och till det krävs livslångt lärande.
I would like to emphasise that they cannot be forced to work longer, they must have a real opportunity to choose, and lifelong learning is necessary for this.
SwedishAlla invändningar framfördes till rådet och det var medlemsstaterna själva som valde att avstå från denna valmöjlighet och att använda båda från början.
All reservations were raised with the Council and it was the Member States themselves who opted to dispense with that discretion and to choose both straightaway.
SwedishNi vill också införa en valmöjlighet för de asylsökande, som så att säga själva skall kunna avgöra i vilken medlemsstat förfarandet skulle förlöpa.
You also want to introduce options for applicants for asylum, so that they will be able, as it were, to decide for themselves in which Member State the procedure is to be dealt with.
SwedishI en viss medlemsstat, där för övrigt speciellt många gränsarbetare arbetar - det är Luxemburg - finns det valmöjlighet, men valmöjligheten belastas bosättningslandet och det är Belgien.
In one Member State, Luxembourg, where there are many frontier workers, workers are free to choose, but it is the country of residence, in other words Belgium, which foots the bill.