"vana" English translation

SV

"vana" in English

volume_up
vana {comm. gen.}
SV

vana {common gender}

volume_up
Uppenbarligen avviker inte detta förslag till direktiv från denna tråkiga vana.
Obviously, this proposal for a directive carries on this unfortunate custom.
Vi har liksom fått en vana att spela för galleriet nu för tiden.
We sort of have a custom nowadays to play to the gallery.
Jag kan försäkra von Habsburg om att det inte är finansministrarnas vana att överge skulderna.
I can reassure Mr Habsburg-Lothringen that it is not the custom of Finance Ministers to abandon debts.
vana (also: dräkt, klädnad)
Det är inte vår vana att använda befolkningens lidande i demagogiskt syfte.
It is not our habit to turn people's suffering into an act of demagoguery.
Några ledamöter har för vana att inte läsa upp siffran vid omröstningar med namnupprop.
Some Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
Att äta grönsaker från barndomen är också en god vana som fortsätter hela livet.
Furthermore, eating vegetables from childhood is a good habit that continues throughout life.
vana (also: bruk, träning, praxis, övning)
volume_up
practice {noun} [Brit.]
Vi har inte för vana att förnya vår begäran till regeringar i ett land då de inte svarar.
It is not common practice to send a second request to a government of a country if there is no reply.
Att göra det till en vana är ett brott i sig.
Turning this practice into a habit is a crime in itself.
När allt kommer omkring är det ofta en god vana även på andra områden.
This is, after all, often good practice in other areas too.
Att sitta bakom galler tills genom vana och ålder acceptera ödet.
To stay behind bars until use and old age accept them.
Varför skall de inte få fortsätta att använda det bindningsmedel som de är vana att använda?
Why should they not be allowed to continue to use the binding agent that they are used to using?
Vi är vana vid den lokala nivån, vi är vana vid den regionala nivån och den nationella nivån.
We are used to the local level and we are used to the regional and national levels.
vana (also: stycke, råd, sätt, metod)
Detta är det bästa sättet eftersom djuren är vana vi det.
This is the best way because it is what the animals are used to.
För det andra har vi varit vana att ha en mycket liberal syn på regler som syftar till stabilitet.
Secondly, we have been used to treating stability-backed rules in a very liberal way.
Vi fick en dubbelriktad trafik med dåliga vanor, många av dem hälsorelaterade.
We had a two-way traffic of bad habits, many of them linked to health.
Hans erfarenhet, hans professionalitet, hans sätt att arbeta, hans vana att handla snarare än att tala, har fört oss alla tillsammans och möjliggjort dagens resultat.
His experience, his professionalism, his way of working, his habit of taking action rather than making speeches, has brought us all together and made today ’ s result possible.
Men de flesta av oss skulle hålla med om att det huvudsakliga syftet med denna åtgärd är att skydda barn och undanhålla dem från en vana som kan bli deras död.
The best way is not to worry about maximum levels of content but to worry about minimum levels, so that the first taste for a child is so foul that they do not seek to repeat the experience.
vana (also: bruk, träning, praxis, övning)
volume_up
practise {noun} [Amer.]
Vi har för vana att läxa upp andra, men vi lever inte nödvändigtvis som vi lär.
We are in the habit of lecturing to others, but we do not necessarily practise what we preach.
Vi har för vana att reglera bankerna och aktieandelsfonderna, och varför skulle de - hedgefonderna, de privata aktiefonderna och investeringsbankerna - vara räddningsplankan?
We have the usage to regulate the banks and the mutual funds, why should they - hedge funds, private equity, investment banks - be the last resort?
vana (also: sed)
volume_up
wont {noun} [arch.]
För övrigt har kommissionen inte för vana att göra det som ni plötsligt anklagar den för.
The Commission is not wont, moreover, to do what you are suddenly accusing it of.
Martin Schulz, som sin vana trogen var något upphetsad, kom tyvärr med en sådan antydan.
Unfortunately, Mr Schulz, who was, as is his wont, somewhat excited, did make such a suggestion.
Enligt sin gamla goda vana tror sig kommissionen stå över rådet och försöker göra som den vill.
As was ever its wont, the Commission thinks itself above the Council and seeks to do just what it wishes.

Synonyms (Swedish) for "vana":

vana

Context sentences for "vana" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe är vana att avfärda våra ord, eftersom vi aldrig stöder dem med handling.
They are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
SwedishDessa företag är i allmänhet redan vana vid att arbeta inom reglerade förhållanden.
These agencies are generally already used to working within a regulated framework.
SwedishNi känner till att länderna i öst inte är vana vid att föra en avgiftspolitik.
You are aware that the Eastern countries are not used to charging policies.
SwedishTill ledamoten Eriksson vill jag säga att det har blivit en vana att jag talar engelska.
To Mrs Eriksson I would say that it has been customary for me to speak English.
SwedishUppenbarligen är vi inte vana vid att tänka på hur utbrett problemet är.
We are clearly not accustomed to thinking about how widespread the problem is.
SwedishVi är ju inte vana vid att driva projekt där så här många personer är inblandade.
“We’re not used to managing projects where so many people are involved.
SwedishVi européer är vana vid detta och vet hur nyttiga sådana övningar kan vara.
As Europeans, we are used to this and we know how useful that type of exercise can be.
SwedishDet är viktigt att konsumenterna blir vana vid prissättningen före 2002.
It is important that consumers become accustomed to the pricing before 2002.
SwedishVi har blivit vana att få dåliga och alarmerande nyheter från Ryssland.
   Mr President, we have become used to receiving bad and alarming news from Russia.
SwedishEftersom de flesta användare är vana vid att se blåa länkar kan du också prova med blått.
Since most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
SwedishEtt bra betänkande från Nicole Fontaine och det är vi vana vid från henne.
This is a very good report by Nicole Fontaine, as we have come to expect.
SwedishVi är vana vid den lokala nivån, vi är vana vid den regionala nivån och den nationella nivån.
We are used to the local level and we are used to the regional and national levels.
SwedishHär i Europaparlamentet är vi vana att tala om för andra vad de bör göra.
Here, in this Parliament, we are used to saying what others should do.
SwedishJag har dessutom intrycket av att vi håller på att bli vana efter att ha hört om så många fall.
Furthermore, I have the feeling that we are getting used to so many cases arising.
SwedishDet är vi inte alltid vana vid från er här i denna kammare. Jag tackar er hjärtligt.
We are not always used to hearing you speak like that in this Chamber, so thank you once again.
SwedishDet är vi i Belgien inte längre vana vid och det blev en angenäm överraskning.
We had not been used to this for a while in Belgium, and it was a nice surprise when it did happen.
SwedishNär allt kommer omkring är detta inte mer än vad de var vana vid i f.d.
After all, this is nothing more than what they used to enjoy in the days of the former Yugoslavia.
SwedishJag tror att alla ledamöter, som vana flyganvändare, känner väl till vad vi talar om.
And I believe that all of you, as regular air passengers, know exactly what we are talking about.
SwedishI Finland är vi också vana vid engagemang över partigränserna i produktivt politiskt samarbete.
We in Finland too are used to engaging in productive cross-party political cooperation.
SwedishMånga saker kommer att förändras helt jämfört med vad vi är vana vid.
A lot of things will change completely from what we were used to.