"vara" English translation

SV

"vara" in English

volume_up
vara {comm. gen.}
SV

vara {common gender}

volume_up
1. general
Artikel 5 i konstitutionen för republiken Portugal kunde inte vara tydligare.
Article 5 of the Constitution of the Portuguese Republic could not be clearer.
Ska det vara artikel 215 eller artikel 75 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?
Is it to be Article 215 or Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union?
De referensvärden som avses i artikel III-184.2 i konstitutionen skall vara
The reference values referred to in Article III-184(2) of the Constitution are:
Efterfrågan på elektricitet - en vara som inte kan lagras - når sin höjdpunkt.
The demand for electricity - a commodity that cannot be stored - peaks.
Hälsa är inte en vara som kan köpas och säljas på den inre marknaden.
Health is not a commodity to be bought and sold on the internal market.
Europas kulturella rikedom är en värdefull vara som det är viktigt att bevara.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
2. commerce
Det borde vara vår ledstjärna i tillämpningen av politiken på detta område.
That should be the leading line in our implementation of policies in this area.
Medelhavet får inte vara en kulturell skiljelinje, utan en mötesplats.
The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place.
Men de måste vara i linje med erkända bestämmelser i internationell rätt.
However, they have to be in line with recognised rules of international law.
3. "något som skapats"
vara (also: produkt, frukt, alster)
volume_up
product {noun} (anything made or created)
Produktmärkning skall vara obligatoriskt och gälla för alla ingredienser i en vara.
Product labelling should be obligatory and apply to all the ingredients in a product.
Hur skall man under sådana villkor kunna ersätta en begagnad vara med en jämförbar?
Under these conditions, how could a secondhand product be replaced by a comparable product?
Produkternas beteckningar måste definieras tydligt och vara enkla och begripliga.
Product designations must be clearly defined, simple and comprehensible.

Synonyms (Swedish) for "vara":

vara

Context sentences for "vara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
SwedishDaphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishÅldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
Ageing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
SwedishVi måste därför vara försiktiga och undvika att blanda ihop två helt olika saker.
We must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
SwedishVi bör alla vara redo att spela en mer aktiv roll för att stödja dessa insatser.
We should all stand ready to play a more active role in supporting these efforts.
SwedishVi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
We want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
SwedishJag vill emellertid bara tillägga att detta måste vara kärnan i vår resolution.
I would, however, just like to add that this must be the gist of our resolution.
SwedishDet strategiska partnerskapet måste vara omfattande och tillämpas steg för steg.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
SwedishEn lösning på detta dödläge kunde vara att utfärda statsobligationer på EU-nivå.
One solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
SwedishDet bör i själva verket vara det första villkoret för all slags dialog med Kuba.
In fact, this should be the first condition for any kind of dialogue with Cuba.
SwedishDet är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
It is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
SwedishFrämjande av innovation måste vara en integrerad del av EU:s konkurrensstrategi.
Promoting innovation must be an integral part of the EU's competition strategy.
SwedishInformationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
SwedishEn särskild idé kunde vara att främja ett kritiskt, fritt tänkande i samhället.
Specifically, one concept could be to promote critical, free thought in society.
SwedishGrunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.
Whether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.
SwedishVissa stater som förföljer meningsmotståndare anses vara framstående demokratier.
Certain States that persecute dissidents are considered to be great democracies.
SwedishDet är inte säkert att det nya förslaget kommer att vara lika bra som detta var.
It is not certain that the new compromise proposal will be as good as this was.
SwedishBehoven hos vår miljö och biologisk mångfald bör vara avgörande på detta område.
The needs of our environment and biodiversity should be paramount in this area.
SwedishSen tyckte hon också att det verkade vara mysigt, en bild som visade sig stämma.
Then she thought that it seemed to be cozy, a picture that turned out to be true.
SwedishOch även trots denna fantastiska långlevnad anses de idag vara utrotningshotade.
But despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.