SV vara med
volume_up
{verb}

Det är endast på den grunden som länder som Kina och Indien kommer vara med.
Only on this basis will developing countries, such as China and India, get involved.
De får bara göra jobbet utan att vara med och bestämma.
They only get to do the work; they don't get to decide.
Men det var ju också skönt att få vara med om det.
But it was good, too, to get an insight into something like that.
vara med (also: delta, gå in)
Det är dumheter, och något sådant är vi inte beredda att vara med om.
Such a thing is an absurdity, and one we are not prepared to go along with.
Jag ville att mina dikter skulle vara med i insamlingsutskicken.
Because I wanted my poems to go out with the fund-raiser mailing.
De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig.'"
The Lord God be with him, and let him go up.'"
vara med
Därav systemet med möjligheten att vara med eller stå utanför i fråga om lika konkurrensvillkor.
Hence the opt-in/ opt-out system as regards the level playing field.
Därav systemet med möjligheten att vara med eller stå utanför i fråga om lika konkurrensvillkor.
Hence the opt-in/opt-out system as regards the level playing field.
Den gamla Labourregeringen ville inte vara med och den nya liberaldemokratiska/konservativa koalitionsregeringen måste stå utanför.
The old Labour government did not opt in, and the new Lib-Dem/Con coalition government must stay opted out.
vara med
volume_up
to be game {vb} [coll.]
Länder som inte rättar sig efter euroområdets spelregler får inte vara med och spela längre.
Countries that are not playing by the rules of the euro area must leave the game.
Detta spel vill liberalerna inte vara med och spela.
The Liberals, however, refuse to play this game.
Detta vill vi inte längre vara med om.
But to split it up and then pay it out to the Member States in a few years' time is a game that we are no longer prepared to play.
vara med

Synonyms (Swedish) for "vara med":

vara med
Swedish

Similar translations for "vara med" in English

vara noun
vara verb
med noun
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. noun
English
våra pronoun
English

Context sentences for "vara med" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom politiker måste vi vara på det klara med en sak: människor ogillar staten.
As politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
SwedishJag anser att avtalet måste vara globalt, ambitiöst och med en tydlig tidsplan.
I believe that the agreement must be global, ambitious and with a clear timeline.
SwedishDet duger inte att bara vara missnöjd med resultatet av det befintliga systemet.
It is no good simply to be dissatisfied with the result of the established system.
SwedishVi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
We must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
SwedishVi vill vara försiktiga med nya lagar, företag klagar över för mycket regleringar.
We want to be careful with new laws; businesses complain of too much regulation.
SwedishIngen kan tvivla på att Sverige, om landet hade velat vara med, hade släppts in.
No one can doubt that if Sweden had wanted to join, they would have been admitted.
SwedishSchleicher antydde tidigare i dag att det skulle vara orealistiskt med rent vatten.
Mrs Schleicher intimated earlier today that clean water was an unrealistic goal.
SwedishDet tycker jag verkar vara i strid med ett bra program för bekämpning av BSE.
That seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
SwedishJag anser att vi måste vara väldigt försiktiga med att inta en ensidig hållning.
I believe that we must take very great care not to slide into a one-sided approach.
SwedishJust nu bör vi inte vara så snabba med att återuppta omfattande samtal med Ryssland.
At this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.
SwedishLåt medlemsstaterna vara nöjda med finansieringsmekanismen Athena för detta ändamål.
Let the Member States be satisfied with the Athena Financing Mechanism for that.
SwedishJag anser att hon ska vara mycket nöjd med att 37 talare bidrog till debatten.
I think she should be very pleased that 37 speakers contributed to the debate.
SwedishBeträffande detta måste vi vara noggranna med att hitta rätt balans mellan två krav.
In this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
SwedishTilldelning av nationella utsläppsrätter måste vara förenligt med Kyotoprotokollet.
National allocations will have to be linearly convergent with the Kyoto Protocol.
SwedishDen politik som hittills förts mot försurningen kan vi vara ganska nöjda med.
We can be quite satisfied with the policy against acidification pursued hitherto.
SwedishI vissa fall kan det i sådana sammanhang vara lämpligt med konkreta hjälpåtgärder.
In cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
SwedishÅ andra sidan måste vi vara införstådda med att finansiell säkerhet kostar.
On the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
SwedishJag vill be parlamentets ordförandeskap att vara mycket noga med dessa frågor.
I would ask the Presidency of Parliament to proceed very carefully on these issues.
SwedishVissa personer måste vara försiktiga med hur de behandlar andra människor i kammaren.
People need to be extremely careful how they treat other people in this Chamber.
SwedishMen vi får inte vara nöjda med att det nu står i detta direktiv om erkännande.
But we must not be content that it now appears in this recognition directive.