"vara på väg" English translation

SV

"vara på väg" in English

EN
EN

SV vara på väg
volume_up
{adjective}

1. "till"

vara på väg (also: destinerad)
volume_up
bound {adj.} (for)

Similar translations for "vara på väg" in English

vara noun
vara verb
adjective
English
adverb
English
preposition
väg noun
väga verb
våg noun
vag adjective
våra pronoun
English

Context sentences for "vara på väg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm vi resonerade så på andra områden skulle Europa vara väg mot undergången.
If we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
SwedishI förra veckan verkade vi vara väg mot en överenskommelse vid första behandlingen.
Last week it seemed we were on course to reach an agreement at first reading.
SwedishJag är mer än glad för att hela Europa nu tycks vara väg att vakna ur sömnen.
I am more than happy that Europe, in general, now seems to be awakening from its slumbers.
SwedishDet politiska tidvattnet i Tadzjikistan verkar vara väg att vända.
Mr President, the political tide in Tajikistan seems to be turning.
SwedishDetta verkar vara väg att ändras nu, så inom kort lär vi kunna lägga fram meddelandet.
That now seems to be changing, so we shall be presenting this communication very soon.
SwedishOm USA fick som det ville skulle vi redan vara väg mot en frihandelszon på Internet.
If the US had its way we would already be on the road to a free trade zone on the Internet.
SwedishJag stod inte ut med tanken på vad som verkade vara väg att ske.
And when I thought of what s ee med to be happening, I couldn't bear it.
SwedishTexten har utvecklats mellan de två behandlingarna och verkar vara väg i rätt riktning.
The text has developed between the two readings, and seems to be going in the right direction.
SwedishIsbjörnar, som påstås vara väg att utrotas, har aldrig varit så fruktsamma som de är i dag.
White bears, which are said to be disappearing, have never been as prolific as they are today.
SwedishI det avseendet är tolkningen att vi skulle vara väg mot en förbättring sannerligen inte fel.
In this respect, the perception that we are on the road to improvement is certainly not wrong.
SwedishVi skulle till sist sluta vara rädda, vi skulle vara väg mot inrättandet av en europeisk stat.
At last we had stopped being afraid and were marching towards the creation of a European state.
SwedishPristopparna nyligen är en vändpunkt, ett tecken på att överflödets tid kan vara väg att ta slut.
The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close.
SwedishLyckas vi med detta kommer vi att vara väg åt rätt håll.
In that way, we will be moving in the right direction.
SwedishDärför att den ibland verkar vara väg att glömmas bort.
Because it appears at times to be almost forgotten.
SwedishI Skottland verkar vi vara väg att skilja mellan ägandet av fartyg och ägande av rederier.
In Scotland it seems that we are about to split the ownership of the ships from the ownership of the companies that sail them.
SwedishVilket betyder att han vara väg hit just nu.
Which means that he may be on his way here right now.
SwedishVi får också veta att befolkningen som revolterar mot makten nu skulle vara väg mot Tirana.
Furthermore, we have learned that within the last few hours the anti-government insurgents have apparently begun to march on Tirana.
SwedishMisstanken om att ThyssenKrupp kan vara väg att ge efter för asiatisk, främst kinesisk, konkurrens har nu bekräftats.
The suspicion that ThyssenKrupp may be caving in to Asian, particularly Chinese, competition is now a certainty.
Swedish.Vi känner en oro över att man på gemenskapsnivå kan vara väg att införa begreppen säkra ursprungsländer och säkra tredjeländer.
Any State can potentially infringe human rights, and no country can therefore automatically be regarded as safe.
SwedishDessutom, trots att det finns ett brådskande behov av särskilt stöd för fåruppfödare verkar detta tyvärr inte vara väg.
Moreover, although special assistance for sheep farmers is urgently required, unfortunately it does not seem to be forthcoming.