"vara verksam" English translation

SV

"vara verksam" in English

SV vara verksam
volume_up
{verb}

1. general

vara verksam (also: träna, använda, tillämpa, öva)
volume_up
to practice {vb} [Amer.]
vara verksam (also: rida in, dressera, utsuga, räkna)
Det är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.
Modern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Ett sådant utbildningsintyg äger då endast begränsad giltighet, så att innehavaren enbart får vara verksam inom sitt " specialområde ".
This type of training certificate then has only limited validity, with the result that the holder may only work in his particular specialised field.

2. law

vara verksam
volume_up
to practice {vb} [Amer.]
vara verksam (also: vara praktiserande)
volume_up
to practise {vb} [Brit.]

Similar translations for "vara verksam" in English

vara noun
vara verb
verksam adjective
våra pronoun
English

Context sentences for "vara verksam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNatos stab i Skopje kommer att fortsätta att vara verksam, liksom styrkan KFOR Rear.
The ???? staff in Skopje will continue to operate, as will KFOR Rear.
SwedishNatos stab i Skopje kommer att fortsätta att vara verksam, liksom styrkan KFOR Rear.
The???? staff in Skopje will continue to operate, as will KFOR Rear.
SwedishVaccinationen skulle bara vara verksam i sex till nio månader.
The vaccination administered is effective for only six to nine months.
SwedishDenna byrå kommer att vara verksam inom det känsliga säkerhetsområdet, och det finns ett stort behov av att inrätta den nu.
This Agency will operate in the sensitive field of security and it urgently needs to be put in place now.
SwedishDärför använder vi en underrättelseledd strategi där allmänhetens förtroende och stöd krävs för att den ska vara verksam.
We are therefore using an intelligence-led approach which relies on public confidence and support to be effective.
SwedishVi vet alltså också att, om en representant skulle vara verksam där, att många blockerade ärenden äntligen skulle kunna komma loss.
We also know that, should an envoy be active in the country, many embargoed dossiers will finally be released.
SwedishEn konkurrenskraftig varvsindustri som kan vara verksam på en fungerande internationell marknad kan inte hållas igång med stöd.
With this explanation of vote we would like to emphasize that we are sceptical towards subsidies for the shipyard industry.
SwedishDu kan vara verksam inom drift, utveckling eller i chefsposition inom läkemedels-, kemikalie-, pappers- och massaindustrin.
You can be active in the operation, development or management position in the pharmaceutical, chemical, paper and pulp industry.
SwedishEn konkurrenskraftig varvsindustri som kan vara verksam på en fungerande internationell marknad kan inte hållas igång med stöd.
A competitive shipyard industry, which can be effective in a functioning international market cannot be kept going by subsidies.
SwedishEuropeiska livsmedelsmyndigheten måste vara verksam oberoende av kommissionen, och kunna ingripa i krisfall så fort det går.
The European Food Authority must operate independently of the Commission, so that it can intervene as quickly as possible in any crisis.
SwedishAtt en före detta förbundskansler ska vara verksam i ett bolag vars intressen han har försvarat så högljutt är ytterst misstänkt.
The fact that a former chancellor is to be involved in a company whose interests he defended so vociferously is suspicious in the extreme.
SwedishDet återstår ännu att se om den nya nordamerikanska administrationen kommer att vara mindre internationellt verksam än sin föregångare.
It remains to be seen whether, on the international stage, the new United States administration will adopt more of an isolationist approach than the previous one.
SwedishDenna byrå kommer att vara verksam inom det känsliga säkerhetsområdet, och det finns ett stort behov av att inrätta den nu.
It will be a learning process to transpose the tasks into a more operational set of actions, but I am happy to see that there is wide agreement on the general lines of what the Agency should do.
SwedishDet är också en ny typ av program som gör det möjligt för den unga personen, inte bara att tas emot i värdlandet, men framför allt att vara verksam där, att göra sig nyttig där.
It is also a new type of programme in that it enables young people not only to be received in host countries but also to be active there and be of use.
SwedishMin grupps förslag gick dock ut på att skapa en oberoende kontrollmekanism som skulle vara verksam redan från början och inte först i det senare skedet av resultatanalysen.
However, our group's proposal was to create an independent control mechanism which was supposed to operate from the outset and not in the later results analysis phase.
SwedishI det sammanhanget kommer kommissionen att vara verksam på flera olika fronter: framför allt kommer förhandlingarna som inletts i Doha att gå in i en avgörande fas, inte i år, men 2003.
To achieve this, we shall be fighting on several fronts. Firstly, the negotiations begun at Doha will be entering a crucial phase, not this year but in 2003.
SwedishUtbildningen ger dig bred kompetens i ditt framtida yrkesliv, där du kan vara verksam inom drift, utveckling eller i chefsposition inom prospekterings-, gruv- och mineralindustrin.
The program offers broad expertise in your professional future, where you can be active in the operation, development or management position in the exploration, mining and minerals industry.
SwedishBåde i kommissionens förslag och i ändringsförslag 32 från PPE-DE-gruppen krävs t.ex. att man måste vara verksam inom ett område för att där få tillgång till handlingar eller domstol.
For example, both the Commission proposal and Amendment No 32 by the PPE-DE Group require an entity to be active in an area in order to have access to documents or the judicial authorities there.