"vid andra tillfällen" English translation

SV

"vid andra tillfällen" in English

SV vid andra tillfällen
volume_up
{adverb}

vid andra tillfällen
Dessa får vi föra vid andra tillfällen, under andra former och med mycket mer tid till vårt förfogande.
These can be held at other times, in a different manner and with much more time available.
Ibland alltså tjugo timmar i sträck, och vid andra tillfällen ett par timmar fem gånger om dagen.
Sometimes twenty consecutive hours, and at other times five times a day for a couple of hours.
Ibland kan progressiva trender skönjas i parlamentet, medan avgjort konservativa trender råder vid andra tillfällen.
Sometimes progressive trends can be seen in Parliament, while at other times decidedly conservative trends prevail.

Similar translations for "vid andra tillfällen" in English

vid adjective
vid preposition
andra noun
English
andra verb
English
andra pronoun
English
andra- adjective
English
tillfällen noun
ändra verb
tillfalla verb

Context sentences for "vid andra tillfällen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.
Ireland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.
SwedishJag skall delge de grekiska myndigheterna era åsikter även vid andra tillfällen.
On other occasions also, I will share your views with the Greek authorities.
SwedishVi har diskuterat den vid andra tillfällen, och ni har uttryckt ert stöd för den.
We have discussed this on other occasions, and you have expressed your support for it.
SwedishSterck föreslagit och jag har hänvisat till det vid andra tillfällen.
This is what was proposed by Mr Sterckx, among others, as I already mentioned.
SwedishDessa principer som redan upprepats vid andra tillfällen är jämlikhet och säkerhet.
These principles, which have been repeated on other occasions, are equality and security.
SwedishVid andra tillfällen väntar redarna själva på ett alternativ för framtiden.
In other cases, the shipowners themselves are waiting for an alternative for the future.
SwedishJag vill upprepa några av de farhågor jag har givit uttryck för vid andra tillfällen.
I want to repeat some of the concerns I have expressed elsewhere.
SwedishJag har redan behandlat dem i utskottet och vid andra tillfällen.
I have already dealt with them in committee and on other occasions.
SwedishI alla dessa frågor väntar jag mig ett positivare svar från kommissionen än vid andra tillfällen.
I trust the Commission will respond more positively to these points than it has in the past.
SwedishKanske får vi då äntligen - detta har jag redan talat om vid andra tillfällen - en europeisk film.
Therefore - as I have said on other occasions - maybe we will have European filmmaking at last.
SwedishVi har vid andra tillfällen gett avslag när delad omröstning har begärts.
We have turned down other requests for split votes.
SwedishVid andra tillfällen kanske vi skulle kunna låta saker och ting lugna ner sig innan vi återupptar omröstningen.
On other occasions, perhaps we could let matters simmer down before we resume voting.
SwedishDe äldre och pensionärerna hör som jag har sagt vid andra tillfällen till dem som blir lidande.
As I have already said on a previous occasion, pensioners and the elderly are certainly among the victims.
SwedishVid andra tillfällen betonar parlamentet, rådet och kommissionen vikten av en arbetsmarknadsdialog.
On other occasions Parliament, the Council and the Commission underline the importance of social dialogue.
SwedishDen tredje frågan jag vill nämna, som vi har diskuterat vid andra tillfällen, är kärnteknikfrågan.
The third issue I should like to mention, and which we have discussed on other occasions, is the nuclear issue.
SwedishJag är säker på att vi kan drabba samman om några av dessa oerhört viktiga frågor vid andra tillfällen.
I am sure we will be able to lock horns about some of those extremely important issues on other occasions.
SwedishPrecis som vid andra tillfällen har vi röstat för betänkandet.
As on other occasions, we voted in favour.
SwedishSom vi redan har förklarat vid andra tillfällen anser även vi att kommissionens ingripande kommit något sent.
As we have already stated on other occasions, we too felt that the Commission’s intervention came slightly late in the day.
SwedishOch jag har självfallet ytterligare några önskemål, men de kommer jag att få tillfälle att meddela er vid andra tillfällen.
Of course, I have a number of other wishes, but I shall be able to make them known to you on other occasions.
SwedishDessutom har det bevisats vid andra tillfällen att trots problemen kan relativt öppna val hållas i Afrika.
Furthermore, it has been proved on other occasions that, despite problems, relatively transparent elections can be held in Africa.