SV viktig
volume_up
{adjective}

1. general

Det är en viktig solidaritetshandling, och en viktig utgångspunkt.
That is an important act of solidarity, and an important point of departure.
Turkiet är en viktig granne och en viktig och respekterad Nato-partner.
Turkey is an important neighbour, an important, respected NATO partner.
Det visar hur viktig den är, jag skulle t.o.m. vilja säga dubbelt viktig.
It is important firstly because our wine growers are important.
Deras ståndpunkt är utan tvekan också viktig när det gäller förbindelserna med Ryssland.
Their opinion is certainly also crucial, as regards their relations with Russia.
Den diskussion som vi för i dag är mycket viktig, men detta är fel svar.
The discussion that we are having today is crucial, but this is the wrong answer.
Europa kommer att spela en utomordentligt viktig roll under mötet i New York.
Europe's role in the New York meeting will be of crucial importance.
viktig (also: betydelsefull, betydande, ivrig, hög)
volume_up
great {adj.}
Rättsligt samarbete inom Europeiska unionen är en mycket viktig fråga.
Judicial cooperation in the European Union is a matter of great importance.
Kommissionen behandlar dessa förslag som en viktig prioritering.
Ladies and gentlemen, the Commission treats these proposals as a great priority.
En viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
A great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.
Utrikespolitik är naturligtvis en mycket viktig utmaning för varje rådsordförande.
Foreign policy is naturally a very significant challenge for every Council President.
Detta är en viktig åtgärd i ansträngningarna för att bekämpa olaglig invandring.
This is a significant measure in the effort to fight illegal immigration.
Den utrikespolitiska aspekten av beslutet att gå med i KEDO är alltså viktig.
The foreign policy aspects of joining KEDO are therefore significant.
Inställningen är viktig, och jag tror att de försöker åstadkomma någonting meningsfullt.
The attitude is important and I believe they are trying to do something meaningful.
Industriländerna måste ta de första viktiga stegen i riktning mot att minska utsläppen.
Developed countries must take the first meaningful steps in reducing emissions.
We want to be a meaningful partner for Iraq.
viktig
Ni utför ert arbete för Europa under en verkligt viktig tid.
You are performing your work for Europe in a truly momentous period.
Detta toppmöte var en mycket viktig händelse.
That Summit was a momentous occasion.
Vi måste komma ihåg att detta är en viktig händelse, i synnerhet i geopolitisk och kulturell mening.
We must be mindful of the fact that this is a momentous occasion, particularly in geopolitical and cultural terms.
viktig (also: ivrig, angelägen, envis, brådskande)
volume_up
urgent {adj.}
En brådskande överenskommelse om budgeten är särskilt viktig för de yttre randområdena.
An urgent deal on the budget is particularly important for the outermost regions.
Det hölls en mycket konstruktiv och viktig debatt om situationen i Zimbabwe.
There was a very constructive urgent debate on the situation in Zimbabwe.
Kommissionen anser att vi här står inför en fråga som verkligen är viktig och brådskande.
In the Commission's view, this is an important and very urgent matter.
viktig (also: dryg)
Detta kan bevisas genom en vägran att åter allvarligt överväga den viktigaste och den mest förekommande frågan, som vi vet är frågan om den Ekonomiska och Monetära Unionen.
Above all, that is clear from the refusal, as we know, to reconsider seriously the most relevant and consequential problem which, as everyone knows, is EMU itself.
volume_up
grave {adj.}
När det handlar om en så pass viktig fråga som verkligen intresserar och berör oss, agerar vi sent och på ett felaktigt sätt.
We have been slow to deal with such an important issue which affects us directly, and we are in grave danger of mishandling it altogether.
De omfattar inte en rad viktiga frågor som " Colombiaplanen " och de allvarliga överträdelserna av de mänskliga rättigheterna som sker i landet.
They do not cover a number of serious issues like Plan Colombia and the grave human rights abuses that are taking place in the country.
Därför är det viktigt att intensifiera dialogen med dissidenterna och att stödja en demokratisk övergång så småningom.
For Castro, the dictator pathetically romanticised by many in Europe, these people are, however, a grave threat.

2. figurative

viktig (also: betydande, ivrig, verklig, allvarlig)
Detta är en viktig fråga, på samma sätt som frågan om var Europa tar slut är en viktig fråga.
It is a serious question, just as the question of where Europe stops is a serious question.
Att rädda våra hav är en så viktig åtgärd att den förtjänar större satsningar.
Saving our seas is such a serious issue that it merits our spending more money.
Detta gäller en procedurfråga som är mycket allvarlig och viktig.
We are dealing with a very serious and very important question of procedure.

3. "viktig, ledande, huvud-"

viktig (also: central, dominerande, ledande, vital)
volume_up
central {adj.} (important, main, critical, key)
Det utgör ytterligare en viktig utmaning för det framtida Europa.
This is another important, central challenge for the Europe of the future.
Det har ibland framförts kritik om att den sociala dimensionen inte är så viktig.
The occasional criticism has been made that this dimension is not really central.
Det var också en mycket viktig och framträdande fråga under toppmötet i Sochi.
It was also a very important and central question during the Sochi Summit.

Context sentences for "viktig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är beklagligt att vi har ett så ofullständigt förslag om en så viktig fråga.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
SwedishEn annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.
Another major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
SwedishDet kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
There can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
SwedishAtt tillskriva någon ansvaret kan vara en obehaglig process, men den är viktig.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
SwedishVetenskaplig forskning och teknik spelar en viktig roll för att uppnå dessa mål.
Scientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
SwedishDetta är en viktig fråga och jag vill få ett svar från kommissionsledamot Almunia.
This is a pressing question, and I would like Commissioner Almunia to answer it.
SwedishJag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
There is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
SwedishMedborgarinitiativet var, som ni kanske vet, en viktig prioritet för S&D-gruppen.
As you may know, the citizens' initiative was a major priority for our S&D Group.
SwedishDetta är en viktig aspekt för strategiska investerare, t.ex. inom bilbranschen.
This is a key aspect for strategic investors, such as those in the car market.
SwedishRyssland är en viktig partner för EU och vi tar våra förbindelser på stort allvar.
Russia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
SwedishJag anser att detta bara är en formalitet och sannerligen inte någon viktig fråga.
I think this is just a formality and certainly not a question of any substance.
SwedishSyrien utgör som vi alla vet en viktig faktor för stabiliteten i Mellanöstern.
Syria, as we all know, is an essential player for stability in the Middle East.
SwedishMen den detaljen är uppriktigt sagt mindre viktig än det huvudmål som vi alla har.
This is frankly a secondary issue, however, to the main aim shared by everyone.
SwedishDet viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
The imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
SwedishDenna korridor är viktig för oss och den enda som inte står under Kremls kontroll.
That corridor is vital for us and is the only one not under the Kremlin's control.
SwedishEn viktig nyhet som införts är inrättandet av ett säkert telekommunikationsnät.
A key innovation is the establishment of a secure telecommunications network.
SwedishFör det första hur viktig forskningen är för att Lissabonstrategin ska lyckas.
The first is the importance of research to the success of the Lisbon Strategy.
SwedishEn mycket viktig sak för oss är den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Lastly, a key priority area for us is the Common Foreign and Security Policy.
SwedishUkraina har blivit en viktig partner i Europeiska unionens grannskapspolitik.
Ukraine has become a key partner of the European Union's neighbourhood policy.
SwedishEn annan viktig uppgift är att utarbeta en förnuftig politik för tekniköverföring.
Another essential task is drawing up a reasonable technology transfer policy.