"vinst" English translation

SV

"vinst" in English

volume_up
vinst {comm. gen.}

SV vinst
volume_up
{common gender}

1. general

Han vet slutligen att dessa grupper inkasserar stödet för att öka sin vinst.
And he knows that these groups pocket this aid in order to increase their profit.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
appropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet, and
I själva verket erbjuder miljön ett nytt tillfälle att samla kapital och vinst.
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
vinst (also: fördel, nytta, förmån, övertag)
Det fokuserar på de fördelar som existerar med att löntagarna får ta del i företagens vinst.
It places emphasis on the advantages there can be in employees sharing in the profits of businesses.
So what is the advantage?
Fri konkurrens ger företag med lägsta möjliga kostnader och högsta möjliga vinst stora fördelar.
Free competition provides companies that pursue the lowest possible costs and the highest possible profits with major advantages.
vinst
En annan aspekt - vinst, eller ekonomiska fördelar, eller miljö och naturvård.
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
Lagstiftningen kan behöva ändras för att vi ska få full vinst på elmarknaden.
Regulatory changes may be needed for us to reap the full benefits of our energy markets.
Dessa åtgärder skulle medföra stora och kostsamma investeringar, utan att innebära någon verklig vinst för miljön.
These measures would require significant and costly investments but would not have any real benefits for the environment.
vinst (also: ökning, affärsvinst)
volume_up
gain {noun}
Stängningen av två stapelbäddar skulle förstöra denna vinst och dessa resultat.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
Via direktivet blir genetiskt material bara ett medel med en kommersiell vinst som mål.
The directive turns genetic material into a mere resource for commercial gain.
Denna jakt kan däremot inte leda till att de gör någon kommersiell vinst.
What they cannot do is take commercial gain from the results of that hunt.
Det skulle ta död på en historisk teknik, och i gengäld får vi ingen meningsfull vinst.
It would kill off an historic skill in return for no meaningful gain.
Efter att vi smugglat ut det så blev det en fet vinst.
After shipping it stateside, the return on that blow netted me a healthy profit.
Vi behöver fasta garantier för att investeringarna i Galileo-projektet kommer att alstra en rimlig vinst.
We need firm assurances that investments in the Galileo project will produce an adequate return.
vinst
Han har nyligen sagt rent ut att han vill göra en vinst på 25 procent.
He has recently said outright that he wants to make returns of 25%.
Han har sagt att han vill göra en vinst på 25 procent ännu en gång.
He has said that he wants to make returns of 25% once again.
Under förväntningen att vinsten skall öka får företag, som enbart har som mål att göra vinst, tillgång till pensionspengar.
In expectation of increased returns pension capital is passed on to companies whose sole object is to make profit.
vinst
volume_up
win {noun}
En Dexicorp galleria i min morfars skog är inte direkt vad jag kallar en vinst.
A Dexicorp mall in my grandfather's forest is not exactly a win.
Resultatet av detta kommer att bli ett avsevärt öppnande av marknaden och en vinst för mediemångfalden.
The result of this will be a substantial market opening and a win for media pluralism.
EU:s blåkort är första steget i rätt riktning och kan ge en trefaldig vinst.
The Blue Card is the first step in the right direction and represents a possible triple win situation.
Syftet med statsägda förmögenhetsfonder är att investera överskjutande statsreserver för att generera vinst.
The purpose of sovereign wealth funds is to invest surplus state reserves to yield profits.
Det är därför den snabbt vill få ut läkemedel som ger bra vinst.
This is the reason why it wants to work quickly, in order to release medicinal products which yield a high return.
Den står bara och uteslutande tillbaka för moderns rätt, inte för ett eller annat multinationellt företags rätt till vinst.
It yields solely and exclusively before the right of the mother, not before the right of a multinational to make money.
vinst (also: fördel, nytta, förmån, understöd)
Den tillåter ett särskilt tillvägagångssätt som inbegriper en fördelning av vinst och risk.
It will allow a specific approach which involves risk benefit sharing.
Enskild finansiering ger därför knappast någon vinst för miljön.
Individual funding will therefore hardly benefit the environment.
Det vore en betydande vinst för samhället att slippa dessa kostnader som utsläppen medför.
Society would benefit significantly by avoiding these costs linked to emissions.
vinst (also: attraktion, drag, lotteri, dragning)
volume_up
draw {noun}
Hermange har för socialutskottets räkning utarbetat ett ypperligt betänkande om arbetstagares möjligheter att ta del av företagens vinst och kapital och om kommissionens rapport om PEPPER.
Mrs Hermange has drawn up for the Social Committee an excellent report on the participation in profits and equity of employees and on the Commission's PEPPER Report.
vinst (also: skörd, skördetid)
vinst (also: belöning, skatt, fynd, pris)
volume_up
prize {noun}
Detta är en liten vinst för olagliga invandrare och en stor triumf för människosmugglare.
This is a small prize for illegal immigrants and a major triumph for smuggling rings.
Den står för ett uppseendeväckande försvar av trångsynta och missriktade kommersiella intressen framför den större vinsten med en utvecklingsrunda.
It represents a spectacular assertion of narrow and misguided commercial interests over the greater prize of a development round itself.
Vinsten har blivit att en majoritet av ledamöterna för första gången formellt erkänt att den europeiska sociala modellen faktiskt behöver reformeras.
The prize has been formal recognition for the very first time by the majority of MEPs that the European social model does indeed need to be reformed.
Vidare får vinsterna från spektrum aldrig betraktas som en förtäckt skatt.
In addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
Enligt vår uppfattning skall vinsten användas till anpassningar av infrastruktur för att begränsa bullerstörningar.
In our view, the proceeds should be ploughed back into infrastructural changes to restrict noise nuisance.
Detta har gjort att man har kunnat ställa många brottslingar inför skranket, och att man kunnat följa pengarnas spår för att beslagta vinsterna av denna brottsliga verksamhet.
This has worked to bring a lot of criminals to justice and to follow the money trail to seize the proceeds of those criminal activities.

2. business

vinst (also: avkastning)
volume_up
profit {noun}
Han vet slutligen att dessa grupper inkasserar stödet för att öka sin vinst.
And he knows that these groups pocket this aid in order to increase their profit.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
appropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet, and
I själva verket erbjuder miljön ett nytt tillfälle att samla kapital och vinst.
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
vinst

3. pejorative

vinst (also: pengar, stålar)
volume_up
lucre {noun}

Context sentences for "vinst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFångstsektorn i sin helhet kommer att ha en vinst på nära noll eller ännu sämre.
The catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
SwedishEn mycket hög skuldsättningsgrad och fokus på kortsiktig vinst ökar överskridandet.
Very high leveraging and focus on short-term gains increase overshooting.
SwedishDe flesta finansiella institutioner som lånar ut pengar gör det för att maximera sin vinst.
Most financial institutions that lend money are in business to maximise profits.
SwedishBSE är det tragiska resultatet av strävan efter vinst och den brittiska jordbruksmodellen.
BSE is the tragic product of the race for profits and the British farm model.
SwedishSammankoppling av energi är en investering som inte skapar någon stor ekonomisk vinst.
Energy links are investments which do not reap many rewards financially.
SwedishValet i Zimbabwe har på en och samma gång inneburit en vinst och ett nederlag för Mugabe.
The elections in Zimbabwe have been both a victory and a defeat for Mugabe.
SwedishEn eventuell vinst går därför inte till EU utan till de nationella bankerna.
Any distribution of profits would then go not to the EU but to the national central banks.
SwedishMen jakten på vinst kan inte kombineras med försvar av folkhälsan.
Yet, the quest for profits cannot be reconciled with the defence of public health.
SwedishDe multinationella företagen kräver en allt större vinst från forskningen.
The multinationals are demanding more and more profits from research.
SwedishFör att öka sin vinst har de riktat in sig på betalningssvaga hushåll.
To increase their profits, they have turned to households in great financial difficulty.
SwedishI gengäld skulle det ge vinst åt den europeiska integrationen!
It is now Europe's turn to take over on behalf of its 350 million inhabitants.
SwedishAvsikten är att ytterligare öka jordbruksindustrins och de storskaliga jordbrukarnas vinst.
The intention is to further increase the profits of the agro-industry and large-scale farmers.
SwedishDe flesta finansiella institutioner som lånar ut pengar gör det för att maximera sin vinst.
Mr President, I would like to restrict my remarks to Mr Wuermeling's report on consumer credit.
SwedishDen stöder den omlokalisering som Danfosskoncernen genomfört för att öka sin vinst.
It endorses the relocations that the Danfoss Group has gone ahead with in order to increase its profits.
SwedishMan vinner inget på att tro att den ena institutionens vinst är den andras förlust.
I do not believe there is any mileage in imagining that what the one institution gains, the other loses.
SwedishMånga företag som avskedar arbetare för att starta verksamhet på annat håll går fortfarande med vinst.
Many companies that lay off workers in order to operate elsewhere still make profits.
SwedishDet behövs minst två stapelbäddar för att fortsätta driva verksamheten med vinst som ett fartygsvarv.
It needs at least two slipways in order to continue operating profitably as a shipyard.
SwedishHur ofta har vi inte vänt ett säkert nederlag till vinst?
How many times in battle have we snatched victory from the jaws of defeat?
SwedishI företagens värld existerar yrkesarbetande endast om de ger vinst.
In the business world, assets only exist if they are profitable.
SwedishFör mig framstår vinst som det bästa måttet på konkurrenskraft.
It seems to me that profits are the best measure of competitiveness.