"vis" English translation

SV

"vis" in English

volume_up
vis {adj.}
EN
volume_up
VIS {n} [example]
EN
EN

"VIS" in Swedish

volume_up
VIS {noun} [abbreviation]
SV

SV vis
volume_up
{neuter}

vis (also: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {noun}
Det är på sätt och vis något tidigt att göra en slutlig bedömning av resultatet.
It is in a way rather early to make a definitive assessment of the outcome.
På så vis lägger varje enskilt avtal ännu en byggsten till fästningen Europa.
In this way, each individual agreement adds one more brick to fortress Europe.
I HTML-dokument tas dock ingen hänsyn till de referensfält som infogats på detta vis.
In an HTML document, reference fields entered this way will be ignored.
vis (also: sätt)
volume_up
manner {noun} (different types of, a variety of)
Medlemsstaternas nationalekonomier är sammanflätade med varandra på ett särskilt vis.
The Member States' economies are interwoven in a particular manner.
Det är på sätt och vis en förordning inom euroområdet.
It is in a manner of speaking the internal regulations of the euro zone.
Den hjälpen gavs på ett förebildligt vis på frivillig grund.
It was offered on a voluntary basis in an exemplary manner.
vis (also: sätt, snitt, mode, mönster)
På sitt eget vis skapade konventet ett förvånansvärt bra resultat.
In its fashion, the Convention produced an astonishing good result.
På äkta ukrainskt vis vill jag tacka er för ert stöd och för er kamp för vår frihet.
In true Ukrainian fashion I would like to thank you for your support and for your struggle for our freedom.
Det är ärenden som jag anser att berörda institutioner och organ har besvarat på ett exemplariskt vis.
These are cases where I consider that institutions or bodies involved responded to my inquiries in an exemplary fashion.
vis (also: sätt)
volume_up
wise {noun}
Slutligen, kanske det viktigaste, en vis person skapas steg för steg, hon föds inte vis.
And finally, perhaps most important, a wise person is made, not born.
En vis person vet hur man använder sin moraliska kunskap för att åstadkomma rätt saker.
A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.
Ni är inte bara en president utan också en vis afrikan.
   Mr President, you are not only a president but also a wise African.

Synonyms (Swedish) for "vis":

vis

Context sentences for "vis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta har nu övertagits på sätt och vis av kompromissen ändringsförslagen 18-23.
This has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.
SwedishMen vi fortsätter ju hela tiden på detta vis, så att vi sedan får sota för det.
But we continue to support this, even if it all blows up in our faces one day.
SwedishPå så vis skulle parallella importörer som kan bidra till prissänkningar gynnas.
That would favour parallel importers who would contribute to lowering prices.
SwedishDet som har framlagts här i kammaren kan förvisso inte beskrivas på detta vis.
What has been put before this House can certainly not be described in those terms.
SwedishLikaså är det av yttersta vikt att gällande lagstiftning tillämpas på lämpligt vis.
Similarly, it is vital that the existing legislation is applied appropriately.
SwedishI ett par ändringsförslag betonas likaledes kontrollen på ett träffande vis.
One or two amendments likewise very aptly stress the importance of inspections.
SwedishBeslutet för eller emot rökning är principiellt och måste också lösas på så vis.
The decision for or against smoking is a fundamental one and must be treated as such.
SwedishPå så vis kan ni återvinna Europaparlamentets förtroende.
This, Commissioner, is how you can regain the confidence of the European Parliament.
SwedishOm vi betraktar det på så vis är det viktigt att vi gör förnyade ansträngningar.
If we look at it like that, it is important that renewed efforts are made.
SwedishPå så vis ger de någonting till andra, samtidigt som de får någonting från andra.
And so they give something to others, and they take something from others.
SwedishPå så vis kommer över 3 500 europeiska studenter att ges möjlighet till Erasmusutbyten.
This will enable more than 3 500 European students to go on an Erasmus exchange.
SwedishDessa värden är universella och odelbara och på så vis gäller de för alla.
These values are universal and indivisible, and so they are valid for everyone.
SwedishDet är inte för starka ord om man säger att vi, på sätt och vis, känner oss bedragna.
It is not putting it too strongly to say that, in a sense, we feel betrayed by it.
SwedishBara på så vis kan vi garantera den europeiska jordbruksmodellens fortbestånd.
Only thus can we guarantee the continued existence of the European agriculture model.
SwedishDen är på sätt och vis den yttre garantin för vår institutions trovärdighet.
It is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
SwedishDet är därför väsentligt att det verkställs på tillbörligt vis inom alla medlemsstater.
It is therefore essential that it is properly implemented in all Member States.
SwedishPå sätt och vis har alltså utvecklingen hunnit ikapp denna text från kommissionen.
In a sense, therefore, this Commission text has been overtaken by events.
SwedishIstäcket är, på sätt och vis, det globala klimatsystemets slående hjärta.
The arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
SwedishDessa företag skulle på så vis komma i åtnjutande av ett slags 'monopol på intelligens?.
These corporations would thus come to enjoy a sort of 'monopoly on intelligence'.
SwedishDe är, på sätt och vis, den andra beståndsdelen av den triptyk som demokratin består av.
They are, in a sense, the other element of the triptych which makes up democracy.