"visa upp" English translation

SV

"visa upp" in English

SV visa upp
volume_up
{verb}

Om han förnekar det, då kanske herr Griffin kan visa upp en redovisning som han egna revisorer godkänner.
If he denies it, then perhaps Mr Griffin could produce a set of accounts that his own auditors will approve.
Man behöver en bekräftelse som man kan ta med och visa upp, ett Europass.
We must create incentives; we need a certificate that people can carry with them and produce when necessary, a Europass.
Det är fullständigt otroligt att kommissionen inte kan visa upp någon specifik vetenskaplig rapport som den har använt i utarbetandet av detta förslag.
It beggars belief that the Commission is unable to produce any specific scientific report it has used in preparing this proposal.
Om du lämnar det på trottoaren, och om alla vuxna går sin väg, då kommer de att visa upp för varandra vad de kan göra.
If you leave it on the pavement and if all the adults go away, then they will show off with each other about what they can do.

Context sentences for "visa upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste samarbeta och visa upp en enad front mot våra partner i världen.
We must work together and present a united front to our partners in the world.
SwedishParlamentet kommer alltid att stå bakom dig, om du vågar visa upp en stark vision.
Parliament will always be behind you if you have the courage to provide a strong vision.
SwedishLyckligtvis kunde vi anstränga oss och visa upp en enad front till slut.
Fortunately, however, we made an effort to present a united front at the end.
SwedishVi har också någonting att visa upp i morgon när ni skall träffa president Bush.
We also have something to show tomorrow, when you see President Bush.
SwedishVi måste också klargöra att vi måste visa upp en enad front för att bli trovärdiga.
We must also make clear that we need to present a unified front in order to be credible.
SwedishOm Internet Archive och deras Wayback Machine för att visa upp tidigare gjorda insamlingar.
About Internet Archive and the Wayback machine for viewing collected web pages.
SwedishJag försöker att visa upp Europas intresse och att göra det från en viss neutralitet.
I am trying to defend the interests of Europe with a certain neutrality.
SwedishVisa sedan upp intyget för försäkringskassan i det land där du är utstationerad.
You must then present the DA1 to the equivalent authority in the country where you are posted.
SwedishKommittén får inte bara bli ett tillfälle för någon att visa upp sig.
This committee must not become a mere opportunity for certain people to be visible.
SwedishVi måste uppfattas som realistiska och vi måste visa upp en enad front.
We have got to be seen to be realistic and we have to speak with one voice.
SwedishEU kan visa upp goda exempel som visar att detta är rätt väg att gå.
Our Union can hold up meaningful examples to show that this is the right approach.
SwedishInga får plundra fynd från ett annat land och visa upp dem i sina museer.
No one can plunder relics from someone else's country and put them in their own museums.
SwedishI Ungern kämpar 11 städer om denna underbara chans att få visa upp sig för Europa.
In Hungary, 11 cities are competing for this wonderful chance to show themselves off to Europe.
SwedishEuropeiska unionen måste kunna visa upp en enad front mot sina partner.
The European Union must be able to speak to its partners with one voice.
SwedishI Ungern kämpar 11 städer om denna underbara chans att få visa upp sig för Europa.
In 2010, Hungary and Germany will host and provide a site for the Capital of Culture of Europe.
SwedishDet skulle vara underbart att få visa upp de bästa metoderna på området.
It would be wonderful to have best practice demonstrated in this field.
SwedishEtt registreringsbevis ska omedelbart utfärdas, förutsatt att medborgaren kan visa upp
Proof of registration will be issued immediately on presentation of:
SwedishEtt krav har därför varit att kunna visa upp ett anställningskontrakt.
To achieve this, employment contracts were required for regularisation.
SwedishMen vi måste visa upp ett trovärdigt resultat i egenskap av seriös givare av humanitärt bistånd.
But we have to put on a credible performance as a serious funder of humanitarian aid.
SwedishVi måste visa upp en mycket enad front på EU-nivå så att den globala skogsförstöringen hanteras.
We need a very strong voice at European level so that global deforestation is tackled.