"vistas" English translation

SV

"vistas" in English

EN

"vista" in Swedish

SV

SV vistas
volume_up
[vistades|har vistats] {verb}

Det måste gälla alla som lever och vistas lagligen hos oss.
It must extend to absolutely everyone who lives in or lawfully visits our countries.
Vi måste finna en balans mellan de invandrare som vistas lagligt inom det europeiska området och våra samhällen.
We must strike a balance between immigrants living in the European area legally and our societies.
Nordirlands framtid och dess slutgiltiga öde ligger i händerna på de som bor och vistas i Nordirland.
The future of Northern Ireland and its ultimate destiny lie firmly in the hands of those who live and reside within Northern Ireland.
Det är upp till varje suverän stat att avgöra vem som ska få vistas på territoriet.
It is up to each sovereign state to decide who is permitted to reside in its territory.
Det bör särskilt gälla för EU-medborgarna, som har rätt att fritt röra sig och vistas inom EU.
It should especially hold true for European citizens who have the right to move and reside freely within the EU.
Som ni vet ger en visering för längre vistelse innehavaren möjlighet att vistas i den medlemsstat som har utfärdat viseringen.
As you know, a long-stay visa allows the holder to reside in the Member State that has issued it.
There are those who dwell in the mountain.
Här kommer du vistas här...... bunden till din sorg, under de bleknande träden...... tills hela världen har förändrats...... och de långa år ditt liv har använt.
Here you will dwell...... bound to you grief, under the fading trees...... until all the world has changed...... and the long years of your life are utterly spent.

Synonyms (English) for "vista":

vista

Context sentences for "vistas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag nämnde att hemmet ibland är den farligaste platsen för barn att vistas på.
I mentioned that the home is sometimes the most dangerous place for children.
SwedishPåföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU (debatt)
Sanctions against employers of illegally staying third-country nationals (debate)
SwedishPåföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU (
Sanctions against employers of illegally staying third-country nationals (
SwedishFör det första att medlemsstater tar emot asylsökande som vistas i Malta.
Firstly, that Member States should accept persons in Malta requesting asylum.
SwedishMellan 10 och 15 miljoner människor vistas för närvarande illegalt inom vårt territorium.
Between 10 and 15 million people are currently residing illegally in our territory.
SwedishNär de får tillstånd att vistas inom EU så skall de också kunna få undervisning och arbete.
If they are allowed into the EU, they should also be able to get education and jobs.
SwedishVi måste i allt högre grad kunna vistas och sammanträda i rökfria lokaler.
More and more we insist on using and meeting in non-smoking areas.
SwedishAnställningsvillkor för medborgare i tredjeland som lagligt vistas inom unionens territorium.
conditions of employment for third-country nationals legally residing in Union territory;
SwedishMänniskor måste kunna känna sig trygga oavsett vilket EU-land man vistas i.
People must be able to feel safe wherever they are in the EU.
SwedishLämna intyget till en försäkringskassa i landet där du vistas.
Submit it to the health insurance authority of the country where you stay.
SwedishDet måste gälla alla som lever och vistas lagligen hos oss.
It must extend to absolutely everyone who lives in or lawfully visits our countries.
SwedishSom EU-medborgare har du rätt att vistas i ett annat EU-land.
As an EU national, you have the right to stay in another EU country.
SwedishVi vet att riskerna är störst för de personer som vistas utomhus mycket, inte minst barn.
We know that the risks are greatest for people who are in the open air a great deal, especially children.
SwedishJohnny, det är för farligt för dig att vistas ute bland folk.
Johnny, it's too dangerous for you to be in public.
SwedishI mitt land vistas asylsökande i öppna centra.
In my country, asylum seekers stay in open asylum seeker centres.
SwedishDet måste finnas säkerhetskontroller - både i de utrymmen där allmänheten får vistas och innanför säkerhetskontrollerna.
There have to be security checks - both on the public side and airside.
SwedishVi måste finna en balans mellan de invandrare som vistas lagligt inom det europeiska området och våra samhällen.
We must strike a balance between immigrants living in the European area legally and our societies.
Swedishatt tillerkänna alla barn som vistas i ett visst land rätten till utbildning även om de är där illegalt,
granting access to education to all children present in a given country, even if they are there illegally;
SwedishKan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
SwedishDet ställdes en fråga om förbudet för föräldralösa Tjernobylbarn att resa till och vistas i EU-medlemsstater.
The question was asked about Chernobyl orphans being banned from travel and from stays in Member States.