Vietnamese | Phrases - Academic | Citation

Citation - Academic Citation

著者の苗字、著者のイニシャル(出版年月日)、本のタイトル、出版の場所:出版社
Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Harvard Style: a very common citation method for many types of academic papers, and the standard method used in the UK
著者の苗字、著者の氏名、本のタイトル、出版の場所:出版社、出版年月日
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
MLA Style: commonly used in the US and Canada for language, literature and media publications
著者の苗字とイニシャル、本のタイトル(どの巻に載っているか)、出版場所:出版社名;出版年月日
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Vancouver System: used for physical science and medicine papers