Korean | Phrases - Academic | Citation

Citation - Academic Citation

Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
작가의 성, 이름의 이니셜. (출판 년도) 책 제목. 출판사: 출판자 이름.
Harvard Style: a very common citation method for many types of academic papers, and the standard method used in the UK
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
작가의 성, 작가 이름. 책 제목. 출판사: 출판자 이름, 출판 년도.
MLA Style: commonly used in the US and Canada for language, literature and media publications
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
작가의 성 과 이름의 이니셜. 책 제목. 판 수 (제 1판이 아닌경우) 출판사: 출판자의 이름; 출판 년도.
Vancouver System: used for physical science and medicine papers