Vietnamese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Used to begin a summary of the thesis
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
لتلخيص ما سبق...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
إجمالاً، ...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
إجمالا...
Về tổng thể...
Used to give a general assessment of the thesis
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Nhìn chung...
Used to give a general assessment of the thesis
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
نستطيع أن نرى أنّ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
... có thể giúp chứng tỏ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
في نهاية الأمر...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Used to give an unbiased assessment of your findings
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Used to give a definite conclusion
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Used to acknowledge borrowed ideas
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Used to express what the thesis aimed to explain