Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
总之,...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
权衡一下,...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain