Dutch | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
Samengevat ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
Samenvattend ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
Al met al ...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
Over het geheel ...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alles wijst erop dat ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
Over het geheel genomen ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Used to express what the thesis aimed to explain