Russian | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Мы начали доклад с того, что...
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Последующее обсуждение было попыткой...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
Подводя итог...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
В целом...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
В общем...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
Таким образом мы видим, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Все это указывает на то, что...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
В балансе...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Used to express what the thesis aimed to explain