Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Abych to shrnul(a),...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Souhrnně lze říci,...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Celkem vzato...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
Celkem vzato...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
... nás vede k závěru, že...
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Vidíme tedy, že...
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Pochopení... může pomoci odhalit...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Zároveň...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain