Vietnamese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Used to begin a summary of the thesis
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Εν περιλήψει,...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
Εν ολίγοις,...
Tóm lại...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
Εν συντομία,...
Về tổng thể...
Used to give a general assessment of the thesis
Σε γενικές γραμμές,...
Nhìn chung...
Used to give a general assessment of the thesis
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
... có thể giúp chứng tỏ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Συνοπτικά...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Used to give a definite conclusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Used to acknowledge borrowed ideas
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Used to express what the thesis aimed to explain