Swedish | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Used to begin a summary of the thesis
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypoteserna testades med data från ...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
요약하면, ...
Sammanfattningsvis ...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
요약하면, ...
För att sammanfatta ...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
대체로, ...
Till slut...
Used to give a general assessment of the thesis
대체로, ...
I stort sett/På det stora hela ...
Used to give a general assessment of the thesis
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leder oss till slutsatsen att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenten ovan visar att ...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vi kan då se att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Allt detta pekar på att ...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
모든 것을 고려하여, ...
På det hela taget ...
Used to give an unbiased assessment of your findings
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Used to give a definite conclusion
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Used to acknowledge borrowed ideas
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Used to express what the thesis aimed to explain