Chinese | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
我们以说明...开始这篇论文
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前面的讨论旨在...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
假设被...方面的数据验证
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
总结来说,...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
归纳一下,...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
总之,...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
总体而言,...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
...让我们得出...的结论
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
上述论据证实...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
我们可以看出...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
所有这些都指向...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
了解...可以帮助揭示...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
权衡一下,...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
因此,我们的论点是有一些因素...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Used to express what the thesis aimed to explain