French | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Pour résumer...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
En résumé...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
Globalement...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
Dans l'ensemble...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
...nous amène à la conclusion que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
On peut alors voir que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tout cela indique que...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
En définitive...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Used to express what the thesis aimed to explain