German | Phrases - Academic | Closing

Closing - Summarizing

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Used to begin a summary of the thesis
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Used to describe what you have tried to achieve in the thesis
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Used to describe the data you used and how it aided your arguments
Podsumowując, ...
Zusammenfassend...
Used as a general opening to describe what you have tried to achieve in the thesis
W podsumowaniu, ...
Zusammenfassend...
Used as a general opening to describe the what you have tried to achieve in the thesis

Closing - Concluding

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Used to give an overview of the thesis and to state the main outcome of the thesis
W sumie...
Im Großen und Ganzen...
Used to give a general assessment of the thesis
Ogólnie...
Insgesamt...
Used to give a general assessment of the thesis
...prowadzi do wniosku, że...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Used to give a definite conclusion with solid arguments to support it
Widzimy więc, że...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
All dies deutet darauf hin, dass...
Used to give a definite conclusion after having written your supporting arguments
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Used to give evidence, which further supports your conclusion
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Alles in allem...
Used to give an unbiased assessment of your findings
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Comes in the conclusion of the thesis to acknowledge any limiting factors
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Used to give a definite conclusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Used to acknowledge borrowed ideas
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Used to emphasize the main conclusions of the thesis
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Used to express what the thesis aimed to explain